Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2018 roku


 1. Zarządzenie nr 1/2018 (189,2 KB) w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
 2. Zarządzenie nr 2/2018 (45,2 KB)w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2018 przez jednostki organizacyjne Gminy
 3. Zarządzenie nr 3/2018 (26,7 KB)w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2018 przez samorządowe instytucje kultury
 4. Zarządzenie nr 4/2018 (478,6 KB)w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
 5. Zarządzenie nr 5/2018 (220,4 KB)w sprawie zmian budżetu Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2018
 6. Zarządzenie nr 6/2018 (1,2 MB)w sprawie wprowadzenia „Instrukcji ewidencji, poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy” oraz „Instrukcji ewidencji, poboru i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Moszczenicy”
 7. Zarządzenie nr 7/2018 (53,7 KB)w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2018 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
 8. Zarządzenie nr 8/2018 (166 KB)w sprawie zmian budżetu Gminy
 9. Zarządzenie nr 9/2018 (74,3 KB)w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości
 10. Zarządzenie nr 10/2018 (21,1 KB)w sprawie powołania stałej Komisji do spraw oceny wniosków składanych w ramach Funduszu Sołeckiego
 11. Zarządzenie nr 11/2018 (19,4 KB)w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Moszczenica
 12. Zarządzenie nr 12/2018 (45,4 KB)w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2018
 13. Zarządzenie nr 13/2018 (38,2 KB)w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu koordynującego eksploatację sieci wybudowanej w ramach Projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin”
 14. Zarządzenie nr 14/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2016 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moszczenicy oraz wprowadzenia regulaminu jej pracy
 15. Zarządzenie nr 15/2018 (20,1 KB)w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej działki gruntu położonej w Michałowie
 16. Zarządzenie nr 16/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018
 17. Zarządzenie nr 17/2018 (134 KB)w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo — rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2018
 18. Zarządzenie nr 18/2018 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 19. Zarządzenie nr 19/2018  w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków złożonych przez sołectwa w celu uzyskania dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich
 20. Zarządzenie nr 20/2018 w sprawie zmiany w składzie Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
 21. Zarządzenie nr 21/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy za 2018 rok
 22. Zarządzenie nr 22/2018 18 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica
 23. Zarządzenie nr 23/2018  w sprawie wprowadzenia wspólnego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników i osób uprawnionych Urzędu Gminy w Moszczenicy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy
 24.  Zarządzenie nr 24/2018 w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych lub niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Moszczenica na rok 2018
 25.  Zarządzenie nr 25/2018 w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej związanej z realizacją operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji kultury i powiązanej infrastruktury” zgodnie z kryteriami ustanowionym w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacji pn. „Rozbudowa targowiska i parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica”
 26. Zarządzenie nr 26/2018  w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr 118/2015 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 września 2015 roku w sprawie ustalenia zasad ujmowania wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach
 27.  Zarządzenie nr 27/2018  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2018
 28.  Zarządzenie nr 28/2018  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny prac konkursowych złożonych w konkursie na scenariusz do filmu promującego Gminę Moszczenica i przedsiębiorstwa z sektora MŚP działające w następujących branżach: Informatyka i telekomunikacja oraz Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze i Energetyka (w tym OZE), dalej zwany „Konkursem” pod patronatem Wójta Gminy Moszczenica
 29.  Zarządzenie nr 29/2018 sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej działki gruntu położonej w Raciborowicach
 30.  Zarządzenie nr 30/2018 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2018
 31.  Zarządzenie nr 31/2018 w sprawie wskazania jednostki oświatowej, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą przekazanej Szkoły Podstawowej w Rękoraju do prowadzenia Stowarzyszeniu Twórcza Inicjatywa Kulturalno – Oświatowa w Rękoraju, nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz pracowników niepedagogicznych, których Szkoła Podstawowa w Rękoraju była ostatnim miejscem pracy
 32.  Zarządzenie nr 32/2018 w sprawie zmian w planie kontroli na rok 2018
 33.  Zarządzenie nr 33/2018  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
 34.  Zarządzenie nr 34/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta do spraw administracyjnych
 35. Zarządzenie nr 35/2018 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2017
 36.  Zarządzenie nr 36/2018 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej
 37.  Zarządzenie nr 37/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
 38. Zarządzenie nr 38/2018 w sprawie powołania Zespołu koordynującego realizacje zadań określonych w Porozumieniu o utworzeniu Konsorcjum gmin na potrzeby projektu „Gmina bliżej mieszkańców”
 39.  Zarządzenie nr 39/2018 w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 40.  Zarządzenie nr 40/2018 w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 41. Zarządzenie nr 41/2018  w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 42. Zarządzenie nr 42/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
 43. Zarządzenie nr 43/2018 w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Moszczenica
 44. Zarządzenie nr 44/2018 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 45. Zarządzenie nr 45/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2014 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro netto w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
 46. Zarządzenie nr 46/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetowego
 47. Zarządzenie nr 47/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
 48. Zarządzenie nr 48/2018 w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej
 49. Zarządzenie nr 49/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Srocku, ul. Łódzka 5, 97-310 Moszczenica
 50. Zarządzenie nr 50/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
 51. Zarządzenie nr 51/2018 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2018 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Moszczenica
 52. Zarządzenie nr 52/2018 w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym
 53. Zarządzenie nr 53/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 r.
 54. Zarządzenie nr 54/2018 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 55. Zarządzenie nr 55/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Srocku
 56. Zarządzenie nr 56/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
 57. Zarządzenie nr 57/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
 58. Zarządzenie nr 58/2018 w sprawie sporządzenia i przekazania skonsolidowanego bilansu za 2017 rok
 59. Zarządzenie nr 59/2018 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości
 60. Zarządzenie nr 60/2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie
 61. Zarządzenie nr 61/2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Srocku, ul. Łódzka 5, 97-310 Moszczenica
 62. Zarządzenie nr 62/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowiska referenta do spraw obsługi kancelarii ogólnej i referenta do spraw funduszy zewnętrznych
 63. Zarządzenie nr 63/2018 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 24/2018 w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych lub niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Moszczenica na rok 2018
 64. Zarządzenie nr 64/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
 65. Zarządzenie nr 65/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
 66. Zarządzenie nr 66/2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028
 67. Zarządzenie nr 67/2018 w sprawie w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 68. Zarządzenie nr 68/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
 69. Zarządzenie nr 69/2018 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy Moszczenica
 70. Zarządzenie nr 70/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
 71. Zarządzenie nr 71/2018 w sprawie powołania zespołu powypadkowego
 72. Zarządzenie nr 72/2018 w sprawie Kart Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moszczenicy
 73. Zarządzenie nr 73/2018 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia publikacji wykazu nieruchomości
 74. Zarządzenie nr 74/2018 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 5/2012 Wójta Gminy Moszczenica w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji
 75. Zarządzenie nr 75/2018 w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy
 76. Zarządzenie nr 76/2018 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 75/2018 Wójta Gminy Moszczenica z 03.08.2018r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Moszczenicy
 77. Zarządzenie nr 77/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
 78. Zarządzenie nr 78/2018 w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej
 79. Zarządzenie nr 79/2018 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Moszczenica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
 80. Zarządzenie nr 80/2018 w sprawie korekty Zarządzenia nr 77/2018 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17.08.2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
 81. Zarządzenie nr 81/2018 w sprawie Kart Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moszczenicy
 82. Zarządzenie nr 82/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
 83. Zarządzenie nr 83/2018 w sprawie zmian w składzie Stałej Komisji do spraw oceny wniosków składanych w ramach Funduszu Sołeckiego
 84. Zarządzenie nr 84/2018 w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej
 85. Zarządzenie nr 85/2018 w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej
 86. Zarządzenie nr 86/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018
 87. Zarządzenie nr 87/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 144/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dn. 30.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Babach
 88. Zarządzenie nr 88/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 145/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dn. 30.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół w Srocku
 89. Zarządzenie nr 89/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 146/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dn. 30.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gazomi
 90. Zarządzenie nr 90/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 147/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dn. 30.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w szkole Podstawowej im. M. Kamprad w Jarostach
 91. Zarządzenie nr 91/2018 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 148/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dn. 30.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w szkole Podstawowej im. St. Kostki w Moszczenicy
 92. Zarządzenie nr 92/2018 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 149/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dn. 30.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Gimnazjum im. St. Małachowskiego w Moszczenicy
 93. Zarządzenie nr 93/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018
 94. Zarządzenie nr 94/2018 w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej
 95. Zarządzenie nr 95/2018 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 96. Zarządzenie nr 96/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Agnieszki Kwapisz, Pani Kamili Żerek, Pani Pauliny Dziadczyk i Pani Anny Niepsuj
 97. Zarządzenie nr 97/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. Obsługi Biura Inwestora
 98. Zarządzenie nr 98/2018 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy
 99. Zarządzenie nr 99/2018 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na 2019 rok
 100. Zarządzenie nr 100/2018 w sprawie trybu i opracowania materiałów dotyczących sporządzania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica
 101. Zarządzenie nr 101/2018 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
 102. Zarządzenie nr 102/2018 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie
 103. Zarządzenie nr 103/2018 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości
 104. Zarządzenie nr 104/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
 105. Zarządzenie nr 105/2018 w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej
 106. Zarządzenie nr 106/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Anny Traczyk
 107. Zarządzenie nr 107/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moszczenica
 108. Zarządzenie nr 108/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica
 109. Zarządzenie nr 109/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
 110. Zarządzenie nr 110/2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/2016 z dnia 06.06.2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Moszczenica
 111. Zarządzenie nr 111/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 133/2017 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 19 października 2017 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Moszczenicy
 112. Zarządzenie nr 112/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2018 rok
 113. Zarządzenie nr 113/2018 w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej
 114. Zarządzenie nr 114/2018 w sprawie Kart Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moszczenicy
 115. Zarządzenie nr 115/2018 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości
 116. Zarządzenie nr 116/2018 w sprawie zmian w planie kontroli na rok 2018
 117. Zarządzenie nr 117/2018 w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 118. Zarządzenie nr 118/2018 w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 119. Zarządzenie nr 119/2018 w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 120. Zarządzenie nr 120/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 r.
 121. Zarządzenie nr 121/2018 w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej
 122. Zarządzenie nr 122/2018 w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej
 123. Zarządzenie nr 123/2018 w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej
 124. Zarządzenie nr 124/2018 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2019
 125. Zarządzenie nr 125/2018 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028
 126. Zarządzenie nr 126/2018 w sprawie powołania dodatkowych rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych
 127. Zarządzenie nr 127/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
 128. Zarządzenie nr 128/2018 w sprawie powołania składu komisji Odbiorowej
 129. Zarządzenie nr 129/2018 w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej
 130. Zarządzenie nr 130/2018 w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej
 131. Zarządzenie nr 131/2018 w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Moszczenica
 132. Zarządzenie nr 132/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
 133. Zarządzenie nr 133/2018 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica i wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż tych nieruchomości
 134. Zarządzenie nr 134/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej
 135. Zarządzenie nr 135/2018 w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
 136. Zarządzenie nr 136/2018 w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej
 137. Zarządzenie nr 137/2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moszczenicy oraz wprowadzenia regulaminu jej pracy
 138. Zarządzenie nr 138/2018 w sprawie wprowadzenia zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości opłat za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku w Moszczenicy przy ul. Dworcowej
 139. Zarządzenie nr 139/2018 w sprawie autopoprawek do projektu budżetu Gminy Moszczenica na 2019 rok
 140. Zarządzenie nr 140/2018 w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej
 141. Zarządzenie nr 141/2018 w sprawie wyznaczenia pracowników do przeprowadzenia spisu
 142. Zarządzenie nr 142/2018 w sprawie powołania składu stałej Komisji Odbiorowej
 143. Zarządzenie nr 143/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018
 144. Zarządzenie nr 144/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
 145. Zarządzenie nr 145/2018 w sprawie autopoprawek do projektu budżetu na rok 2019
 146. Zarządzenie nr 146/2018 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność Województwa Łódzkiego
 147. Zarządzenie nr 147/2018 w sprawie
 148. Zarządzenie nr 148/2018 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2019 przez jednostki organizacyjne Gminy
 149. Zarządzenie nr 149/2018 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2019 przez samorządowe instytucje kultury

 


Wyświetlony: 29931

Dodany 16.02.2018 19:57:59 przez Sebastian Kowara

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.02.2019 11:51:38 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [22]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

16.07.2024 14:58

Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:04

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:03

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:10

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:09

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:07

Oświadczenia majątkowe za 2023 rok -Radni Gminy

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: