Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2018 roku


 1. Zarządzenie nr 1/2018 (189,2 KB) w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
 2. Zarządzenie nr 2/2018 (45,2 KB)w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2018 przez jednostki organizacyjne Gminy
 3. Zarządzenie nr 3/2018 (26,7 KB)w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2018 przez samorządowe instytucje kultury
 4. Zarządzenie nr 4/2018 (478,6 KB)w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
 5. Zarządzenie nr 5/2018 (220,4 KB)w sprawie zmian budżetu Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2018
 6. Zarządzenie nr 6/2018 (1,2 MB)w sprawie wprowadzenia „Instrukcji ewidencji, poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy” oraz „Instrukcji ewidencji, poboru i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Moszczenicy”
 7. Zarządzenie nr 7/2018 (53,7 KB)w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2018 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
 8. Zarządzenie nr 8/2018 (166 KB)w sprawie zmian budżetu Gminy
 9. Zarządzenie nr 9/2018 (74,3 KB)w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości
 10. Zarządzenie nr 10/2018 (21,1 KB)w sprawie powołania stałej Komisji do spraw oceny wniosków składanych w ramach Funduszu Sołeckiego
 11. Zarządzenie nr 11/2018 (19,4 KB)w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Moszczenica
 12. Zarządzenie nr 12/2018 (45,4 KB)w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2018
 13. Zarządzenie nr 13/2018 (38,2 KB)w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu koordynującego eksploatację sieci wybudowanej w ramach Projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin”
 14. Zarządzenie nr 15/2018 (20,1 KB)w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej działki gruntu położonej w Michałowie
 15. Zarządzenie nr 17/2018 (134 KB)w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo — rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2018
 16. Zarządzenie nr 18/2018 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 17. Zarządzenie nr 19/2018  w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków złożonych przez sołectwa w celu uzyskania dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich
 18. Zarządzenie nr 23/2018  w sprawie wprowadzenia wspólnego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników i osób uprawnionych Urzędu Gminy w Moszczenicy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy
 19.  Zarządzenie nr 24/2018 w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych lub niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Moszczenica na rok 2018
 20.  Zarządzenie nr 25/2018 w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej związanej z realizacją operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji kultury i powiązanej infrastruktury” zgodnie z kryteriami ustanowionym w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacji pn. „Rozbudowa targowiska i parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica”
 21. Zarządzenie nr 26/2018  w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr 118/2015 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 września 2015 roku w sprawie ustalenia zasad ujmowania wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach
 22.  Zarządzenie nr 27/2018  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2018
 23.  Zarządzenie nr 28/2018  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny prac konkursowych złożonych w konkursie na scenariusz do filmu promującego Gminę Moszczenica i przedsiębiorstwa z sektora MŚP działające w następujących branżach: Informatyka i telekomunikacja oraz Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze i Energetyka (w tym OZE), dalej zwany „Konkursem” pod patronatem Wójta Gminy Moszczenica
 24.  Zarządzenie nr 29/2018 sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej działki gruntu położonej w Raciborowicach
 25.  Zarządzenie nr 30/2018 w sprawiewyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2018
 26.  Zarządzenie nr 31/2018 w sprawie wskazania jednostki oświatowej, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą przekazanej Szkoły Podstawowej w Rękoraju do prowadzenia Stowarzyszeniu Twórcza Inicjatywa Kulturalno – Oświatowa w Rękoraju, nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz pracowników niepedagogicznych, których Szkoła Podstawowa w Rękoraju była ostatnim miejscem pracy
 27.  Zarządzenie nr 32/2018 w sprawie zmian w planie kontroli na rok 2018
 28.  Zarządzenie nr 33/2018  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
 29.  Zarządzenie nr 34/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta do spraw administracyjnych
 30.  Zarządzenie nr 36/2018 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej
 31.  Zarządzenie nr 37/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
 32.  Zarządzenie nr 39/2018 w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy 
 33. Zarządzenie nr 98/2018 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy
 34. Zarządzenie nr 99/2018 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na 2019 rok
 35. Zarządzenie nr 100/2018 w sprawie trybu i opracowania materiałów dotyczących sporządzania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica
 36. Zarządzenie nr 101/2018 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

 


Wyświetlony: 2116

Dodany 16.02.2018 19:57:59 przez Sebastian Kowara

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.11.2018 11:23:17 przez Paweł Kubiś

Historia zmian [22]

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Budżet Gminy

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Ochrona danych osobowych

Archiwum

Najnowsze

19.04.2019 10:23

Usługa ubezpieczenia Gminy Moszczenica wraz z jednostkami organizacyjnymi

Czytaj dalej...

19.04.2019 10:19

Usługa ubezpieczenia Gminy Moszczenica wraz z jednostkami organizacyjnymi

Czytaj dalej...

18.04.2019 15:12

Projekt Budżetu Gminy Moszczenica na 2019 rok

Czytaj dalej...

18.04.2019 15:09

Projekt Budżetu Gminy Moszczenica na 2019 rok

Czytaj dalej...

18.04.2019 15:02

Ogłoszenie o zamówieniu o udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moszczenica na 2019 rok

Czytaj dalej...

18.04.2019 14:41

Ogłoszenie o zamówieniu o udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moszczenica na 2019 rok

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sebastian Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 120


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: