Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

XCV Sesja Rady Gminy Moszczenica - 21 marca 2024 roku

1. Uchwała NR XCV/726/2024 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2024 rok

2. Uchwała XCV/727/2024 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 -2034

 3. Uchwała NR XCV/728/2024 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

 4. Uchwała NR XCV/729/2024 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Benedykta i Świętej Anny w Srocku dotacji celowej na wykonanie prac remontowych przy attyce elewacji ściany wschodniej kościoła parafialnego pw. Św. Benedykta i Św. Anny w Srocku

 5. Uchwała NR XCV/730/2024 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/724/2024 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r. za kształcenie nauczycieli, w szkołach prowadzonych przez Gminę Moszczenica

 6. Uchwała NR XCV/731/2024 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Michałów w rejonie ulic: Południowa i Zacisze

7.  Uchwała NR XCV/732/2024 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Kolonia Raków, gm. Moszczenica

8.  Uchwała NR XCV/733/2024 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Raków Duży

9.  Uchwała NR XCV/734/2024 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez działkę nr 861/6 położoną w obrębie geodezyjnym Moszczenica

10.  Uchwała NR XCV/735/2024 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Kosów

11.  Uchwała NR XCV/736/2024 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Raków Duży

12.  Uchwała NR XCV/737/2024 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 21 Marca 2024 r. w sprawie przekazania Sołectwu Gazomia Nowa składników mienia komunalnego Gminy Moszczenica

13.  Uchwała NR XCV/738/2024 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu

14.  Uchwała NR XCV/739/2024 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy

15.  Uchwała NR XCV/740/2024 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moszczenica w 2024 roku”

16.  Uchwała NR XCV/741/2024 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnychWyświetlony: 118

Dodany 28.03.2024 11:40:41 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.03.2024 13:15:02 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XCIV Sesja Rady Gminy Moszczenica - 29 lutego 2024 roku

1. Uchwała NR XCIV/722/2024 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2024 rok

2. Uchwała nr XCIV/723/2024 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034

3.  Uchwała NR XCIV/724/2024 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r. za kształcenie nauczycieli, w szkołach prowadzonych przez Gminę Moszczenica

4.  Uchwała NR XCIV/725/2024 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gazomia Nowa będącej własnością Gminy Moszczenica

 


Wyświetlony: 202

Dodany 07.03.2024 09:48:01 przez Beata Puścian

Autor dokumentu Beata Puścian

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.03.2024 09:52:17 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XCIII Sesja Rady Gminy Moszczenica - 26 stycznia 2024

1. Uchwała NR XCIII/719/2024 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr Nr XCI/710/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Moszczenica

2.  Uchwała NR XCIII/720/2024 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XCI/711/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Moszczenica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

3.  Uchwała NR XCIII/721/2024 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/205/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina MoszczenicaWyświetlony: 369

Dodany 30.01.2024 12:29:46 przez Beata Puścian

Autor dokumentu Beata Puścian

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.01.2024 12:54:47 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

XCII Sesja Rady Gminy Moszczenica - 11 stycznia 2024

1. Uchwała Nr XCII/713/2024 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 stycznia 2024r. w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2024 rok

2. Uchwała Nr XCII/714/2024 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 stycznia 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034.

3. Uchwała Nr XCII/715/2024 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 stycznia 2024r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCI/708/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

4. Uchwała Nr XCII/716/2024 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 stycznia 2024r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCI/709/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

5. Uchwała Nr XCII/717/2024 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 stycznia 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu.

6. Uchwała Nr XCII/718/2024 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 stycznia 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica.


Wyświetlony: 355

Dodany 18.01.2024 08:20:31 przez Beata Puścian

Autor dokumentu Beata Puścian

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.01.2024 08:20:31 przez Jakub Kuźnicki

Historia zmian [0]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

17.04.2024 12:10

Informacja z dnia 15.03.2024r. znak sprawy W.RUZ.4210.58.20274.KB – wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:09

Informacja z dnia 15.03.2024r. znak sprawy W.RUZ.4210.58.20274.KB – wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:05

Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:02

Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Czytaj dalej...

17.04.2024 11:58

Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu

Czytaj dalej...

17.04.2024 11:48

Wykaz głosowań imiennych z XCIV Sesji Rady Gminy Moszczenica - 29 lutego 2024 roku

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: