Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2021 roku

1. Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy w Moszczenicy zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 złotych netto.

2. Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2021 rok.

3. Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2021.

4. Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica

5. Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.

6. Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany.

7. Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

8. Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2021 rok.

9. Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.

10. Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Moszczenica w sprawie powołania Zespołu do oceny instytucji finansowej o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w Urzędzie Gminy w Moszczenicy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Moszczenica.

11. Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Moszczenica w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski mieszkańców Gminy Moszczenica w zakresie kosztów wykonania zastępczego tj. przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białkowice.

12. Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2021 rok.

13. Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych na terenie Powiatu Piotrkowskiego.

14. Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2021 rok.

15. Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Moszczenica w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Moszczenicy w 2021 roku

16. Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Moszczenica w sprawie sposobu określenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy w Moszczenicy w 2021 roku oraz w celu sporządzenia korekty rocznej podatku odliczonego za 2020 rok.

17. Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2021.

18. Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2021 rok.

19. Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

20. Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

21. Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

22. Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok.

23.Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2021

24. Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2021

25. Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Moszczenica

26. Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2020.

27. Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

28.  Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy

29.  Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy

30.  Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy

31. Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.

32. Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.

33. Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2021 rok

34. Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/2018 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.

35. Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Moszczenica

36. Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Moszczenica

37.  Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli, w szkołach prowadzonych przez Gminę Moszczenica

38. Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 144/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach.

39.  Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 145/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Srocku

40. Zarządzenie NR 40/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 146/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Gazomi

41. Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 Kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 147/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Dokumentacji Przyjętych Zasad (Polityki) Rachunkowości w Szkole Podstawowej Im. Margarethy Kamprad w Jarostach


42.  Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 148/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy

43. Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy i nadania jej regulaminu pracy

44. Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Moszczenica

45. Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Moszczenica w stałej siedzibie i zapasowym miejscu pracy w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.

46.  Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy za rok 2020.

47. Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy za rok 2020.

48. Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.

49. Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Moszczenica

50. Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej

51. Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie Kart Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moszczenicy

52. Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie sporządzenia i przekazania skonsolidowanego bilansu za 2020 rok

53. Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Moszczenica 

54. Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami.

55. Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej

56. Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Moszczenica 

57. Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Moszczenica 

58. Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości

59. Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny i monitorowania realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Moszczenica

60. Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie

61. Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Kiełczówce

62. Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Moszczenicy obowiązującego w 2021 roku.

63. Zarządzenie Nr 632021 Wójta Gminy Moszczenica 

64. Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów Wójta Gminy Moszczenica na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

65. Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie powołania stałej Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Moszczenica.

66. Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

67. Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Pieńki Karlińskie

68. Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy

69. Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Moszczenica
70. Zarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy Moszczenica
71. Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Moszczenica

72. Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

73. Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 września 2021 roku w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej

74. Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Moszczenica

75. Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 września 2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości

76. Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Moszczenica

77. Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 września 2021 roku w sprawie norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Moszczenica

78. Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Moszczenica

79. Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Moszczenica

80. Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Moszczenica

81. Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 września 2021 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Moszczenicy w 2022 roku

82. Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 12 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości

83. Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Moszczenica

84. Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica

85. Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

86. Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Moszczenica

87. Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2021 rok

88. Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2021 roku w sprawie odwołania Gminnego Biura Spisowego powołanego w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku

89. Zarządzenie Nr 89/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2021 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania zestawu komputerowego wykorzystanego do realizacji projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin”

90. Zarządzenie Nr 90/2021 Wójt Gminy Moszczenica z dnia 3 listopada 2021 roku Wójt Gminy Moszczenica w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości

91. Zarządzenie Nr 91/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia i monitorowania Polityki Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Gminie Moszczenica

92. Zarządzenie Nr 92/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia „Planu ciągłości działania na wypadek dysfunkcji systemu informatycznego w Gminie Moszczenica”

93. Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 85/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

94. Zarządzenie Nr 94/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

95. Zarządzenie Nr 95/2021 Wójt Gminy Moszczenica z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości

96. Zarządzenie Nr 96/2021 Wójt Gminy Moszczenica

97. Zarządzenie Nr 97/2021 Wójt Gminy Moszczenica

98. Zarządzenie Nr 98/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy

99. Zarządzenie Nr 99/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy

100. Zarządzenie Nr 100/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy

Wyświetlony: 10839

Dodany 13.04.2021 15:48:15 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.12.2021 12:21:36 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [18]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

04.03.2024 08:07

Wykaz głosowań imiennych z XCII Sesji Rady Gminy Moszczenica - 11 stycznia 2024 roku

Czytaj dalej...

04.03.2024 08:06

Wykaz głosowań imiennych z XCIV Sesji Rady Gminy Moszczenica - 29 lutego 2024 roku

Czytaj dalej...

04.03.2024 08:05

Wykaz głosowań imiennych z XCIV Sesji Rady Gminy Moszczenica - 29 lutego 2024 roku

Czytaj dalej...

04.03.2024 08:04

Wykaz głosowań imiennych z XCIII Sesji Rady Gminy Moszczenica - 26 stycznia 2024 roku

Czytaj dalej...

04.03.2024 08:03

Wykaz głosowań imiennych z XCIII Sesji Rady Gminy Moszczenica - 26 stycznia 2024 roku

Czytaj dalej...

04.03.2024 08:02

Wykaz głosowań imiennych z XCII Sesji Rady Gminy Moszczenica - 11 stycznia 2024 roku

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: