Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2017 roku

 1. Zarządzenie Nr 1/2017 (48,8 KB) w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2017 przez jednostki organizacyjne Gminy
 2. Zarządzenie Nr 2/2017 (27,4 KB) w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2017 przez samorządowe instytucje kultury
 3. Zarządzenie Nr 3/2017 (27 KB) w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Moszczenicy w 2017 roku
 4. Zarządzenie Nr 4/2017 (20,9 KB) w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moszczenicy
 5. Zarządzenie Nr 5/2017 (62,4 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 6. Zarządzenie Nr 6/2017 (247,3 KB) w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2017 roku
 7. Zarządzenie Nr 7/2017 (47,5 KB) w sprawie powołania składu Komisji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji
 8. Zarządzenie Nr 8/2017 (49,2 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2017
 9. Zarządzenie Nr 9/2017 (343 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy
 10. Zarządzenie Nr 10/2017 (22,5 KB) w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych
 11. Zarządzenie Nr 11/2017 (102,3 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości
 12. Zarządzenie Nr 12/2017 (255,5 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2017 roku
 13. Zarządzenie Nr 13/2017 (17,9 KB) w sprawie powołania zespołu powypadkowego
 14. Zarządzenie Nr 14/2017 (68,8 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 15. Zarządzenie Nr 15/2017 (31,7 KB) w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
 16. Zarządzenie Nr 16/2017 (62,9 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 17. Zarządzenie Nr 17/2017 (30,6 KB) w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków złożonych przez sołectwa w celu uzyskania dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich
 18. Zarządzenie Nr 18/2017 (590,4 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy
 19. Zarządzenie Nr 19/2017 (30,3 KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko głównego księgowego
 20. Zarządzenie Nr 20/2017 (636,4 KB) w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 21. Zarządzenie Nr 21/2017 (46 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 22. Zarządzenie Nr 22/2017 (72,9 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości
 23. Zarządzenie Nr 23/2017 (304,3 KB) w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekompensaty z tytułu wykonywania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Moszczenicy powierzanych zadań o charakterze użyteczności publicznej
 24. Zarządzenie Nr 24/2017 (276,7 KB) w sprawie wprowadzenia Regulaminu zlecania Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z o.o. zadań o charakterze użyteczności publicznej wykonywanych na podstawie uchwały Nr XLII/10/98 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z późniejszymi zmianami
 25. Zarządzenie Nr 25/2017 (775 KB) w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Moszczenicy
 26. Zarządzenie Nr 26/2017 (80,2 KB) w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica.
 27. Zarządzenie Nr 27/2017 (16,7 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji
 28. Zarządzenie Nr 28/2017 (162,4 KB) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2017
 29. Zarządzenie Nr 29/2017 (31,5 KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy
 30. Zarządzenie Nr 30/2017 (28,9 KB) w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Moszczenicy
 31. Zarządzenie Nr 31/2017 (346,9 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2017 roku
 32. Zarządzenie Nr 32/2017 (67,5 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 33. Zarządzenie Nr 33/2017 (12,5 KB) w sprawie odwołania Zastępcy Wójta
 34. Zarządzenie Nr 34/2017 (12,4 KB) w sprawie powołania Zastępcy Wójta
 35. Zarządzenie Nr 35/2017 (187,9 KB) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach
 36. Zarządzenie Nr 36/2017 (24,2 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2015 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 37. Zarządzenie Nr 37/2017 (23,1 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 38. Zarządzenie Nr 38/2017 (22,5 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 39. Zarządzenie Nr 39/2017 (63,5 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy
 40. Zarządzenie Nr 40/2017 (27,1 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2013 w sprawie wprowadzenia zasad przygotowywania materiałów niezbędnych do opracowania informacji o stanie mienia Gminy Moszczenica
 41. Zarządzenie Nr 41/2017 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2016
 42. Zarządzenie Nr 42/2017 (190,2 KB) w sprawie zmiany w składzie stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
 43. Zarządzenie Nr 43/2017 (316,7 KB)w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości
 44. Zarządzenie Nr 44/2017 (659,2 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy
 45. Zarządzenie Nr 45/2017 (81,1 KB) w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w 2017 roku
 46. Zarządzenie Nr 46/2017 (28 KB) w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej ds. sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Moszczenica
 47. Zarządzenie Nr 47/2017 (73,3 KB) w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach
 48. Zarządzenie Nr 48/2017 (81,9 KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. kontroli
 49. Zarządzenie Nr 49/2017 (42,6 KB) w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w 2017 roku
 50. Zarządzenie Nr 50/2017 (306,2 KB) w sprawie określenia zasad zagospodarowania drewna stanowiącego własność Gminy Moszczenica
 51. Zarządzenie Nr 51/2017 (149,5 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 106/2013 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica i wprowadzenia regulaminu dokonywania przetargów na sprzedaż tych nieruchomości
 52. Zarządzenie Nr 52/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy
 53. Zarządzenie Nr 53/2017 (58,2 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 54. Zarządzenie Nr 54/2017 (46,5 KB) w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
 55. Zarządzenie Nr 55/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2017 roku
 56. Zarządzenie Nr 56/2017 (23,8 KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do oceny wymogów w postępowaniu kwalifikacyjnym w sprawie naboru na członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy
 57. Zarządzenie Nr 57/2017 (78,7 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości
 58. Zarządzenie Nr 58/2017 (43,6 KB) w sprawie zmian w planie kontroli na rok 2017
 59. Zarządzenie Nr 59/2017 (145,6 KB) w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności cywilnoprawnych Gminy Moszczenica
 60. Zarządzenie Nr 60/2017 (166,6 KB) w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
 61. Zarządzenie Nr 61/2017 (21,5 KB) w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach do reprezentowania Gminy Moszczenica, składania oświadczeń woli oraz podpisania weksla wraz z deklaracją wekslową w związku z realizacją zadania Utworzenie ekopracowni pn. „Eko-zakątek” w Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasza Eko-pracownia”
 62. Zarządzenie Nr 62/2017 (36 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Karty Audytu Wewnętrznego” i „Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego”
 63. Zarządzenie Nr 63/2017 (225,5 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy
 64. Zarządzenie Nr 64/2017 (242,9 KB) w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Moszczenica
 65. Zarządzenie Nr 65/2017 (57,4 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 66. Zarządzenie Nr 66/2017 (43,2 KB) w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
 67. Zarządzenie Nr 67/2017 (72,3 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości
 68. Zarządzenie Nr 68/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy
 69. Zarządzenie Nr 69/2017 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
 70. Zarządzenie Nr 70/2017 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
 71. Zarządzenie Nr 71/2017 (42,6 KB) w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW) w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
 72. Zarządzenie Nr 72/2017 (38,4 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 102/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 21 października 2016 roku w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Moszczenica na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych z wyższych stanów gotowości obronnej państwa
 73. Zarządzenie Nr 73/2017 (68,7 KB)
 74. Zarządzenie Nr 74/2017 (32,6 KB) w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie Gminy Moszczenica
 75. Zarządzenie Nr 75/2017 (80,4 KB) w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Moszczenicy
 76. Zarządzenie Nr 76/2017 (22,2 KB) w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 23/2017 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekompensaty z tytułu wykonywania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Moszczenicy powierzonych zadań o charakterze użyteczności publicznej
 77. Zarządzenie Nr 77/2017 (425,4 KB) w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekompensaty z tytułu wykonywania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Moszczenicy zadań własnych Gminy o charakterze użyteczności publicznej
 78. Zarządzenie Nr 78/2017 (26 KB) w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 24/2017 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zlecania Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. zadań o charakterze użyteczności publicznej wykonywanych na podstawie Uchwały Nr XLII/10/98 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością z późniejszymi zmianami
 79. Zarządzenie Nr 79/2017 (106,7 KB) w sprawie wprowadzenia Regulaminu zlecania Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. zadań własnych Gminy o charakterze użyteczności publicznej wykonywanych na podstawie Uchwały Nr XLII/10/98 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością z późniejszymi zmianami
 80. Zarządzenie Nr 80/2017 (170,7 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy
 81. Zarządzenie Nr 81/2017 w sprawie sporządzenia i przekazania skonsolidowanego bilansu za 2016 rok
 82. Zarządzenie Nr 82/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2017 roku
 83. Zarządzenie Nr 83/2017 (32 KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. Systemu Rejestrów Państwowych
 84. Zarządzenie Nr 84/2017 sprawie zmian budżetu Gminy
 85. Zarządzenie Nr 85/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2025
 86. Zarządzenie Nr 86/2017 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 87. Zarządzenie Nr 87/2017 w sprawie wprowadzenia odrębnej ewidencji księgowej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy związanej z realizacja projektu lokalnego pod nazwą „W Podolinie – żyj sprawnie, zdrowo i kolorowo”
 88. Zarządzenie Nr 88/2017 w sprawie wprowadzenia odrębnej ewidencji księgowej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy związanej z realizacja projektu lokalnego pod nazwą „Zagospodarowanie i  dostosowanie sali – pomieszczenia przy OSP w Sierosławiu”
 89. Zarządzenie Nr 89/2017 w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji
 90. Zarządzenie Nr 90/2017 w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów Wójta Gminy Moszczenica na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa
 91. Zarządzenie Nr 91/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 92. Zarządzenie Nr 92/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy
 93. Zarządzenie Nr 93/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach, ul. Leśna 14, 97-310 Moszczenica
 94. Zarządzenie Nr 94/2017 w sprawie zmiany wprowadzonego Zarządzeniem Nr 79/2017 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 14 czerwca 2017 roku, Regulaminu zlecania Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z o.o. zadań własnych Gminy o charakterze użyteczności publicznej wykonywanych na podstawie Uchwały Nr XLII/10/98 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z późniejszymi zmianami
 95. Zarządzenie Nr 95/2017 w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresieochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
 96. Zarządzenie Nr 96/2017 w sprawie trybu zamawiania, używania, przechowywania, ewidencji i likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
 97. Zarządzenie Nr 97/2017 w sprawie zmiany w składzie stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
 98. Zarządzenie Nr 98/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych
 99. Zarządzenie Nr 99/2017 w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych lub innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Moszczenica na rok 2017
 100. Zarządzenie Nr 100/2017 w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Gminy w Moszczenicy”
 101. Zarządzenie Nr 101/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy
 102. Zarządzenie Nr 102/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy
 103. Zarządzenie Nr 103/2017 w sprawie powołania Formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Moszczenica
 104. Zarządzenie Nr 104/2017 w sprawie aktualizacji Planów Ewakuacji (przyjęcia) Ludności, Zwierząt i Mienia II i III stopnia, oraz Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Gminy Moszczenica
 105. Zarządzenie Nr 105/2017 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 106. Zarządzenie Nr 106/2017 w sprawie wyznaczenia koordynatora do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych oraz przygotowania „Gminnego Planu zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych”
 107. Zarządzenie Nr 107/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2017 roku
 108. Zarządzenie Nr 108/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Moszczenica, oznaczonej numerem 640/40 położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica
 109. Zarządzenie Nr 109/2017 w sprawie powołania komisji do ustalenia zakresu szkód spowodowanych opadami deszczu i silnym wiatrem w dniu 10 sierpnia 2017 roku
 110. Zarządzenie Nr 110/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie
 111. Zarządzenie Nr 111/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy
 112. Zarządzenie Nr 112/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy
 113. Zarządzenie Nr 113/2017 zmieniające Zarządzenie Nr 120/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Moszczenica
 114. Zarządzenie Nr 114/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 99/2014 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad dofinansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Moszczenica w celu umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego, wychowania przedszkolnego, rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki
 115. Zarządzenie Nr 115/2017 w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”
 116. Zarządzenie Nr 116/2017 w sprawie zmian w planie kontroli na rok 2017
 117. Zarządzenie Nr 117/2017 w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 118. Zarządzenie Nr 118/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/237/8/2009 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
 119. Zarządzenie Nr 119/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy 
 120. Zarządzenie Nr 120/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych na terenie Powiatu Piotrkowskiego
 121. Zarządzenie Nr 121/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu I edycji międzynarodowych targów branżowych w ramach projektu „Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica” Moszczenica – 17.09.2017 r.
 122. Zarządzenie Nr 122/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2013 w sprawie wprowadzenia procesu ciągłego badania satysfakcji klienta z usług Urzędu Gminy w Moszczenicy
 123. Zarządzenie Nr 123/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. sprzedaży kontenera socjalnego posadowionego na działce nr 153, obręb geodezyjny Pomyków
 124. Zarządzenie Nr 124/2017 w sprawie trybu i opracowania materiałów dotyczących sporządzania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica
 125. Zarządzenie Nr 125/2017 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na 2018 rok
 126. Zarządzenie Nr 126/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Ewy Łągwy 
 127. Zarządzenie Nr 127/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2017 roku
 128. Zarządzenie Nr 128/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy
 129. Zarządzenie Nr 129/2017 w sprawie powołania komisji do ustalenia zakresu szkód spowodowanych silnym wiatrem w dniu 05 października 2017 roku
 130. Zarządzenie Nr 130/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica
 131. Zarządzenie Nr 131/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”
 132. Zarządzenie Nr 132/2017 w sprawie
 133. Zarządzenie Nr 133/2017 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Moszczenicy
 134. Zarządzenie Nr 134/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2017 roku
 135. Zarządzenie Nr 135/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy w 2017 roku
 136. Zarządzenie Nr 136/2017 w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych lub innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Moszczenica na rok 2017
 137. Zarządzenie Nr 137/2017 w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
 138. Zarządzenie Nr 138/2017 w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 139. Zarządzenie Nr 139/2017 w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 140. Zarządzenie Nr 140/2017 w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 141. Zarządzenie Nr 141/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 117/2017 Wójta Gminy Moszczenica w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 142. Zarządzenie Nr 142/2017 w zmieniające Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW) w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
 143. Zarządzenie Nr 143/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy
 144. Zarządzenie Nr 144/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2017 roku
 145. Zarządzenie Nr 145/2017 w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji
 146. Zarządzenie Nr 146/2017 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018
 147. Zarządzenie Nr 147/2017 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027
 148. Zarządzenie Nr 148/2017 w sprawie Kart Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moszczenicy
 149. Zarządzenie Nr 149/2017 w sprawie zmiany składu Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
 150. Zarządzenie Nr 150/2017 w sprawie zmiany w składzie Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
 151. Zarządzenie Nr 151/2017 w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno- architektonicznej i nadania jej regulaminu działania
 152. Zarządzenie Nr 152/2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie
 153. Zarządzenie Nr 153/2017 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej
 154. Zarządzenie Nr 154/2017 w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej
 155. Zarządzenie Nr 155/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej
 156. Zarządzenie Nr 156/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2017 roku
 157. Zarządzenie Nr 157/2017 w sprawie wyznaczenia pracowników do przeprowadzenia spisu
 158. Zarządzenie Nr 158/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 159. Zarządzenie Nr 159/2017 w sprawie zmian w planie kontroli na rok 2017
 160. Zarządzenie Nr 160/2017 w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Agnieszki Białas
 161. Zarządzenie Nr 161/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalającego procedurę przyjmowania zgłoszeń udziału w projekcie oraz wyboru ostatecznych odbiorców wsparcia
 162. Zarządzenie Nr 162/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2017 roku
 163. Zarządzenie Nr 163/2017 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 164. Zarządzenie Nr 164/2017 w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej
 165. Zarządzenie Nr 165/2017 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Moszczenicy w 2018 roku
 166. Zarządzenie Nr 166/2017 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości
 167. Zarządzenie Nr 167/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2017 roku
 168. Zarządzenie Nr 168/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy
 169. Zarządzenie Nr 169/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalającego procedurę przyjmowania zgłoszeń udziału w projekcie oraz wyboru ostatecznych odbiorców wsparcia
 170. Zarządzenie Nr 170/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy

 


Wyświetlony: 11399

Dodany 17.03.2017 07:22:33 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Sebastian Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.02.2019 11:19:49 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [8]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

20.05.2024 15:24

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 27/2024 Moszczenica z dn. 20.05.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2024.SW w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Czytaj dalej...

20.05.2024 15:23

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 27/2024 Moszczenica z dn. 20.05.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2024.SW w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Czytaj dalej...

20.05.2024 09:55

Informacje wynikające z Ustawy o finansach publicznych

Czytaj dalej...

20.05.2024 09:05

POSTANOWIENIE NR 438/2024 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Czytaj dalej...

20.05.2024 09:04

POSTANOWIENIE NR 438/2024 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Czytaj dalej...

17.05.2024 11:46

Wykaz Radnych Rady Gminy Moszczenica-kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: