Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

XLIX Sesja rady Gminy - 03 marca 2010 roku

 1. Uchwała Nr XLIX/353/10 (469,4 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok.
 2. Uchwała Nr XLIX/354/10 (49,4 KB) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/346/10 zmieniającej Uchwałę Nr XL/295/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
 3. Uchwała Nr XLIX/355/10 (202,1 KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
 4. Uchwała Nr XLIX/356/10 (197,1 KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok.
 5. Uchwała Nr XLIX/357/10 (174,2 KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.
 6. Uchwała Nr XLIX/358/10 (156,3 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie komunalne gminy.
 7. Uchwała Nr XLIX/359/10 (160,8 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w skład mienia komunalnego działki gruntu położonej w Gajkowicach.
 8. Uchwała Nr XLIX/360/10 (89,8 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Moszczenica.
 9. Uchwała Nr XLIX/361/10 (67,2 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/334/09 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wyświetlony: 2975

Dodany 04.03.2013 10:10:29 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.03.2013 10:10:29 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XLVIII Sesja Rady Gminy - 27 stycznia 2010 roku

 1. Uchwała Nr XLVIII/345/10 (7,4 MB) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na 2010 rok.
 2. Uchwała Nr XLVIII/346/10 (63,5 KB) zmieniająca Uchwałę Nr XL/295/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
 3. Uchwała Nr XLVIII/347/10 (230,3 KB) w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie  „Moje Boisko ORLIK 2012”  w Moszczenicy przy ul. Dworcowej 16.
 4. Uchwała Nr XLVIII/348/10 (104,2 KB) w sprawie zatwierdzenia projektu „Wakacje z bilardem – Bieszczady 2010” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 - „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 5. Uchwała Nr XLVIII/349/10 (108,7 KB) w sprawie zatwierdzenia projektu „Z podwórka na stadion– Bieszczady 2010” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 - „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 6. Uchwała Nr XLVIII/350/10 (162,7 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Moszczenica.
 7. Uchwała Nr XLVIII/351/10 (153 KB) w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie przetargowym lokalu użytkowego położonego w Srocku.
 8. Uchwała Nr XLVIII/352/10 (79,7 KB) w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Moszczenica wynagrodzenia rocznego za rok 2009.

Wyświetlony: 2987

Dodany 04.03.2013 09:59:54 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.03.2013 09:59:54 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

LVII Sesja Rady Gminy - 12 listopada 2010 roku

 1. Uchwała Nr LVII/459/10 (319,9 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok.

Wyświetlony: 2978

Dodany 04.03.2013 09:36:30 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.03.2013 09:36:30 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

LIV Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2010 roku

 1. Uchwała Nr LIV/436/10 (572,6 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/404/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok.

Wyświetlony: 2997

Dodany 04.03.2013 09:33:37 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.03.2013 09:33:37 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

LVI Sesja Rady Gminy - 27 października 2010 roku


1. Uchwała Nr LVI/449/10 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok

2. Uchwała Nr LVI/450/10 (40 KB) w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Józefy Kopańskiej na działania Wójta Gminy Moszczenica

3. Uchwała Nr LVI/451/10 (65 KB) w sprawie rozszerzenia zakresu działalności Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy

4. Uchwała Nr LVI/452/10 (69 KB) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

5. Uchwała Nr LVI/453/10 (60 KB) w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Gajkowice

6. Uchwała Nr LVI/454/10 (63 KB) w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kiełczówka

7. Uchwała Nr LVI/455/10 (23 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego działki gruntu położonej w Babach

8. Uchwała Nr LVI/456/10 (33 KB) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu nr 899 położonej w Moszczenicy

9. Uchwała Nr LVI/457/10 (28 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Moszczenica

10. Uchwała Nr LVI/458/10 (64 KB) w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XXX/215/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych


Wyświetlony: 4047

Dodany 31.01.2011 10:51:55 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.03.2019 12:27:22 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LV Sesja Rady Gminy - 15 września 2010 roku

1. Uchwała Nr LV/439/10 (80 KB) - w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i stosowania ulg z urzędu.

2. Uchwała nr LV/440/10 w sprawwie zmiany uchwały Nr LIII/402/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wilków powiat opolski, woj. lubelskie poszkodowanej w powodzi jaka dotknęła Gminę w maju i czerwcu 2010 roku.

3. Uchwała Nr LV/441/10 (24 KB) - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego działki gruntu położonej w Gościmowicach I.

4. Uchwała Nr LV/442/10 (23 KB) - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego działek gruntu położonych w Babach.

5. Uchwała Nr LV/443/10 (34 KB) - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie komunalne gminy.

6. Uchwała Nr LV/444/10 (34 KB) - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie komunalne gminy.

7. Uchwała Nr LV/445/10 (23 KB) - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego działek gruntu położonych w Woli Moszczenickiej.

8. Uchwała Nr LV/446/10 (30 KB) - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dotyczących nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica.

9. Uchwała Nr LV/447/10 (27 KB) - w sprawie zmiany Uchwały NR LIII/408/2010 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX / 200 / 08 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

10. Uchwała Nr LV/448/10 (64 KB) - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie.


Wyświetlony: 3878

Dodany 05.10.2010 12:43:08 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.03.2019 12:13:16 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LIII Sesja Rady Gminy - 16 czerwca 2010 roku

1. Uchwała Nr LIII/402/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wilków powiat opolski,

 woj.lubelskie poszkodowanej w powodzi jaka dotknęła Gminę w maju i czerwcu 2010 roku.

2. Uchwała Nr LIII/403/10 w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim.

3. Uchwała Nr LIII/404/10 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok.

4. Uchwała Nr LIII/405/10 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moszczenica za I półrocze i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

5. Uchwała nr LIII/406/10 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze.

6. Uchwała Nr LIII/407/10 (23 KB) - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego działek gruntu położonych w Jarostach.

7. Uchwała Nr LIII/408/10 (26 KB) - w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX / 200 / 08 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

8. Uchwała Nr LIII/409/10 (26 KB) - w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2010 roku

9. Uchwała Nr LIII/410/10 (34 KB) - w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Moszczenica na II półrocze 2010 roku

10. Uchwała Nr LIII/411/10 (19 KB) - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Moszczenica na II półrocze 2010 roku

11. Uchwała Nr LIII/412/10 (27 KB) - wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazw miejscowości na terenie Gminy Moszczenica

12. Uchwała Nr LIII/413/10 (408 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Baby

13. Uchwała Nr LIII/414/10 (410 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Białkowice

14. Uchwała Nr LIII/415/10 (409 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gajkowice

15. Uchwała Nr LIII/416/10 (408 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gazomia Nowa

16. Uchwała Nr LIII/417/10 (408 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gazomia Stara

17. Uchwała Nr LIII/418/10 (411 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gościmowice Pierwsze

18. Uchwała Nr LIII/419/10 (411 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gościmowice Drugie

19. Uchwała Nr LIII/421/10 (408 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jarosty

20. Uchwała Nr LIII/422/10 (408 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karlin

21. Uchwała Nr LIII/423/10 (412 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kiełczówka

22. Uchwała Nr LIII/424/10 (411 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kosów

23. Uchwała Nr LIII/425/10 (411 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Michałów

24. Uchwała Nr LIII/426/10 (409 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczenica

25. Uchwała Nr LIII/427/10 (408 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podolin

26. Uchwała Nr LIII/428/10 (413 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pomyków

27. Uchwała Nr LIII/429/10 (408 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raciborowice

28. Uchwała Nr LIII/430/10 (411 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raków

29. Uchwała Nr LIII/431/10 (411 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rękoraj

30. Uchwała Nr LIII/432/10 (410 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sierosław

31. Uchwała Nr LIII/433/10 (409 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Srock

32. Uchwała Nr LIII/434/10 (409 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczenica Wola

33. Uchwała Nr LIII/435/10 (409 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczenica Osiedle


Wyświetlony: 4729

Dodany 07.09.2010 10:23:12 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.03.2019 11:36:59 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

LII Sesja Rady Gminy - 24 maja 2010 roku

 1. Uchwała Nr LII/401/10 (28 KB) - w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Kingi Olczak na działania Wójta Gminy Moszczenica.

Wyświetlony: 3907

Dodany 07.09.2010 09:51:12 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.03.2019 11:51:16 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LI Sesja Rady Gminy - 28 kwietnia 2010 roku

 1. Uchwała Nr LI/372/10 (32 KB) - w sprawie oceny działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009.
 2. Uchwała Nr LI/373/10 (25 KB) - w sprawie oceny działalności Gminnego Ośrodka Kultury im. Jana Justyny w Moszczenicy i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009.
 3. Uchwała Nr LI/374/10 (18 KB) - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy za rok 2009.
 4. Uchwała Nr LI/375/10 (25 KB) - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 5. Uchwała Nr LI/376/10 (420 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Białkowice
 6. Uchwała Nr LI/377/10 (418 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Baby
 7. Uchwała Nr LI/378/10 (419 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gajkowice
 8. Uchwała Nr LI/379/10 (418 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gazomia Nowa
 9. Uchwała Nr LI/380/10 (418 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gazomia Stara
 10. Uchwała Nr LI/381/10 (421 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gościmowice Pierwsze
 11. Uchwała Nr LI/382/10 (421 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gościmowice Drugie
 12. Uchwała Nr LI/383/10 (426 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gościmowice Drugie - Powęziny
 13. Uchwała Nr LI/384/10 (418 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jarosty
 14. Uchwała Nr LI/385/10 (419 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karlin
 15. Uchwała Nr LI/386/10 (422 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kiełczówka
 16. Uchwała Nr LI/387/10 (421 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kosów
 17. Uchwała Nr LI/388/10 (421 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Michałów
 18. Uchwała Nr LI/389/10 (420 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczenica
 19. Uchwała Nr LI/390/10 (418 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podolin
 20. Uchwała Nr LI/391/10 (424 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pomyków
 21. Uchwała Nr LI/392/10 (418 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raciborowice
 22. Uchwała Nr LI/393/10 (422 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raków
 23. Uchwała Nr LI/394/10 (421 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rękoraj
 24. Uchwała Nr LI/395/10 (420 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sierosław
 25. Uchwała Nr LI/396/10 (419 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Srock
 26. Uchwała Nr LI/397/10 (419 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczenica Wola
 27. Uchwała Nr LI/398/10 (420 KB) - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczenica Osiedle
 28. Uchwała Nr LI/399/10 (27 KB) - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Moszczenica
 29. Uchwała Nr LI/400/10 (15 KB) - w sprawie utworzenia na terenie Gminy Moszczenica obwodu głosowania

Wyświetlony: 3865

Dodany 07.09.2010 09:40:34 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.03.2019 11:45:10 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

L Sesja Rady Gminy - 29 marca 2010 roku

 1. Uchwała Nr L/363/10 (35 KB) - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Moszczenica środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2011
 2. Uchwała Nr L/364/10 (26 KB) - w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Moszczenica do zawierania porozumień i umów dotyczących realizacji zadań z zakresu oświaty z innymi jednostkami samorządu terytorialnego jak i jednostkami administracji rządowej.
 3. Uchwała Nr L/365/10 (33 KB) - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek budowlanych stanowiących mienie komunalne gminy, położonych w Moszczenicy.
 4. Uchwała Nr L/366/10 (33 KB) - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie komunalne gminy.
 5. Uchwała Nr L/367/10 (33 KB) - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu udziału we współwłasności.
 6. Uchwała Nr L/368/10 (29 KB) - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali mieszkalnych oraz ułamkowych części nieruchomości położonych w Gajkowicach.
 7. Uchwała Nr L/369/10 (28 KB) - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dotyczącej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Moszczenica.
 8. Uchwała Nr L/370/10 (25 KB) - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 912/1 położonej w Moszczenicy.
 9. Uchwała Nr L/371/10 (29 KB) - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego działki gruntu położonej w Jarostach.

 


Wyświetlony: 4928

Dodany 07.09.2010 08:23:48 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.03.2019 10:38:01 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

20.05.2024 15:24

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 27/2024 Moszczenica z dn. 20.05.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2024.SW w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Czytaj dalej...

20.05.2024 15:23

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 27/2024 Moszczenica z dn. 20.05.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2024.SW w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Czytaj dalej...

20.05.2024 09:55

Informacje wynikające z Ustawy o finansach publicznych

Czytaj dalej...

20.05.2024 09:05

POSTANOWIENIE NR 438/2024 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Czytaj dalej...

20.05.2024 09:04

POSTANOWIENIE NR 438/2024 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Czytaj dalej...

17.05.2024 11:46

Wykaz Radnych Rady Gminy Moszczenica-kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: