Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

XLVII Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2009 roku

 1. Uchwała Nr XLVII/333/09 - w sprawie wyposażenia w majątek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie
 2. Uchwała Nr XLVII/336/09 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego działek gruntu położonych w Woli Moszczenickiej
 3. Uchwała Nr XLVII/338/09 - w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – Priorytet VI – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, realizowanego przez Gminę Moszczenica „Inicjatywa warunkiem rozwoju”
 4. Uchwała Nr XLVII/339/09 - w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2010 roku
 5. Uchwała Nr XLVII/340/09 - w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na I półrocze 2010 roku
 6. Uchwała Nr XLVII/341/09 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2010 roku
 7. Uchwała Nr XLVII/342/09 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
 8. Uchwała Nr XLVII/343/09 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
 9. Uchwała Nr XLVII/344/09 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Moszczenica na 2010 rok

Wyświetlony: 2867

Dodany 06.01.2010 08:09:56 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.01.2010 08:09:56 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XLV Sesja Rady Gminy - 25 listopada 2009 roku

 1. Uchwała Nr XLV/325/09 - w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku
 2. Uchwała Nr XLV/326/09 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w skład mienia komunalnego działek gruntu położonych w Michałowie
 3. Uchwała Nr XLV/327/09 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w skład mienia komunalnego działki gruntu położonej w Jarostach

Wyświetlony: 3756

Dodany 08.12.2009 10:54:16 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.01.2010 10:38:03 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XLIII Sesja Rady Gminy - 30 września 2009

 1. Uchwała Nr XLIII/312/09 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/154/2004 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Moszczenica 
 2. Uchwała Nr XLIII/313/09 - w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z obiektu sportowego w Moszczenicy/li>
 3. Uchwała Nr XLIII/314/09 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/237/08 w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Wola Moszczenicka
 4. Uchwała Nr XLIII/315/09 - w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych działki gruntu położonej w Gazomi Starej/li>
 5. Uchwała Nr XLIII/316/09 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 6. Uchwała Nr XLIII/317/09 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 7. Uchwała Nr XLIII/318/09 - w sprawie zatwierdzenia projektu „Wesołe przedszkole” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” – Priorytet IX – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” realizowanego przez Gminę Moszczenica
 8. Uchwała Nr XLIII/319/09 - w sprawie powołania Przewodniczącego i Członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moszczenica
 9. Uchwała Nr XLIII/320/09 - w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Waldemara Rysia na działania Wójta Gminy Moszczenica
 10. Uchwała Nr XLIII/321/09 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w skład mienia komunalnego działki gruntu położonej w Jarostach 

 


Wyświetlony: 3763

Dodany 08.12.2009 10:51:34 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.12.2009 10:55:26 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XLII Sesja Rady Gminy - 02 września 2009

 1. Uchwała Nr XLII/298/09 - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Moszczenica do STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BUD-UJ RAZEM”
 2. Uchwała Nr XLII/299/09 - w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym
 3. Uchwała Nr XLII/300/09 - w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie
 4. Uchwała Nr XLII/301/09 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dotyczących nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica
 5. Uchwała Nr XLII/305/09 - w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Srock
 6. Uchwała Nr XLII/306/09 - w sprawie nieodpłatnego nabycia w skład mienia komunalnego działki gruntu położonej w obrębie Raków Duży – z przeznaczeniem pod drogę
 7. Uchwała Nr XLII/307/09 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie komunalne gminy
 8. Uchwała Nr XLII/308/09 - w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – Priorytet VI – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Rynek pracy otwarty dla wszystkich realizowanego przez Gminę Moszczenica „Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju”
 9. Uchwała Nr XLII/309/09 - w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

 


Wyświetlony: 2875

Dodany 08.12.2009 10:46:00 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.12.2009 10:46:00 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXIX Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2009 roku

 1. Uchwała Nr XXXIX/285/09 - w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 2. Uchwała Nr XXXIX/286/09 - w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Moszczenica
 3. Uchwała Nr XXXIX/287/09 - w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
 4. Uchwała Nr XXXIX/288/09 - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Moszczenica środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2010
 5. Uchwała Nr XXXIX/289/09 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym działki gruntu położonej w Moszczenicy
 6. Uchwała Nr XXXIX/290/09 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w skład mienia komunalnego działki gruntu położonej w Woli Moszczenickiej
 7. Uchwała Nr XXXIX/292/09 - w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na II półrocze 2009 roku
 8. Uchwała Nr XXXIX/293/09 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2009 roku
 9. Uchwała Nr XXXIX/291/09 - w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2009 roku

 


Wyświetlony: 8966

Dodany 16.07.2009 10:58:48 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.11.2009 07:47:48 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [7]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXVIII Sesja Rady Gminy - 20 maja 2009 roku

 1. Uchwała Nr XXXVIII/277/09 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w skład mienia komunalnego działek gruntu położonych w Jarostach
 2. Uchwała Nr XXXVIII/278/09 - sprawie zatwierdzenia projektu „Poznajemy naszą kulturę” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 3. Uchwała Nr XXXVIII/279/09 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w skład mienia komunalnego działki gruntu położonej w Michałowie

Wyświetlony: 2868

Dodany 16.07.2009 10:54:33 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.07.2009 10:54:33 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXVII Sesja Rady Gminy - 22 kwietnia 2009 roku

 1. Uchwała Nr XXXVII/263/09 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
 2. Uchwała Nr XXXVII/264/09 - w sprawie oceny działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008
 3. Uchwała Nr XXXVII/265/09 - w sprawie nieodpłatnego nabycia w skład mienia komunalnego działki gruntu położonej w Białkowicach – z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej
 4. Uchwała Nr XXXVII/266/09 - w sprawie zatwierdzenia projektu „Spotkania z kulturą wiejską w Moszczenicy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 - „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 5. Uchwała Nr XXXVII/267/09 - w sprawie powołania Społecznej Rady Kultury
 6. Uchwała Nr XXXVII/268/09 - w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
 7. Uchwała Nr XXXVII/269/09 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/78/07 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moszczenica
 8. Uchwała Nr XXXVII/272/09 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w skład mienia komunalnego działek gruntu położonych w Woli Moszczenickiej
 9. Uchwała Nr XXXVII/273/09 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Moszczenica
 10. Uchwała Nr XXXVII/274/09 - w sprawie oceny działalności Gminnego Ośrodka Kultury im. Jana Justyny w Moszczenicy i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008

Wyświetlony: 2920

Dodany 16.07.2009 10:52:32 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.07.2009 10:52:32 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXVI Sesja Rady Gminy - 30 marca 2009 roku

 1. Uchwała Nr XXXVI/259/09 - w sprawie wystąpienia z wnioskiem o ustalenie, zmianę i zniesienie urzędowych nazw niektórych miejscowości
  położonych na terenie Gminy Moszczenica

Wyświetlony: 2897

Dodany 16.07.2009 10:47:51 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.07.2009 10:47:51 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXV Sesja Rady Gminy - 4 marca 2009 roku

 1. Uchwała Nr XXXV/250/09 - w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Moszczenica wynagrodzenia rocznego za rok 2008.
 2. Uchwała Nr XXXV/251/09 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w skład mienia komunalnego działki gruntu położonej w Gajkowicach
 3. Uchwała Nr XXXV/252/09 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie komunalne
 4. Uchwała Nr XXXV/253/09 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy za rok 2008
 5. Uchwała Nr XXXV/254/09 - w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
 6. Uchwała Nr XXXV/255/09 - zmieniająca Uchwałę Nr X/59/07 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Moszczenicy
 7. Uchwała Nr XXXV/256/09 - w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji
 8. Uchwała Nr XXXV/257/09 - w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Moszczenica
 9. Uchwała Nr XXXV/258/09 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego

 


Wyświetlony: 2880

Dodany 16.07.2009 10:46:43 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.07.2009 10:46:43 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXIV Sesja Rady Gminy - 23 luty 2009 rok

 1. Uchwała Nr XXXIV/248/09 - zmieniająca Uchwałę NR XXVII/154/2004 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Moszczenica

Wyświetlony: 2890

Dodany 16.07.2009 10:42:36 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.07.2009 10:42:36 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

04.03.2024 08:07

Wykaz głosowań imiennych z XCII Sesji Rady Gminy Moszczenica - 11 stycznia 2024 roku

Czytaj dalej...

04.03.2024 08:06

Wykaz głosowań imiennych z XCIV Sesji Rady Gminy Moszczenica - 29 lutego 2024 roku

Czytaj dalej...

04.03.2024 08:05

Wykaz głosowań imiennych z XCIV Sesji Rady Gminy Moszczenica - 29 lutego 2024 roku

Czytaj dalej...

04.03.2024 08:04

Wykaz głosowań imiennych z XCIII Sesji Rady Gminy Moszczenica - 26 stycznia 2024 roku

Czytaj dalej...

04.03.2024 08:03

Wykaz głosowań imiennych z XCIII Sesji Rady Gminy Moszczenica - 26 stycznia 2024 roku

Czytaj dalej...

04.03.2024 08:02

Wykaz głosowań imiennych z XCII Sesji Rady Gminy Moszczenica - 11 stycznia 2024 roku

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: