Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

LVII Sesja Rady Gminy - 06 listopada 2014 roku

 1. Uchwała Nr LVII/503/14 (1,4 MB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok.
 2. Uchwała Nr LVII/504/14 (1,6 MB) w sprawie zmiany WPF na lata 2014-2025.
 3. Uchwała Nr LVII/505/14 (170,8 KB) w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica na lata 2014- 2025.
 4. Uchwała Nr LVII/506/14 (189,8 KB) w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Moszczenica obejmujących sołectwa Karlin i Jarosty, z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica.
 5. Uchwała Nr LVII/507/14 (5,4 MB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Moszczenica obejmujących sołectwa Karlin i Jarosty.
 6. Uchwała Nr LVII/508/14 (350,5 KB) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Moszczenica.
 7. Uchwała Nr LVII/509/14 (92,1 KB) w sprawie nadania nazw ulicom położonym w miejscowości Kiełczówka.
 8. Uchwała Nr LVII/510/14 (179,1 KB)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Baby.
 9. Uchwała Nr LVII/511/14 (183,2 KB) sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Baby będącej własnością Gminy Moszczenica.

Wyświetlony: 3162

Dodany 24.11.2014 07:48:22 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.11.2014 07:48:22 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

LVI Sesja Rady Gminy - 14 października 2014 roku

 1. Uchwała Nr LVI/500/14 (780,1 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok.
 2. Uchwała Nr LVI/501/14 (197,5 KB) w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/10/98 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 3. Uchwała Nr LVI/502/14 (184,7 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Moszczenica.

Wyświetlony: 3232

Dodany 24.11.2014 07:41:05 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.11.2014 07:41:05 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

LV Sesja Rady Gminy - 30 września 2014 roku

 1. Uchwała Nr LV/496/14 (96,2 KB) w sprawie utworzenia na terenie Gminy Moszczenica odrębnego obwodu głosowania
 2. Uchwała Nr LV/497/14 (104 KB) w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/230/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Moszczenica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 3. Uchwała Nr LV/498/14 (94,7 KB) w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XLV/293/2006 w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Moszczenicy
 4. Uchwała Nr LV/499/14 (163,5 KB) w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Moszczenicy

Wyświetlony: 3144

Dodany 01.10.2014 13:17:31 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.10.2014 13:17:31 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

LIV Sesja Rady Gminy - 11 września 2014 roku

 1. Uchwała Nr LIV/493/14 (1020,9 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok.
 2. Uchwała Nr LIV/494/14 (229,6 KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu.
 3. Uchwała Nr LIV/495/14 (166,2 KB)w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości.

Wyświetlony: 3124

Dodany 12.09.2014 12:21:28 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.09.2014 12:21:28 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

LIII Sesja Rady Gminy - 14 sierpnia 2014 roku

 1. Uchwała Nr LIII/484/14 (1,3 MB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok.
 2. Uchwała Nr LIII/485/14 (1,8 MB) w sprawie zmiany WPF na lata 2014-2025.
 3. Uchwała Nr LIII/486/14 (170,2 KB) w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Moszczenicy.
 4. Uchwała Nr LIII/487/14 (271,1 KB) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Moszczenica w sprawie ustalania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
 5. Uchwała Nr LIII/488/14 (151 KB) w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim.
 6. Uchwała Nr LIII/489/14 (165,3 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości i na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Moszczenica oraz prawa użytkowania wieczystego.
 7. Uchwała Nr LIII/490/14 (153,7 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego ustnego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moszczenica.
 8. Uchwała Nr LIII/491/14 (155,7 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym Gościmowice I.
 9. Uchwała Nr LIII/492/14 (169,1 KB) w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej położonej w Babach.

Wyświetlony: 3122

Dodany 27.08.2014 10:21:02 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.08.2014 10:21:02 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

LII Sesja Rady Gminy - 16 lipca 2014 roku

 1. Uchwała Nr LII/482/14 (1,7 MB) w sprawie zmiany WPF na lata 2014-2025.
 2. Uchwała Nr LII/483/14 (153,2 KB) w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/453/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z o.o. w Moszczenicy wykonywania niektórych zadań własnych gminy

Wyświetlony: 3116

Dodany 27.08.2014 10:02:07 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.08.2014 10:02:07 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

LI Sesja Rady Gminy - 26 czerwca 2014 roku

 1. Uchwała Nr LI/465/14 (301,6 KB) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Moszczenica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
 2. Uchwała Nr LI/466/14 (305,2 KB) w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moszczenica za rok 2013.
 3. Uchwała Nr LI/467/14 (765,5 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok.
 4. Uchwała Nr LI/468/14 (1,5 MB) w sprawie zmiany Wieloletnij Prognozy Finansowej na lata 2014-2015.
 5. Uchwała Nr LI/469/14 (180,5 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/10/98 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 6. Uchwała Nr LI/470/14 (156,9 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/142/08 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwach Karlin i Jarosty gm. Moszczenica.
 7. Uchwała Nr LI/471/14 (189,5 KB) w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie.
 8. Uchwała Nr LI/472/14 (280,9 KB) w sprawie wyposażenia w majątek samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy.
 9. Uchwała Nr LI/473/14 (89,8 KB) w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Gazomi imienia św. Jana Pawła II.
 10. Uchwała Nr LI/474/14 (223,6 KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu.
 11. Uchwała Nr LI/475/14 (150,3 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego działek gruntu położonych w Babach stanowiących mienie komunalne.
 12. Uchwała Nr LI/476/14 (152,5 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 13. Uchwała Nr LI/477/14 (92,9 KB) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/331/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
 14. Uchwała Nr LI/478/14 (153,5 KB) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVI/439/14 w sprawie użyczenia zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej gminny zasób nieruchomości na czas nieokreślony.
 15. Uchwała Nr LI/479/14 (160,6 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2014 roku.
 16. Uchwała Nr LI/480/14 (178 KB) w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na II półrocze 2014 roku.
 17. Uchwała Nr LI/481/14 (163 KB) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2014 roku.

Wyświetlony: 3118

Dodany 02.07.2014 11:59:38 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.07.2014 11:59:38 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

L Sesja Rady Gminy - 15 maja 2014 roku

 1. Uchwała Nr L/456/14 (3,4 MB) w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.
 2. Uchwała Nr L/457/14 (1,5 MB) w sprawie zmiany WPF na lata 2014-2025.
 3. Uchwała Nr L/458/14 (157,8 KB) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy za rok 2013.
 4. Uchwała Nr L/459/14 (158 KB) w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy za rok 2013.
 5. Uchwała Nr L/460/14 (148,4 KB) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy za rok 2013.
 6. Uchwała Nr L/461/14 (142,7 KB) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy za rok 2013.
 7. Uchwała Nr L/462/14 (360,1 KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Moszczenica na lata 2014-2017.
 8. Uchwała Nr L/463/14 (150,4 KB) w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Piotrkowskiego.
 9. Uchwała Nr L/464/14 (94,1 KB) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego.

Wyświetlony: 3097

Dodany 21.05.2014 09:44:38 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2014 09:44:38 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XLIX Sesja Rady Gminy - 31 marca 2014 roku

 1. Uchwała Nr XLIX/455/14 (82,8 KB) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Moszczenica środków stanowiących fundusz sołecki.

Wyświetlony: 3283

Dodany 21.05.2014 09:38:09 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2014 09:38:09 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XLVIII Sesja Rady Gminy - 06 marca 2014 roku

 1. Uchwała Nr XLVIII/442/14 (4 MB) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
 2. Uchwała Nr XLVIII/443/14 (1,5 MB) w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2014-2025.
 3. Uchwała Nr XLVIII/444/14 (278,9 KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Moszczenica na lata 2014 - 2017.
 4. Uchwała Nr XLVIII/445/14 (96,2 KB) w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Moszczenica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/283/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 stycznia 2013 r.
 5. Uchwała Nr XLVIII/446/14 (78,9 KB) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Moszczenica środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2015.
 6. Uchwała Nr XLVIII/447/14 (144,9 KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu.
 7. Uchwała Nr XLVIII/448/14 (94,2 KB) w sprawie utworzenia na terenie Gminy Moszczenica odrębnego obwodu głosowania.
 8. Uchwała Nr XLVIII/449/14 (157,8 KB) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVI/436/14 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali i budynków użytkowych będących w całości przedmiotem najmu lub dzierżawy stanowiących własność Gminy Moszczenica dotychczasowym najemcom lub dzierżawcom.
 9. Uchwała Nr XLVIII/450/14 (91,5 KB) w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali i budynków użytkowych będących w całości przedmiotem najmu lub dzierżawy stanowiących własność Gminy Moszczenica dotychczasowym najemcom lub dzierżawcom
 10. Uchwała Nr XLVIII/451/14 (188 KB) w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie \"Moje Boisko ORLIK 2012\" w Moszczenicy przy ul. Dworcowej 16
 11. Uchwała Nr XLVIII/452/14 (180,5 KB) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moszczenica w 2014 roku
 12. Uchwała Nr XLVIII/453/14 (164,5 KB) w sprawie powierzania Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z o. o. w Moszczenicy wykonywania niektórych zadań własnych gminy
 13. Uchwała Nr XLVIII/454/14 (103,8 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/10/98 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyświetlony: 3166

Dodany 11.03.2014 12:25:35 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.03.2014 12:25:35 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XLVII Sesja Rady Gminy - 13 lutego 2014 roku

 1. Uchwała Nr XLVII/440/14 (85,5 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres 10 lat.
 2. Uchwała Nr XLVII/441/14 (83,7 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania na czas nieoznaczony nieruchomości położonych w Moszczenicy.

 


Wyświetlony: 3162

Dodany 11.03.2014 11:58:13 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.03.2014 11:58:13 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XLVI SesjAę Rady Gminy - 30 stycznia 2014 roku

 1. Uchwała Nr XLVI/429/14 (4,2 MB) w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.
 2. Uchwała Nr XLVI/430/14 (79,3 KB) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV/417/13 w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania
 3. Uchwała Nr XLVI/431/14 (185,2 KB) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 4. Uchwała Nr XLVI/432/14 (92,7 KB) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 5. Uchwała Nr XLVI/433/14 (95,7 KB) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
 6. Uchwała Nr XLVI/434/14 (92,2 KB) w sprawie powołania Komitetu sterującego ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica na lata 2014- 2020
 7. Uchwała Nr XLVI/435/14 (78,6 KB) w sprawie przekazania Sołectwu Raków składników mienia komunalnego Gminy Moszczenica
 8. Uchwała Nr XLVI/436/14 (152,4 KB) w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali i budynków użytkowych będących w całości przedmiotem najmu lub dzierżawy stanowiących własność Gminy Moszczenica dotychczasowym najemcom lub dzierżawcom
 9. Uchwała Nr XLVI/437/14 (96,2 KB) w sprawie zmiany uchwały NR XXIV/217/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie podziału Gminy Moszczenica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 10. Uchwała Nr XLVI/438/14 (97,4 KB) w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/230/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Moszczenica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 11. Uchwała Nr XLVI/439/14 (153,8 KB)w sprawie użyczenia zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej gminny zasób nieruchomości na czas nieokreślony

Wyświetlony: 3941

Dodany 03.02.2014 14:22:07 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.02.2014 14:27:58 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

25.07.2024 14:27

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (we wszystkich wymaganych branżach) w ramach zadania pn.: Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

25.07.2024 14:14

Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

25.07.2024 13:31

Petycje złożone w 2024 roku

Czytaj dalej...

24.07.2024 08:29

Oświadczenie majątkowe na dzień rozpoczęcia kadencji

Czytaj dalej...

24.07.2024 08:19

Oświadczenie majątkowe na dzień powołania

Czytaj dalej...

23.07.2024 10:38

Wzory dokumentów

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: