Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

LXI Sesja Rady Gminy - 9 czerwiec 2022 roku

1. Uchwała NR LXI/479/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Moszczenica wotum zaufania

2.  Uchwała NR LXI/480/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Moszczenica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

3.  Uchwała NR LXI/481/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Moszczenica za rok 2021

4.  Uchwała NR LXI/482/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2022

5. Uchwała nr LXI/483/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

6.  Uchwała NR LXI/484/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy za rok 2021

7.  Uchwała NR LXI/485/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy

8.  Uchwała NR LXI/486/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku  w sprawie dopłat do kosztów zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Gazomia Nowa ponoszonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy

9.  Uchwała NR LXI/487/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/180/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w Srocku wraz z częścią nieruchomości

10.  Uchwała NR LXI/488/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Gajkowice

11.  Uchwała NR LXI/489/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Moszczenica będącej własnością Gminy Moszczenica

12.  Uchwała NR LXI/490/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Daszówka, gm. Moszczenica

13.  Uchwała NR LXI/491/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Rękoraj Dobra w miejscowości Rękoraj oraz fragment miejscowości Gajkowice, gm. Moszczenica

14.  Uchwała NR LXI/492/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr LX/477/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIX/472/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica

15.  Uchwała NR LXI/493/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Moszczenica na II półrocze 2022 roku

16 .Uchwała NR LXI/494/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Moszczenica na II półrocze 2022 roku

17.  Uchwała NR LXI/495/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2022 roku

18.   Uchwała NR LXI/496/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na II półrocze 2022 r.Wyświetlony: 47

Dodany 22.06.2022 11:55:29 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.06.2022 12:17:58 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LX Sesja Rady Gminy - 18 maja 2022 roku

1. Uchwała NR LX/477/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 maja 2022 rok w sprawie zmiany uchwały nr LIX/472/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica

2.  Uchwała NR LX/478/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 maja 2022 rok w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Gajkowice


Wyświetlony: 44

Dodany 22.06.2022 11:43:20 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.06.2022 11:45:05 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LIX Sesja Rady Gminy - 28 kwietnia 2022 roku

1.  Uchwała NR LIX/459/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2022

2. Uchwała NR LIX/460/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

3.  Uchwała NR LIX/461/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/426/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu

4.  Uchwała NR LIX/462/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/96/19 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

5.  Uchwała NR LIX/463/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie członkostwa Gminy Moszczenica w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”

6.  Uchwała NR LIX/464/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Moszczenica

7.  Uchwała NR LIX/465/2022  Rady Gminy Moszczenica  z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Srock Rządowy będącej własnością Gminy Moszczenica

8.  Uchwała NR LIX/466/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez działkę nr 390/8 położoną w obrębie geodezyjnym Srock Rządowy

9.  Uchwała NR LIX/467/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Wola Moszczenicka

10.  Uchwała NR LIX/468/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Moszczenica

11.  Uchwała NR LIX/469/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

12.  Uchwała NR LIX/470/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

13.  Uchwała NR LIX/471/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Moszczenica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

14.  Uchwała NR LIX/472/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica

15.  Uchwała NR LIX/473/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach wspomaganych, w tym w mieszkaniach chronionych

16.  Uchwała NR LIX/474/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 1/5 położonej w obrębie geodezyjnym Michałów, gmina Moszczenica

17.  Uchwała NR LIX/475/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Moszczenica obejmujących sołectwa Karlin i Jarosty

18.  Uchwała NR LIX/476/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/452/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli, w szkołach prowadzonych przez Gminę MoszczenicaWyświetlony: 371

Dodany 11.05.2022 14:40:47 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.05.2022 11:58:34 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

LVIII Sesja Rady Gminy - 31 marca 2022 roku

1. Uchwała NR LVIII/442/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2022

2. Uchwała nr LVIII/443/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

3. Uchwała NR LVIII/444/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu na 2022 rok

4.  Uchwała NR LVIII/445/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Moszczenica na lata 2022-2024

5.  Uchwała NR LVIII/446/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LV/429/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Moszczenica na lata 2022-2025

6.  Uchwała NR LVIII/447/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Raków Duży

7.  Uchwała Nr LVIII/448/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Moszczenica będącej własnością gminy Moszczenica

8.  Uchwała NR LVIII/449/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez działki nr 320/4 i 321/4 położone w obrębie geodezyjnym Gajkowice

9.  Uchwała NR LVIII/450/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

10. Uchwała NR LVIII/451/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moszczenica w 2022 roku

11.  Uchwała NR LVIII/452/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli, w szkołach prowadzonych przez Gminę Moszczenica

12. Uchwała NR LVIII/453/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 -2023

13.  Uchwała NR LVIII/454/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących cześć obrębu geodezyjnego Kolonia Raków, gm. Moszczenica

14.  Uchwała NR LVIII/455/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 49 położonej w obrębie geodezyjnym Jarosty, gm. Moszczenica

15.  Uchwała NR LVIII/456/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Rękoraj Wieś w miejscowości Rękoraj, gm. Moszczenica

16.  Uchwała NR LVIII/457/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Baby, gm. Moszczenica

17.  Uchwała NR LVIII/458/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Sierosław, gm. Moszczenica


Wyświetlony: 354

Dodany 07.04.2022 11:19:17 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.04.2022 11:34:24 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

LVII Sesja Rady Gminy - 3 marca 2022 roku

1. Uchwała NR LVII/438/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2022

2. Uchwała NR LVII/439/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

3. Uchwała NR LVII/440/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2022

4.  Uchwała NR LVII/441/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/437/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionychWyświetlony: 382

Dodany 17.03.2022 12:28:50 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.03.2022 12:31:37 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LVI Sesja Rady Gminy - 16 lutego 2022 roku

1. Uchwała Nr LVI/433/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2022

2. Uchwała Nr LVI/434/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/426/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu

3. Uchwała Nr LVI/435/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/205/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Moszczenica 

4. Uchwała Nr LVI/436/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/96/19 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkas

5. Uchwała Nr LVI/437/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Wyświetlony: 449

Dodany 18.02.2022 11:33:46 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.02.2022 11:38:06 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LV Sesja Rady Gminy - 27 stycznia 2022 roku

1. Uchwała NR LV/426/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu 

2 Uchwała NR LV/427/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/423/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zbycia w II przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Gajkowicach

3. Uchwała NR LV/428/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

4. Uchwała NR LV/429/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Moszczenica na lata 2022-2025

5. Uchwała NR LV/430/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

6. Uchwała NR LV/431/2022 RADY Gminy Moszczenica z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniuWyświetlony: 539

Dodany 07.02.2022 13:17:27 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.02.2022 13:43:09 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LIV Sesja Rady Gminy - 21 stycznia 2022 roku

1. Uchwała NR LIV/424/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2022

2. Uchwała NR LIV/425/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032


Wyświetlony: 513

Dodany 07.02.2022 12:44:22 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.02.2022 12:46:16 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

24.06.2022 12:46

Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4210.1396.2022.DM z dn. 22.06.2022 r.

Czytaj dalej...

24.06.2022 12:44

Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4210.1396.2022.DM z dn. 22.06.2022 r.

Czytaj dalej...

24.06.2022 12:38

Obwieszczenie z dnia 22.06.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022

Czytaj dalej...

24.06.2022 12:36

Obwieszczenie z dnia 22.06.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022

Czytaj dalej...

22.06.2022 12:17

LXI Sesja Rady Gminy - 9 czerwiec 2022 roku

Czytaj dalej...

22.06.2022 11:55

LXI Sesja Rady Gminy - 9 czerwiec 2022 roku

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: