Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

XLVII Sesja Rady Gminy - 29 grudnia 2017 roku

 1. Uchwała Nr XLVII/379/17 (390,9 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017;
 2. Uchwała Nr XLVII/380/17 (878,1 KB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2017-2027;
 3. Uchwała Nr XLVII/381/17 (789,5 KB) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028,
 4. Uchwała Nr XLVII/382/17 (1,5 MB) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018,
 5. Uchwała Nr XLVII/383/17 (113,9 KB) w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/199/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Moszczenica;
 6. Uchwała Nr XLVII/384/17 (406,9 KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2018 rok;
 7. Uchwała Nr XLVII/385/17 (300,2 KB) w sprawie uchwalenia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Moszczenica na 2018 rok;
 8. Uchwała Nr XLVII/386/17 (101,8 KB) w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica;
 9. Uchwała Nr XLVII/387/17 (2,2 MB) w sprawie aktualności studium i planów miejscowych gminy Moszczenica;
 10. Uchwała Nr XLVII/388/17 (112,3 KB) w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Raków Duży;
 11. Uchwała Nr XLVII/389/17 (123,6 KB) w sprawie przystąpienia Gminy Moszczenica do Projektu, planowanego do wspólnej realizacji w ramach Poddziałania IV.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – „Odnawialne źródła energii”.
 12. Uchwała Nr XLVII/390/17 (7,4 MB) w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Moszczenica na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024;
 13. Uchwała Nr XLVII/391/17 (467,1 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/10/98 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 14. Uchwała Nr XLVII/392/17 (122,7 KB) w sprawie współdziałania Gminy Moszczenica z Gminami Będków, Ujazd i Czarnocin;
 15. Uchwała Nr XLVII/393/17 (102 KB) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2018 roku;
 16. Uchwała Nr XLVII/394/17 (131,2 KB) w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na I półrocze 2018 roku;
 17. Uchwała Nr XLVII/395/17 (98,7 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 roku.

Wyświetlony: 3729

Dodany 08.01.2018 20:00:19 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.01.2018 20:00:19 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XLVI Sesja Rady Gminy - 20 grudnia 2017 roku

 1. Uchwała Nr XLVI/374/17 (619,3 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017;
 2. Uchwała Nr XLVI/375/17 (866 KB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2017-2027;
 3. Uchwała Nr XLVI/376/17 (142,9 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/368/17 w sprawie określania warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica;
 4. Uchwała Nr XLVI/377/17 (186,1 KB) w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego w Moszczenicy;
 5. Uchwała Nr XLVI/378/17 (137,3 KB) w sprawie przystąpienia Gminy Moszczenica do Projektu, planowanego do wspólnej realizacji w ramach Poddziałania IV 3.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 – „Ochrona powietrza”.

Wyświetlony: 3661

Dodany 08.01.2018 19:51:23 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.01.2018 19:51:23 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XLV Sesja Rady Gminy - 22 listopada 2017 roku

 1. Uchwała Nr XLV/358/2017 (757 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017;
 2. Uchwała Nr XLV/359/2017 (137,5 KB) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Moszczenica na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg;
 3. Uchwała Nr XLV/360/2017 (120 KB) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Babach;
 4. Uchwała Nr XLV/361/2017 (116,7 KB) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św.Jana Pawła II w Gazomi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Gazomi;
 5. Uchwała Nr XLV/362/2017 (117 KB) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Margarethy Kamprad;
 6. Uchwała Nr XLV/363/2017 (125,5 KB) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy;
 7. Uchwała Nr XLV/364/2017 (109,6 KB) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rękoraju w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rękoraju;
 8. Uchwała Nr XLV/365/2017 (111,4 KB) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Zespołu Szkół w Srocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Srocku;
 9. Uchwała Nr XLV/366/2017 (112 KB) w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Moszczenica Nr XLIV/356/17 z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w latach 2017-2018;
 10. Uchwała Nr XLV/367/2017 (304,8 KB) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”;
 11. Uchwała Nr XLV/368/2017 (470 KB) w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica;
 12. Uchwała Nr XLV/369/2017 (113,4 KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
 13. Uchwała Nr XLV/370/2017 (146,4 KB) w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości;
 14. Uchwała Nr XLV/371/2017 (122,1 KB) w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;
 15. Uchwała Nr XLV/372/2017 (90,2 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica;
 16. Uchwała Nr XLV/373/2017 (120,6 KB) w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały nr XLIII/352/17 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie określenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Moszczenica.

Wyświetlony: 3678

Dodany 05.12.2017 08:55:32 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.12.2017 08:55:32 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XLIV Sesja Rady Gminy - 03 listopada 2017 roku

 1. Uchwała Nr XLIV/354/17 (468,5 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017;
 2. Uchwała Nr XLIV/355/17 (1,4 MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027;
 3. Uchwała Nr XLIV/356/17 (139,7 KB) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w latach 2017 – 2018;
 4. Uchwała Nr XLIV/357/17 (110 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/170/2016 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 marca 2016 roku zmienionej Uchwałą Nr XXIII/183/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja 2016 roku.

Wyświetlony: 3671

Dodany 09.11.2017 13:44:43 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.11.2017 13:44:43 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XLIII Sesja Rady Gminy - 18 października 2017 roku

 1. Uchwała Nr XLIII/342/17 (771,6 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017;
 2. Uchwała Nr XLIII/343/17 (1,1 MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025;
 3. Uchwała Nr XLIII/344/17 (160,5 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/193/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów;
 4. Uchwała Nr XLIII/345/17 (130,9 KB) w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Raków;
 5. Uchwała Nr XLIII/346/17 (86,4 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Karlin;
 6. Uchwała Nr XLIII/347/17 (106,6 KB) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Moszczenica z dnia 6 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica stanowiącej mienie komunalne;
 7. Uchwała Nr XLIII/348/17 (87 KB) w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości;
 8. Uchwała Nr XLIII/349/17 (145,3 KB) w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości;
 9. Uchwała Nr XLIII/350/17 (735,9 KB) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica;
 10. Uchwała Nr XLIII/351/17 (163 KB) w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji;
 11. Uchwała Nr XLIII/352/17 (179,7 KB) w sprawie określenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Moszczenica;
 12. Uchwała Nr XLIII/353/17 (121,8 KB) w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/324/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moszczenica.

 


Wyświetlony: 3677

Dodany 01.11.2017 09:11:32 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.11.2017 09:11:32 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XLII Sesja Rady Gminy - 25 września 2017 roku

 1. Uchwała Nr XLII/339/17 (407,5 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017;
 2. Uchwała Nr XLII/340/17 (1,2 MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025;
 3. Uchwała Nr XLII/341/17 (154,8 KB) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Wyświetlony: 3757

Dodany 29.09.2017 11:46:28 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.09.2017 11:46:28 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XLI Sesja Rady Gminy - 06 września 2017 roku

 1. Uchwała Nr XLI/336/17 (674 KB) w sprawie zmian budżetu na rok 2017;
 2. Uchwała Nr XLI/337/17 (762 KB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2025;
 3. Uchwała Nr XLI/338/17 (93,6 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica stanowiącej mienie komunalne.

Wyświetlony: 4593

Dodany 07.09.2017 16:18:12 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.09.2017 16:53:21 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XL Sesja Rady Gminy - 21 lipca 2017 roku

 1. Uchwała Nr XL/333/17 (228,3 KB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica;
 2. Uchwała Nr XL/334/17 (96,3 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica stanowiącej mienie komunalne;
 3. Uchwała Nr XL/335/17 (94,7 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica stanowiącej mienie komunalne.

Wyświetlony: 4563

Dodany 29.08.2017 11:26:42 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.09.2017 16:52:56 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXIX Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2017 roku

 1. Uchwała Nr XXXIX/298/17 (596,3 KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017rok;
 2. Uchwała Nr XXXIX/299/17 (2,4 MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025;
 3. Uchwała Nr XXXIX/300/17 (121,1 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Baby;
 4. Uchwała Nr XXXIX/301/17 (121,5 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Białkowice;
 5. Uchwała Nr XXXIX/302/17 (122,3 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Gajkowice;
 6. Uchwała Nr XXXIX/303/17 (122,9 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Gazomia Nowa;
 7. Uchwała Nr XXXIX/304/17 (121,3 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Gazomia Stara;
 8. Uchwała Nr XXXIX/305/17 (122,6 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Gościmowice Pierwsze;
 9. Uchwała Nr XXXIX/306/17 (119,2 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Gościmowice Drugie
 10. Uchwała Nr XXXIX/307/17 (124,2 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Gościmowice Drugie - Powęziny
 11. Uchwała Nr XXXIX/308/17 (121,9 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Jarosty;
 12. Uchwała Nr XXXIX/309/17 (120 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Karlin;
 13. Uchwała Nr XXXIX/310/17 (121,1 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Kiełczówka;
 14. Uchwała Nr XXXIX/311/17 (122,3 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Kosów;
 15. Uchwała Nr XXXIX/312/17 (120,6 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Michałów;
 16. Uchwała Nr XXXIX/313/17 (121,8 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Moszczenica Osiedle;
 17. Uchwała Nr XXXIX/314/17 (120,9 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Moszczenica Wola;
 18. Uchwała Nr XXXIX/315/17 (123,4 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Moszczenica;
 19. Uchwała Nr XXXIX/316/17 (121,7 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Podolin;
 20. Uchwała Nr XXXIX/317/17 (121,7 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Pomyków;
 21. Uchwała Nr XXXIX/318/17 (119,8 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Raciborowice;
 22. Uchwała Nr XXXIX/319/17 (120,8 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Raków;
 23. Uchwała Nr XXXIX/320/17 (122,3 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Rękoraj;
 24. Uchwała Nr XXXIX/321/17 (123,1 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Sierosław;
 25. Uchwała Nr XXXIX/322/17 (136,2 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Srock;
 26. Uchwała Nr XXXIX/323/17 (380,2 KB) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Moszczenicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
 27. Uchwała Nr XXXIX/324/17 (683,1 KB) w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moszczenica;
 28. Uchwała Nr XXXIX/325/17 (116,1 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;
 29. Uchwała Nr XXXIX/326/17 (87,3 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Gajkowice;
 30. Uchwała Nr XXXIX/327/17 (266 KB) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Moszczenica na zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów z tereny Gminy Moszczenica;
 31. Uchwała Nr XXXIX/328/17 (145,4 KB) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
 32. Uchwała Nr XXXIX/329/17 (97,6 KB) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Moszczenica instrumentem płatniczym;
 33. Uchwała Nr XXXIX/330/17 (98,1 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Moszczenica na II półrocze 2017 roku;
 34. Uchwała Nr XXXIX/331/17 (139,5 KB) w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Moszczenica na II półrocze 2017 roku.
 35. Uchwała Nr XXXIX/332/17 (98,1 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 roku.

 


Wyświetlony: 5597

Dodany 06.07.2017 21:21:57 przez Karol Szmerdt

Autor dokumentu Sebastian Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.03.2018 19:15:35 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXVII Sesja Rady Gminy - 30 maja 2017 roku

 1. Uchwała Nr XXXVIII/288/17 (958,9 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok;
 2. Uchwała Nr XXXVIII/289/17 (796,9 KB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025;
 3. Uchwała Nr XXXVIII/290/17 (22,9 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica stanowiącej mienie komunalne;
 4. Uchwała Nr XXXVIII/291/17 (22,8 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości;
 5. Uchwała Nr XXXVIII/292/17 (84 KB) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Moszczenica;
 6. Uchwała Nr XXXVIII/293/17 (156,3 KB) w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Moszczenicy;
 7. Uchwała Nr XXXVIII/294/17 (21,6 KB) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy za rok 2016;
 8. Uchwała Nr XXXVIII/295/17 (31,2 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/216/16 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości;
 9. Uchwała Nr XXXVIII/296/17 (18,7 KB) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Moszczenica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok;
 10. Uchwała Nr XXXVIII/297/17 (22,7 KB) w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moszczenica za rok 2016.

Wyświetlony: 4523

Dodany 07.06.2017 10:16:19 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.07.2017 21:10:45 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXVII Sesja Rady Gminy - 26 kwietnia 2017 roku

 1. Uchwała Nr XXXVI/282/17 (597,2 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok;
 2. Uchwała Nr XXXVI/283/17 (862,1 KB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025;
 3. Uchwała Nr XXXVI/284/17 (116,8 KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu;
 4. Uchwała Nr XXXVI/285/17 (90,4 KB) w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy za rok 2016;
 5. Uchwała Nr XXXVI/286/17 (90,4 KB) w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy za rok 2016;
 6. Uchwała Nr XXXVI/287/17 (131,2 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/267/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Moszczenica.

Wyświetlony: 3657

Dodany 23.05.2017 17:19:32 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.05.2017 17:19:32 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXVI Sesja Rady Gminy - 14 kwietnia 2017 roku

 1. Uchwała Nr XXXVI/281/17 (1,6 MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025;

Wyświetlony: 4588

Dodany 23.04.2017 20:16:45 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.05.2017 17:15:17 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXV Sesja Rady Gminy - 28 marca 2017 roku

 1. Uchwała Nr XXXV/263/17 (950,6 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok;
 2. Uchwała Nr XXXV/264/17 (692,3 KB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025
 3. Uchwała Nr XXXV/265/17 (71 KB) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku;
 4. Uchwała Nr XXXV/266/17 (42,9 KB) w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkoły podstawowej w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Moszczenica, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
 5. Uchwała Nr XXXV/267/17 (38 KB) w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Moszczenica;
 6. Uchwała Nr XXXV/268/17 (30,9 KB) w sprawie zmiany Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica oraz warunki i sposób ich przyznawania;
 7. Uchwała Nr XXXV/269/17 (104,1 KB) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moszczenica w 2017 roku;
 8. Uchwała Nr XXXV/270/17 (19,6 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica;
 9. Uchwała Nr XXXV/271/17 (20,8 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym Moszczenica stanowiących mienie komunalne;
 10. Uchwała Nr XXXV/272/17 (18,8 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym Białkowice stanowiącej mienie komunalne;
 11. Uchwała Nr XXXV/273/17 (34,1 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w skład mienia komunalnego nieruchomości tworzących drogę Nr 1534E Piotrków Trybunalski – Kafar położonych w obrębie geodezyjnym Michałów i Jarosty;
 12. Uchwała Nr XXXV/274/17 (28,6 KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu;
 13. Uchwała Nr XXXV/275/17 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 14. Uchwała Nr XXXV/276/17 (219,7 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym Raciborowice stanowiącej mienie komunalne;
 15. Uchwała Nr XXXV/277/17 (26,3 KB) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu;
 16. Uchwała Nr XXXV/278/17 (33,4 KB) w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy;
 17. Uchwała Nr XXXV/279/17 (34,9 KB) w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie podpisania umowy dofinansowania projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI)”.

Wyświetlony: 5415

Dodany 23.04.2017 20:04:38 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.12.2019 12:03:01 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXIV Sesja Rady Gminy - 10 lutego 2017 roku

 1. Uchwała Nr XXXIV/258/17 (206,5 KB) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;
 2. Uchwała Nr XXXIV/259/17 (111,9 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/230/16 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica oraz warunki i sposó0b ich przyznawania;
 3. Uchwała Nr XXXIV/260/17 (120,6 KB) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Piotrkowie Trybunalskim;
 4. Uchwała Nr XXXIV/261/17 (311,8 KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Moszczenica na 2017 rok.
 5. Uchwała Nr XXXIV/262/17 (125,7 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/216/16 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

 


Wyświetlony: 3647

Dodany 27.02.2017 06:42:31 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.02.2017 06:42:31 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

16.04.2024 09:17

Wykaz głosowań imiennych z XCV Sesji Rady Gminy Moszczenica - 21 marca 2024 roku

Czytaj dalej...

16.04.2024 09:17

Wykaz głosowań imiennych z XCV Sesji Rady Gminy Moszczenica - 21 marca 2024 roku

Czytaj dalej...

16.04.2024 09:10

Zawiadomienie IZP.6733.2.2024 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

16.04.2024 09:09

Zawiadomienie IZP.6733.2.2024 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

16.04.2024 09:07

Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

16.04.2024 09:04

Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: