Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2023 roku

1. Zarządzenie NR 1/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy

2. Zarządzenie NR 2/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2023 rok

3.  Zarządzenie NR 3/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany składu Komisji Odbiorowej powołanej Zarządzeniem Nr 120/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 19 grudnia 2022 roku

4. Zarządzenie NR 4/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2023 rok

5.  Zarządzenie NR 5/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica nr 133/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica i wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości.

6.  Zarządzenie NR 6/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy

7.  Zarządzenie NR 7/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. weryfikacji i wyboru wniosków

8. Zarządzenie NR 8/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/2018 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

9.  Zarządzenie NR 9/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2023

10. Zarządzenie NR 10/2023 Wójta Gminy Moszczenica

11.  Zarządzenie NR 11/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 103/2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy

12.  Zarządzenie NR 12/2023 Wójta Gminy Moszczenica  z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2023 rok

13. Zarządzenie NR 13/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

14.  Zarządzenie NR 14/2023 Wójta Gminy Moszczenica  z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Moszczenica na czas nieoznaczony

15.  Zarządzenie NR 15/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji i wyboru wniosków Kół Gospodyń Wiejskich do realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości

16.  Zarządzenie NR 16/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 8 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica

17.Zarządzenie NR 17/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2023 rok

18.  Zarządzenie NR 18/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2023 rok

19.  Zarządzenie NR 19/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie sposobu określenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy w Moszczenica w 2023 roku oraz w celu sporządzenia korekty rocznej podatku odliczonego za 2022 rok

20.  Zarządzenie NR 20/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych na terenie Powiatu Piotrkowskiego

21.  Zarządzenie NR 21/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Moszczenica

22.  Zarządzenie NR 22/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Moszczenica

23.   Zarządzenie NR 23/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2023 rok

24. Zarządzenie NR 24/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

25.  Zarządzenie NR 25/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2023

26.  Zarządzenie NR 26/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2023

27.  Zarządzenie NR 27/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 23/2018 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia wspólnego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników i osób uprawnionych Urzędu Gminy w Moszczenicy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy

28.  Zarządzenie NR 28/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie zmiany w składzie Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy

29.  Zarządzenie NR 29/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie zmian w planie kontroli na rok 2023

30. Zarządzenie NR 30/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2023 rok

31.  Zarządzenie NR 31/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości

32.  Zarządzenie NR 32/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości

33. Zarządzenie NR 33/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości

34.  Zarządzenie NR 34/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2022

35.  Zarządzenie NR 35/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie ustalenia i stosowania norm zużycia paliw płynnych oraz korzystania z samochodów służbowych Urzędu Gminy w Moszczenicy

36.  Zarządzenie NR 36/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2023 rok

37. Zarządzenie  NR 37/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2015 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu przy zwrocie kosztów przejazdu samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem wykorzystywanym do celów służbowych przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

38.  Zarządzenie NR 38/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok

40.  Zarządzenie NR 40/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 kwietnia 2023 roku w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2023

41. Zarządzenie Nr 41/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Srocku, Srock, ul. Łódzka 5, 97-310 Moszczenica

42.  Zarządzenie Nr 42/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok

43.  Zarządzenie Nr 43/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie aktualizacji nazewnictwa budynku wchodzącego w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica

44.  Zarządzenie Nr 44/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2023 rok

45.  Zarządzenie NR 45/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie Kart Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moszczenicy


47. Zarządzenie Nr 47/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania stałej Komisji do spraw oceny wniosków składanych w ramach Funduszu Sołeckiego

49. Zarządzenie NR 49/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 maja 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

50.  Zarządzenie Nr 50/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Srocku

51.  Zarządzenie Nr 51/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości

52.  Zarządzenie Nr 52/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości

53.  Zarządzenie Nr 53/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego

54.  Zarządzenie Nr 54/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego

55.  Zarządzenie NR 55/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie sporządzenia i publikacji wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego


56.  Zarządzenie NR 56/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2023 rok

57.  Zarządzenie NR 57/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Srocku, Srock, ul. Łódzka 5, 97-310 Moszczenica

60.  Zarządzenie NR 60/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2023 rok

61.  Zarządzenie NR 61/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej

62.  Zarządzenie NR 62/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej ds. najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica i wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na najem i dzierżawę tych nieruchomości

64.  Zarządzenie NR 64/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. inwestycji

65. Zarządzenie NR 65/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej
66.  Zarządzenie Nr 66/2023 Wójta Gminy Moszczenica

70.  Zarządzenie NR 70/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie sporządzenia i publikacji wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

71.  Zarządzenie NR 71/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

72.  Zarządzenie NR 72/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

74.  Zarządzenie NR 74/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli Gminy Moszczenica, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji

75.  Zarządzenie NR 75/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu lokalizacji słupów ogłoszeniowych i opłat za umieszczanie plakatów i ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych usytuowanych na terenie Gminy Moszczenica

76. Zarządzenie NR 76/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej ds. najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica i wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na najem i dzierżawę tych nieruchomości


78.  Zarządzenie NR 78/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej

79.  Zarządzenie NR 79/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej

80.  Zarządzenie NR 80/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 151/2017 w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej i nadania jej regulaminu działania

81.  Zarządzenie NR 81/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy Moszczenica

82.  Zarządzenie NR 82/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie gminy Moszczenica

83.  Zarządzenie NR 83/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych na terenie Powiatu Piotrkowskiego


85.  Zarządzenie NR 85/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Moszczenica87.  Zarządzenie NR 87/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 sierpnia 2023 roku 

w sprawie powołania składu Komisji ds. Rozruchu przebudowywanej oczyszczalni ścieków w Moszczenicy

88.  Zarządzenie NR 88/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2023 rok

89. Zarządzenie NR 89/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska

90.  Zarządzenie NR 90/2023 Wójta Gminy Moszczenica  z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej czynszu najmu dla nieruchomości gminnej zabudowanej oznaczonej nr działki 325 o pow. 0,56 ha położonej w obrębie Kosów

92. Zarządzenie NR 92/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Moszczenica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeni wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

93. Zarządzenie NR 93/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

94.  Zarządzenie NR 94/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2023 rok

95.  Zarządzenie NR 95/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej

96.  Zarządzenie NR 96/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 września 2023 roku w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół, w przypadku ich nieobecności


101.  Zarządzenie NR 101/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 września 2023 roku w sprawie powołania stałej Komisji do spraw oceny wniosków składanych w ramach Funduszu Sołeckiego

102.  Zarządzenie NR 102/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 września 2023 roku w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej

103.  Zarządzenie NR 103/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 września 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

104.  Zarządzenie NR 104/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 września 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica

105,  Zarządzenie NR 105/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 21 września 2023 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

106.  Zarządzenie NR 106/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 22 września 2023 roku w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej

107. Zarządzenie Nr 107/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2023 rok

108. Zarządzenie Nr 108/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 3 października 2023 roku w sprawie trybu prac i opracowania materiałów dotyczących sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na 2024 rok


109.  Zarządzenie Nr 109/2023 Wójta Gminy Moszczenica  z dnia 4 października 2023 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości


110.  Zarządzenie Nr 110/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 5 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2023 rok

111.  Zarządzenie Nr 111/2023 Wójta Gminy Moszczenica  z dnia 10 października 2023 roku w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej


112.  Zarządzenie Nr 112/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 11 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2023 rok

113.  Zarządzenie Nr 113/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 13 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2023 rok

114.  Zarządzenie Nr 114/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 października 2023 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntów stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Moszczenica

115.  Zarządzenie Nr 115/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2023 rok

116. Zarządzenie NR 116/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 27 października 2023 roku w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej

117. Zarządzenie NR 117/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2024

119.  Zarządzenie NR 119/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2023 roku 
w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2023 rok

120. Zarządzenie NR 120/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej

121. Zarządzenie NR 121/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2023 rok

122. Zarządzenie nr 122/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2023

123. Zarządzenie NR 123/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2023 rok

124. Zarządzenie NR 124/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazów nieruchomości

125. Zarządzenie NR 125/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazów nieruchomości

126. Zarządzenie NR 126/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości

127. Zarządzenie NR 127/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Moszczenicy w 2024 roku

130. Zarządzenie NR 130/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2024

132. Zarządzenie NR 132/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie uchylenia w części zarządzenia Nr 121/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2023 rok

135. Zarządzenie NR 135/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej i nadania jej regulaminu działania

136. Zarządzenie NR 136/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

137. Zarządzenie NR 137/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2023 rok

141. Zarządzenie NR 141/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2023 rok

142. Zarządzenie NR 142/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2023 rok

143. Zarządzenie NR 143/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2023r.

Wyświetlony: 4966

Dodany 19.01.2023 08:36:11 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.01.2024 14:04:22 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [17]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

16.07.2024 14:58

Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:04

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:03

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:10

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:09

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:07

Oświadczenia majątkowe za 2023 rok -Radni Gminy

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: