Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

LVIII Sesja Rady Gminy - 15 października 2018 roku

1. Uchwała Nr LVIII/489/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018;

2. Uchwała Nr LVIII/490/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028;

3. Uchwała Nr LVIII/491/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/483/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Moszczenica;

4. Uchwała Nr LVIII/492/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Moszczenica na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg;

5. Uchwała Nr LVIII/493/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu;

6. Uchwała Nr LVIII/494/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Kolonia Raków;

7. Uchwała Nr LVIII/495/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Karlin;

8. Uchwała Nr LVIII/496/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Moszczenica;

9. Uchwała Nr LVIII/497/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/442/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Srock rządowy i Srock Prywatny w miejscowości Srock, fragment obrębu geodezyjnego Kolonia Podolin w miejscowości Podolin oraz fragment miejscowości Dąbrówka, gm. Moszczenica;

10. Uchwała Nr LVIII/498/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/377/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego w Moszczenicy;

11. Uchwała Nr LVIII/499/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/260/17 Rady Gmina Moszczenica z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Piotrkowie Trybunalskim;

12. Uchwała Nr LVIII/500/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zapewnienia pełnej gotowości bojowej w okresie zimowym obiektów w którym funkcjonują Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Moszczenica;

13. Uchwała Nr LVIII/501/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2018 roku w sprawie wynagrodzenia kwartalnego dla konserwatorów sprzętu i samochodów pożarniczych za utrzymanie w stanie zapewnienia sprawności, sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych w 14  jednostkach OSP z terenu gminy Moszczenica;

14. Uchwała Nr LVIII/502/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/392/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2017 roku.


Wyświetlony: 6046

Dodany 25.10.2018 12:57:12 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.10.2018 14:44:04 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

LVII Sesja Rady Gminy - 05 września 2018 roku

1. Uchwała Nr LVII/484/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 września 2018 roku w sprawie utworzenia na terenie Gminy Moszczenica odrębnego obwodu głosowania;

2. Uchwała Nr LVII/488/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr L/422/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Moszczenica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczychWyświetlony: 7978

Dodany 11.09.2018 09:31:11 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.09.2018 13:35:56 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

LIII Sesja Rady Gminy - 12 czerwca 2018 roku

 1. Uchwała Nr LIII/450/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018; (766,2 KB) 
 2. Uchwała Nr LIII/451/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028; (934,4 KB)
 3. Uchwała Nr LIII/452/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego; (119,2 KB)
 4. Uchwała Nr LIII/453/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy za rok 2017; (95,8 KB)
 5. Uchwała Nr LIII/454/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Moszczenica; (149 KB)
 6. Uchwała Nr LIII/455/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej; (101,5 KB)
 7. Uchwała Nr LIII/456/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/392/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2017 roku; (110,1 KB)
 8. Uchwała Nr LIII/457/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/216/16 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości; (130,4 KB)
 9. Uchwała Nr LIII/458/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr L/416/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Moszczenica; (108,6 KB)
 10. Uchwała Nr LIII/459/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie Gminy Moszczenica maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych; (114,6 KB)
 11. Uchwała Nr LIII/460/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Moszczenica; (131,8 KB)
 12. Uchwała Nr LIII/461/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Baby w miejscowości Baby oraz fragment obrębu geodezyjnego Moszczenica w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica; (688,5 KB)
 13. Uchwała Nr LIII/462/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Srock; (165,9 KB)
 14. Uchwała Nr LIII/463/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Moszczenica na II półrocze 2018 roku; (95,3 KB)
 15. Uchwała Nr LIII/464/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018 roku; (96,2 KB)
 16. Uchwała Nr LIII/465/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Moszczenica na II półrocze 2018 roku. (131,6 KB)
 17. Uchwała Nr LIII/466/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Moszczenica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok, (82,7 KB)
 18. Uchwała Nr LIII/467/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie podjecie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moszczenica za rok 2017. (91,8 KB)

Wyświetlony: 3989

Dodany 20.06.2018 15:36:00 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.06.2018 15:36:00 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

LII Sesja Rady Gminy - 15 maja 2018 roku

 1. Uchwała Nr LII/444/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018; (386,9 KB) 
 2. Uchwała Nr LII/445/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028; (1,3 MB)
 3. Uchwała Nr LII/446/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Rozbudowa targowiska i parkingu wraz z niezbędną infrastruktura techniczną w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica” realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (153,2 KB)
 4. Uchwała Nr LII/447/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długo terminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego; (134,2 KB)
 5. Uchwała Nr LII/448/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr L/417/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Moszczenica oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania; (115,7 KB)
 6. Uchwała Nr LII/449/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/436/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/419/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. (140,7 KB)

Wyświetlony: 4128

Dodany 16.05.2018 12:13:36 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.05.2018 12:13:36 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

LI Sesja Rady Gminy - 24 kwietnia 2018 roku

 1. Uchwała Nr LI/429/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018 (493,2 KB) 
 2. Uchwała Nr LI/430/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 (1,3 MB)
 3. Uchwała Nr LI/431/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu (164 KB)
 4. Uchwała Nr LI/432/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy za rok 2017 (85,1 KB)
 5. Uchwała Nr LI/433/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy za rok 2017 (82 KB)
 6. Uchwała Nr LI/434/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy (146,2 KB)
 7. Uchwała Nr Uchwała Nr LI/435/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany regulaminu targowiska gminnego w Moszczenicy (170,6 KB)
 8. Uchwała Nr LI/436/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr L/419/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (152,4 KB)
 9. Uchwała Nr LI/437/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Baby, gm. Moszczenica (225,4 KB)
 10. Uchwała Nr LI/438/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Kosów oraz Lewkówka w miejscowości Kosów, gm. Moszczenica (256,4 KB)
 11. Uchwała Nr LI/439/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Rękoraj Dobra w miejscowości Rękoraj oraz fragment miejscowości Gajkowice, gm. Moszczenica (255,4 KB)
 12. Uchwała Nr LI/440/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Rękoraj Wieś w miejscowości Rękoraj, gm. Moszczenica (237,1 KB)
 13. Uchwała Nr LI/441/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Sierosław, gm. Moszczenica (247,9 KB)
 14. Uchwała Nr LI/442/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Srock Rządowy i Srock Prywatny w miejscowości Srock, fragment obrębu geodezyjnego Kolonia Podolin w miejscowości Podolin oraz fragment miejscowości Dąbrówka, gm. Moszczenica (325,8 KB)
 15. Uchwała Nr LI/443/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Srock Rządowy w miejscowości Srock oraz fragment obrębu geodezyjnego Kolonia Podolin w miejscowości Podolin, gm. Moszczenica (243,2 KB)

Wyświetlony: 3999

Dodany 30.04.2018 13:21:53 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.04.2018 13:21:53 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

L Sesja Rady Gminy - 27 marca 2018 roku

 1. 1) Uchwała Nr L/413/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżetu Gminy na 2018 rok; (813,8 KB)
 2. 2) Uchwała Nr L/414/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028; (921,5 KB)
 3. 3) Uchwała Nr L/415/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku |w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego; (106,3 KB)
 4. 4) Uchwała Nr L/416/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Moszczenica; (323,6 KB)
 5. 5) Uchwała Nr L/417/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Moszczenica oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania; (311,4 KB)
 6. 6) Uchwała Nr L/418/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych; (114,4 KB)
 7. 7) Uchwała Nr L/419/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych; (137,5 KB)
 8. 8) Uchwała Nr L/420/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i tera (207,7 KB)
 9. 9) Uchwała Nr L/421/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Moszczenica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym; (214 KB)
 10. 10) Uchwała Nr L/422/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Moszczenica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; (217,2 KB)
 11. 11) Uchwała Nr L/423/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica; (455,7 KB)
 12. 12) Uchwała Nr L/424/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia przez Gminę Moszczenica zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej; (79,8 KB)
 13. 13) Uchwała Nr L/425/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości 863/1 i 861/19 położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Moszczenicy; (107,9 KB)
 14. 14) Uchwała Nr L/426/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez działkę nr 861/20 położoną w obrębie geodezyjnym Moszczenica; (133,6 KB)
 15. 15) Uchwała Nr L/427/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Białkowice stanowiącej mienie komunalne; (98,6 KB)
 16. 16) Uchwała Nr L/428/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moszczenica w 2018 roku. (156,6 KB) 

Wyświetlony: 4010

Dodany 04.04.2018 16:39:35 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.04.2018 16:39:35 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XLIX Sesja Rady Gminy - 22 lutego 2018 roku

 1. Uchwała Nr XLIX/405/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie uzupełniającego wyboru ławników na kadencję 2016 – 2019; (22 KB)
 2. Uchwała Nr XLIX/406/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżetu Gminy na 2018 rok; (1002,6 KB)
 3. Uchwała Nr XLIX/407/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018– 2028; (664,1 KB)
 4. Uchwała Nr XLIX/408/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu; (32,8 KB)
 5. Uchwała Nr XLIX/409/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Srock Prywatny stanowiącej mienie komunalne (18,2 KB)
 6. Uchwała Nr XLIX/410/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jarosty stanowiącej mienie komunalne; (17,7 KB)
 7. Uchwała Nr XLIX/411/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/10/98 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; (30,6 KB)
 8. Uchwała Nr XLIX/412/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII.392/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2017 roku. (21,9 KB)

Wyświetlony: 4043

Dodany 27.02.2018 09:51:30 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.02.2018 09:51:30 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [0]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

17.07.2024 15:09

DANE TELEADRESOWE URZĘDU GMINY MOSZCZENICA

Czytaj dalej...

16.07.2024 14:58

Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:04

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:03

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:10

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:09

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: