Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2020 roku

1. Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4\2018 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.

2. Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Moszczenicy w 2020 roku.

3. Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego.

4. Zarządzenie Nr 4\2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2020.

5. Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica.

6. Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy, ul. Dworcowa 9 97-310 Moszczenica

7. Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok.

8. Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie powołania, organizacji oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

9. Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy

10. Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Babach 

11. Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2020

12.Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie zmiany składu komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy

13. Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 133/2017 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 19 października 2017 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Moszczenicy.

14. Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok.

15. Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości 

16. Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości 

17. Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora Ochrony Danych

18. Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy, ul. Dworcowa 9, 97-310 Moszczenica.

19.  Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy

20. Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Moszczenicy .

21. Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok.

22. Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w Urzędzie Gminy w Moszczenicy

23. Zarządzenie Nr 22A/2020 Wójta Gminy Moszczenica
24. Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Moszczenica
25. Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Moszczenica 

26. Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie Kart Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moszczenicy

27. Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli , maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020 roku.

28. Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.

29. Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków złożonych przez sołectwa w celu uzyskania dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

30. Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie aktualizacji Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Gminy Moszczenica.

31. Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości 

32. Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17 marca 2020 roku  w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

33. Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17 marca 2020 roku  w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok

34. Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds.. Informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

35. Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2020

36. Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2020

37. Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2020

38. Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2019

39. Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok

40. Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Moszczenica na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2

41. Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2020 Wójta Gminy Moszczenica w sprawie  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina MoszczenicaWyświetlony: 1054

Dodany 30.01.2020 14:09:00 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.09.2020 12:48:05 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [8]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Archiwum

Najnowsze

28.09.2020 08:55

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Moszczenicy

Czytaj dalej...

28.09.2020 08:48

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Moszczenicy

Czytaj dalej...

28.09.2020 08:33

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Moszczenicy

Czytaj dalej...

28.09.2020 08:06

Wykaz głosowań imiennych z XXIX Sesji Rady Gminy z dnia 24 września 2020 roku.

Czytaj dalej...

28.09.2020 08:06

Wykaz głosowań imiennych z XXIX Sesji Rady Gminy z dnia 24 września 2020 roku.

Czytaj dalej...

25.09.2020 13:55

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: