Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

XXXIII Sesja Rady Gminy - 29 grudnia 2016 roku

 1. Uchwała Nr XXXIII/246/16 (684,4 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok;
 2. Uchwała Nr XXXIII/247/16 (44,3 KB) w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2016;
 3. Uchwała Nr XXXIII/248/16 (1,1 MB) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025;
 4. Uchwała Nr XXXIII/249/16 (1,5 MB) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017;
 5. Uchwała Nr XXXIII/250/16 (8,5 MB) w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Moszczenica na lata 2016-2030”;
 6. Uchwała Nr XXXIII/251/16 (11,5 MB) w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moszczenica”;
 7. Uchwała Nr XXXIII/252/16 (485,1 KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2017 rok;
 8. Uchwała Nr XXXIII/253/16 (25,2 KB) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/453/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Moszczenicy wykonywania niektórych zadań własnych gminy oraz uchwały ją zmieniającej;
 9. Uchwała Nr XXXIII/254/16 (205,6 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/10/98 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 10. Uchwała Nr XXXIII/255/16 (35,8 KB) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2017 roku;
 11. Uchwała Nr XXXIII/256/16 (52 KB) w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na I półrocze 2017 r.;
 12. Uchwała Nr XXXIII/257/16 (28,7 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 r.

Wyświetlony: 3455

Dodany 09.01.2017 21:19:41 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.01.2017 21:19:41 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXII Sesja Rady Gminy - 9 grudnia 2016 roku

1. Uchwała Nr XXXII/245/16 (186,6 KB) w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.:"e-urzędy w łódzkich JST"


Wyświetlony: 3431

Dodany 16.12.2016 15:42:31 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.12.2016 15:42:31 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXI Sesja Rady Gminy - 28 listopada 2016 roku

1. Uchwała Nr XXXI/228/16 (432,4 KB) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Moszczenica na lata 2016 - 2018

2. Uchwała Nr XXXI/229/16 (2 MB) w sprawie wprowadzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Moszczenica na lata 2016-2020

3. Uchwała Nr XXXI/230/16 (234,1 KB) w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica oraz warunki i sposób ich przyznawania

4. Uchwała Nr XXXI/231/16 (733,3 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok

5. Uchwała Nr XXXI/232/16 (691,6 KB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025

6. Uchwała Nr XXXI/233/16 (200,9 KB) w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

7. Uchwała Nr XXXI/234/16 (265,8 KB) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości dziennych stawek tej opłaty oraz ustalenia zasad jej poboru

8. Uchwała Nr XXXI/235/16 (34,2 KB) w sprawie opłaty od posiadania psów

9. Uchwała Nr XXXI/236/16 (24,2 KB) w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

10. Uchwała Nr XXXI/237/16 (55,6 KB) w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica

11. Uchwała Nr XXXI/238/16 (407,4 KB) w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica

12. Uchwała Nr XXXI/239/16 (264,7 KB) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

13. Uchwała Nr XXXI/240/16 (92,8 KB) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

14. Uchwała Nr XXXI/241/16 (31,6 KB) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Moszczenica na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg

15. Uchwała Nr XXXI/242/16 (20,4 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Kosów i Lewkówka

16. Uchwała Nr XXXI/243/16 (25,4 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

17. Uchwała Nr XXXI/244/16 (18,4 KB) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica


Wyświetlony: 3416

Dodany 07.12.2016 08:33:44 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.12.2016 08:33:44 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXX Sesja Rady Gminy - 02 listopada 2016 roku

1. Uchwała Nr XXX/226/16 (694 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2016

2. Uchwała Nr XXX/227/16 (93,4 KB) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/223/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 września 2016 roku


Wyświetlony: 3436

Dodany 07.12.2016 07:54:50 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.12.2016 07:54:50 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXIX Sesja Rady Gminy - 06 października 2016 roku

 1. Uchwała Nr XXIX/224/16 (236,7 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/209/16 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok;
 2. Uchwała Nr XXIX/225/16 (677,6 KB) w sprawie zmiany WPF na lata 2016-2025.

Wyświetlony: 3445

Dodany 10.10.2016 11:39:47 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.10.2016 11:39:47 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXVIII Sesja Rady Gminy - 23 września 2016 roku

 1. Uchwała Nr XXVIII/209/16 (1 MB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok;
 2. Uchwała Nr XXVIII/210/16 (666,4 KB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025;
 3. Uchwała Nr XXVIII/211/16 (5,2 MB) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zabytkami na lata 2016-2019;
 4. Uchwała Nr XXVIII/212/16 (371,5 KB) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi pozbawionej kategorii drogi powiatowej;
 5. Uchwała Nr XXVIII/213/16 (688,1 KB) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
 6. Uchwała Nr XXVIII/214/16 (149,1 KB) w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy;
 7. Uchwała Nr XXVIII/215/16 (114,4 KB) w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej–Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy;
 8. Uchwała Nr XXVIII/216/16 (290,1 KB) w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości;
 9. Uchwała Nr XXVIII/217/16 (93,7 KB) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej;
 10. Uchwała Nr XXVIII/218/16 (94,3 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Wola Moszczenicka stanowiącej mienie komunalne;
 11. Uchwała Nr XXVIII/219/16 (92,5 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Baby;
 12. Uchwała Nr XXVIII/220/16 (90 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Srock Prywatny;
 13. Uchwała Nr XXVIII/221/16 (100,8 KB) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez działkę nr 640/25 położoną w obrębie geodezyjnym Moszczenica;
 14. Uchwała Nr XXVIII/222/16 (93,1 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica stanowiącej mienie komunalne;
 15. Uchwała Nr XXVIII/223/16 (103,8 KB) w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego położonego w Srocku wraz z częścią nieruchomości;

Wyświetlony: 3439

Dodany 04.10.2016 14:23:02 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.10.2016 14:23:02 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXVII Sesja Rady Gminy - 25 lipca 2016 roku

 1. Uchwała Nr XXVII/208/16 (167 KB)

Wyświetlony: 3491

Dodany 26.07.2016 13:17:41 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.07.2016 13:17:41 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXVI Sesja Rady Gminy - 11 lipca 2016 roku

 1. Uchwała Nr XXVI/204/16 (101,8 KB) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/197/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 2. Uchwała Nr XXVI/205/16 (116,1 KB) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/198/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica;
 3. Uchwała Nr XXVI/206/16 (152,9 KB) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 4. Uchwała Nr XXVI/207/16 (1,4 MB) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica.

Wyświetlony: 3446

Dodany 18.07.2016 11:02:11 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.07.2016 11:02:11 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXV Sesja Rady Gminy - 21 czerwca 2016 roku

 1. Uchwała Nr XXV/191/16 (820,1 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok;
 2. Uchwała Nr XXV/192/16 (1,6 MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025;
 3. Uchwała Nr XXV/193/16 (89,6 KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu;
 4. Uchwała Nr XXV/194/16 (52,3 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kosów;
 5. Uchwała Nr XXV/195/16 (59,8 KB) w sprawie odbierania przez gminę Moszczenica odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
 6. Uchwała Nr XXV/196/16 (210,9 KB) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Moszczenica i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 7. Uchwała Nr XXV/197/16 (60,8 KB) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 8. Uchwała Nr XXV/198/16 (682,5 KB) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica;
 9. Uchwała Nr XXV/199/16 (385,9 KB) w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Moszczenica;
 10. Uchwała Nr XXV/200/16 (229,5 KB) w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa;
 11. Uchwała Nr XXV/201/16 (205,9 KB) w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na II półrocze 2016 roku;
 12. Uchwała Nr XXV/202/16 (71,5 KB) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2016 roku;
 13. Uchwała Nr XXV/203/16 (74,1 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 roku.

Wyświetlony: 3420

Dodany 28.06.2016 15:15:14 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.06.2016 15:15:14 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXIV Sesja Rady Gminy - 25 maja 2016 roku

 1. Uchwała Nr XXIV/184/16 (49 KB) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Moszczenica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok;
 2. Uchwała Nr XXIV/185/16 (54 KB) w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moszczenica za rok 2015;
 3. Uchwała Nr XXIV/186/16 (1,7 MB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok;
 4. Uchwała Nr XXIV/187/16 (53,3 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Baby;
 5. Uchwała Nr XXIV/188/16 (55,5 KB) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Jarosty;
 6. Uchwała Nr XXIV/189/16 (56 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym Gościmowice I stanowiącej mienie komunalne;
 7. Uchwała Nr XXIV/190/16 (78,8 KB) w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy.

Wyświetlony: 3482

Dodany 01.06.2016 14:44:46 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.06.2016 14:44:46 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXIII Sesja Rady Gminy - 12 maja 2016 roku

 1. Uchwała Nr XXIII/183/16 (112,1 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/170/16

Wyświetlony: 3477

Dodany 16.05.2016 13:02:58 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.05.2016 13:02:58 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXII Sesja Rady Gminy - 20 kwietnia 2016 roku

 1. Uchwała Nr XXII/171/16 (1,4 MB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok;
 2. Uchwała Nr XXII/172/16 (1,5 MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025;
 3. Uchwała Nr XXII/173/16 (79,6 KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu;
 4. Uchwała Nr XXII/174/16 (59,2 KB) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy za rok 2015;
 5. Uchwała Nr XXII/175/16 (57,7 KB) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy za rok 2015;
 6. Uchwała Nr XXII/176/16 (135 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/14 w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli ich wykorzystania przez Gminę Moszczenica;
 7. Uchwała Nr XXII/177/16 (113,8 KB) w sprawie zmiany „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”;
 8. Uchwała Nr XXII/178/16 (74,4 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w skład mienia komunalnego działki nr 56 położonej w obrębie geodezyjnym Karlin;
 9. Uchwała Nr XXII/179/16 (65 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w skład mienia komunalnego działek gruntu położonych w Gazomi Starej;
 10. Uchwała Nr XXII/180/16 (86,8 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w Srocku wraz z częścią nieruchomości;
 11. Uchwała Nr XXII/181/16 (54,6 KB) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/156/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 lutego 2016 roku.
 12. Uchwała Nr XXII/182/16 (306,6 KB) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Moszczenica lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielenia tych ulg.

 


Wyświetlony: 4403

Dodany 27.04.2016 13:56:38 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.06.2016 11:20:01 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXI Sesja Rady Gminy - 18 marca 2016 roku

 1. Uchwała Nr XXI/159/16 (1,3 MB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok;
 2. Uchwała Nr XXI/160/16 (1,5 MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025
 3. Uchwała Nr XXI/161/16 (65,4 KB) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy za rok 2015
 4. Uchwała Nr XXI/162/16 (155,6 KB) w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Moszczenica, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
 5. Uchwała Nr XXI/163/16 (76,9 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;
 6. Uchwała Nr XXI/164/16 (79,5 KB) w sprawie przekazania Sołectwu Gajkowice składników mienia komunalnego Gminy Moszczenica;
 7. Uchwała Nr XXI/165/16 (75 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Baby;
 8. Uchwała Nr XXI/166/16 (81 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Moszczenica w drodze darowizny na cel publiczny na rzecz Gminy Moszczenica nieruchomości oznaczonej nr działki 22 położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica;
 9. Uchwała Nr XXI/167/16 (260,3 KB) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moszczenica w 2016 roku;
 10. Uchwała Nr XXI/168/16 (367 KB) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
 11. Uchwała Nr XXI/169/16 (150,2 KB) w sprawie podjęcia współpracy węgierskiej ze społecznością lokalną Gminy Abda na Węgrzech;
 12. Uchwała Nr XXI/170/16 (79,3 KB) w sprawie współdziałania Gminy Moszczenica z Gminami Będków i Czarnocin.

 


Wyświetlony: 3482

Dodany 30.03.2016 15:34:16 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.03.2016 15:34:16 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XX Sesja Rady Gminy - 11 lutego 2016 roku

 1. Uchwała Nr XX/154/16 (954,1 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok;
 2. Uchwała Nr XX/155/16 (115,2 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Kosów i Lewkówka;
 3. Uchwała Nr XX/156/16 (64,4 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Wola Moszczenicka;
 4. Uchwała Nr XX/157/16 (83,3 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Baby i Kiełczówka;
 5. Uchwała Nr XX/158/16 (100,7 KB) w sprawie określenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Moszczenica.

Wyświetlony: 3484

Dodany 15.02.2016 11:36:59 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.02.2016 11:36:59 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

16.07.2024 14:58

Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:04

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:03

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:10

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:09

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:07

Oświadczenia majątkowe za 2023 rok -Radni Gminy

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: