Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

XXX Sesja Rady Gminy - 28 grudnia 2012 roku

 1. Uchwała Nr XXX/268/12 (752,7 KB) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Moszczenica.
 2. Uchwała Nr XXX/269/12 (160,1 KB) w sprawie zobowiązania Wójta Gminy do podjęcia czynności zmierzających do przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy w spółkę kapitałową.
 3. Uchwała Nr XXX/270/12 (561,4 KB) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 4. Uchwała Nr XXX/271/12 (161,2 KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
 5. Uchwała Nr XXX/272/12 (152,5 KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
 6. Uchwała Nr XXX/273/12 (243,5 KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2013 rok.
 7. Uchwała Nr XXX/274/12 (174,7 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/152/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Moszczenica na lata 2012 – 2015.
 8. Uchwała Nr XXX/275/12 (153,3 KB) w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości  Michałów.
 9. Uchwała Nr XXX/276/12 (83,7 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Moszczenicy będących własnością Gminy Moszczenica.
 10. Uchwała Nr XXX/277/12 (88,9 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013 roku.
 11. Uchwała Nr XXX/278/12 (103,6 KB) w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na I półrocze 2013 roku.
 12. Uchwała Nr XXX/279/12 (90,1 KB) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2013 roku.

Wyświetlony: 4068

Dodany 03.01.2013 09:06:54 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.01.2013 09:15:39 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXIX Sesja Rady Gminy - 13 grudnia 2012 roku

 1. Uchwała Nr XXIX/256/12 (1,9 MB) w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.
 2. Uchwała Nr XXIX/257/12 (95,2 KB) w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/171/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych  części gruntu.
 3. Uchwała Nr XXIX/258/12 (104,7 KB) w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawek procentowych opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z 1% na 0,3%.
 4. Uchwała Nr XXIX/259/12 (202,8 KB) w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moszczenica.
 5. Uchwała Nr XXIX/260/12 (160,5 KB) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 6. Uchwała Nr XXIX/261/12 (153,5 KB) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Uchwała Nr XXIX/262/12 (163,6 KB) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Moszczenica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Uchwała Nr XXIX/263/12 (154,8 KB) w sprawie odbierania przez gminę Moszczenica odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 9. Uchwała Nr XXIX/264/12 (157,7 KB) w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIII/136/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska.
 10. Uchwała Nr XXIX/265/12 (84,3 KB) zmieniająca Uchwałę Nr VII/49/11 w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z o. o. w Moszczenicy wykonywania zadań własnych gminy z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów, zieleni gminnej, gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz urządzeń infrastruktury techniczne.

Wyświetlony: 3110

Dodany 20.12.2012 11:51:22 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.12.2012 11:51:22 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXVIII Sesja Rady Gminy - 29 listopada 2012 roku

 1. Uchwała Nr XXVIII/243/12 (513,4 KB) w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 2. Uchwała Nr XXVIII/244/12 (145,8 KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzkowice.
 3. Uchwała Nr XXVIII/245/12 (156,4 KB) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Moszczenica na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg.
 4. Uchwała Nr XXVIII/246/12 (163 KB) w sprawie zaniechania inwestycji z lat 1996 – 2008.
 5. Uchwała Nr XXVIII/247/12 (156,2 KB) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy w 2013 roku.
 6. Uchwała Nr XXVIII/248/12 (173,5 KB) w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz ustalenia zasad jej poboru.
 7. Uchwała Nr XXVIII/249/12 (151,9 KB) w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
 8. Uchwała Nr XXVIII/250/12 (203,8 KB) w sprawie wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny.
 9. Uchwała Nr XXVIII/251/12 (156,9 KB) w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy.
 10. Uchwała Nr XXVIII/252/12 (177,8 KB) w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XVI/152/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Moszczenicy na lata 2012 – 2015.
 11. Uchwała Nr XXVIII/253/12 (84,4 KB) w sprawie przekazania Sołectwu Gościmowice Drugie - Powęziny  składników mienia komunalnego Gminy Moszczenica.
 12. Uchwała Nr XXVIII/254/12 (79,5 KB) w sprawie wyrażenia zgody na  nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego działek gruntu położonych w  obrębie geodezyjnym Moszczenica.
 13. Uchwała Nr XXVIII/255/12 (80,3 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego działki gruntu położonej w Moszczenicy stanowiącej mienie komunalne.

Wyświetlony: 3098

Dodany 06.12.2012 12:28:02 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.12.2012 12:28:02 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXVII Sesja Rady Gminy - 22 października 2012 roku

 1. Uchwała Nr XXVII/241/12 (1,5 MB) w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.
 2. Uchwała Nr XXVII/242/12 (1,4 MB)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2012-2020.

Wyświetlony: 3108

Dodany 06.12.2012 11:57:07 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.12.2012 11:57:07 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXVI Sesja Rady Gminy - 12 października 2012 roku

 1. Uchwała Nr XXVI/228/12 (2,7 MB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012.
 2. Uchwała Nr XXVI/229/12 (1,4 MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2012-2020.
 3. Uchwała Nr XXVI/230/12 (132,3 KB) w sprawie podziału gminy Moszczenica na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 4. Uchwała Nr XXVI/231/12 (67,2 KB) w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 5. Uchwała Nr XXVI/232/12 (62,1 KB) w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Wola Moszczenicka.
 6. Uchwała Nr XXVI/233/12 (65,6 KB) w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej w Gazomi.
 7. Uchwała Nr XXVI/234/12 (131,4 KB) w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i boiska Gminno-Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka przy ul. Spacerowej w Moszczenicy.
 8.  Uchwała Nr XXVI/235/12 (95,3 KB) w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 9. Uchwała Nr XXVI/236/12 (106,1 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/10/98 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 10. Uchwała Nr XXVI/237/12 (94,4 KB) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu położonego w Moszczenicy przy ul. Dworcowej 4.
 11. Uchwała Nr XXVI/238/12 (94,7 KB) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu położonego w Gajkowicach przy ulicy Łódzkiej 149
 12. Uchwała Nr XXVI/239/12 (83,5 KB) w sprawie przekazania Sołectwu Kiełczówka w użyczenie składników mienia komunalnego Gminy Moszczenica.
 13. Uchwała Nr XXVI/240/12 (84,9 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali mieszkalnych oraz ułamkowych części nieruchomości położonych w Gościmowicach II będących własnością Gminy Moszczenica

 


Wyświetlony: 7584

Dodany 19.10.2012 22:17:03 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.10.2012 09:23:53 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [5]

Zadaj pytanie Drukuj

XXV Sesja Rady Gminy - 31 sierpnia 2012 roku

 1. Uchwała Nr XXV/226/12 (2,2 MB) w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.
 2. Uchwała Nr XXV/227/12 (93 KB) w sprawie zaciąnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 3. Uchwała Nr XXV/235/12 (95,3 KB) w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Wyświetlony: 5054

Dodany 19.10.2012 22:07:00 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.10.2012 09:10:42 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

XXIV Sesja Rady Gminy - 24 lipca 2012 roku

 1. Uchwała Nr XXIV/213/12 (1,3 MB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok.
 2. Uchwała Nr XXIV/214/12 (585,1 KB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2012-2020.
 3. Uchwała Nr XXIV/215/12 (64,9 KB) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie deficytu budżetu z WFOŚiGW w Łodzi.
 4. Uchwała Nr XXIV/216/12 (163,3 KB) w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Moszczenica, w podwyższonym kapitale zakładowym, udziałów w Spółce "Przedsiębiorstwo Komunalne" Sp. z o. o. z siedzibą w Moszczenicy i pokrycia ich wkładem pieniężnym.
 5. Uchwała Nr XXIV/217/12 (136 KB) w sprawie podziału Gminy Moszczenica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 6. Uchwała Nr XXIV/218/12 (160,2 KB) w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej– Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy.
 7. Uchwała Nr XXIV/219/12 (771,2 KB) w sprawie zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji Moszczenica.
 8. Uchwała Nr XXIV/220/12 (83,3 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w Woli Moszczenickiej wraz z  częścią nieruchomości.
 9. Uchwała Nr XXIV/221/12 (93,8 KB) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych  części gruntu położonego w Gajkowicach   przy ulicy Łódzkiej 86.
 10. Uchwała Nr XXIV/222/12 (82 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu działek gruntu w Moszczenicy.
 11. Uchwała Nr XXIV/223/12 (83,7 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz ułamkowej części nieruchomości położonych w Gajkowicach będących własnością Gminy Moszczenica.
 12. Uchwała Nr XXIV/224/12 (81,5 KB) w sprawie przekazania Sołectwu Sierosław składników mienia komunalnego Gminy Moszczenica do korzystania na cele statutowe.
 13. Uchwała Nr XXIV/225/12 (157,8 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej położonej w obrębie geodezyjnym Srock Rządowy.

Wyświetlony: 3118

Dodany 31.07.2012 10:14:58 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.07.2012 10:14:58 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXIII Sesja Rady Gminy - 13 lipca 2012 roku

 1. Uchwała Nr XXIII/211/12 (50,7 KB) zmieniająca Uchwałę Nr XXII/202/12 Rady Gminy Moszczenica w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok.
 2. Uchwała Nr XXIII/212/12 (66,7 KB) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie deficytu budżetu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego.

Wyświetlony: 3058

Dodany 31.07.2012 10:03:07 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.07.2012 10:03:07 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXII Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2012 roku

 1. Uchwała Nr XXII/198/12 (222 KB) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Moszczenica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.
 2. Uchwała Nr XXII/199/12 (226 KB) w sprawie absolutorium dla Wójta  Gminy Moszczenica za rok 2011.
 3. Uchwała Nr XXII/204/12 (99 KB) w  sprawie  zmian w  składzie   osobowym  stałych  komisji Rady Gminy.
 4. Uchwała Nr XXII/205/12 (73 KB) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Moszczenica.
 5. Uchwała Nr XXII/206/12 (60 KB) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 6. Uchwała Nr XXII/207/12 (154 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres do 3 lat.
 7. Uchwała Nr XXII/208/12 (81 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2012 roku.
 8. Uchwała Nr XXII/209/12 (97 KB) w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na II półrocze 2012 roku.
 9. Uchwała Nr XXII/210/12 (83 KB) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2012 roku.

Wyświetlony: 4055

Dodany 03.07.2012 09:28:55 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.07.2012 11:24:55 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXI Sesja Rady Gminy - 31 maja 2012 roku

 1. Uchwała Nr XXI/189/12 (82,6 KB) w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Gminnemu Zespołowi Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
 2. Uchwała Nr XXI/190/12 (712 KB) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej działającego pod nazwą Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
 3. Uchwała Nr XXI/192/12 (70 KB) w sprawie nadania imienia Romana Kaźmierczaka nowo wybudowanej hali sportowej przy ul. Spacerowej w Moszczenicy
 4. Uchwała Nr XXI/193/12 (72 KB) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów.
 5. Uchwała Nr XXI/194/12 (79 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/187/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 6. Uchwała Nr XXI/195/12 (81 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego części budynku znajdującego się w Srocku Prywatnym wraz z ułamkową częścią gruntu.
 7. Uchwała Nr XXI/196/12 (76 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym Moszczenica.
 8. Uchwała Nr XXI/197/12 (78 KB) w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

Wyświetlony: 5980

Dodany 05.06.2012 10:03:26 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.07.2012 11:24:18 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

XX Sesja Rady Gminy - 26 kwietnia 2012 roku

 1. Uchwała Nr XX/183/12 (87 KB) w sprawie przejęcia przez Gminę Moszczenica do zasobów dróg gminnych dróg serwisowych powstałych w związku z inwestycjami prowadzonymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na drogach krajowych Nr 8 i Nr 91 na terenie Gminy Moszczenica.
 2. Uchwała Nr XX/184/12 (155 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/114/11 w sprawie przekazania sołectwu Srock składników mienia komunalnego do korzystania.
 3. Uchwała Nr XX/185/12 (78 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w skład mienia komunalnego działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym Jarosty.
 4. Uchwała Nr XX/186/12 (79 KB) w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/11 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego działek gruntu położonych w Jarostach.
 5. Uchwała Nr XX/187/12 (75 KB) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 6. Uchwała Nr XX/188/12 (77 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Moszczenica, a Miastem Piotrkowem Trybunalskim w sprawie pobytu mieszkańców Gminy Moszczenica w Środowiskowym Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim.

Wyświetlony: 4007

Dodany 08.05.2012 08:43:34 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.06.2012 09:33:51 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XIX Sesja Rady Gminy - 29 marca 2012 roku

 1. Uchwała Nr XIX/176/12 (64 KB) w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy z Gminnym Ośrodkiem Kultury im. Jana Justyny w Moszczenicy
 2. Uchwała Nr XIX/177/12 (86 KB) w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy do składu Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród dla zawodników i trenerów osiągającym wysokie wyniki sportowe
 3. Uchwała Nr XIX/178/12 (144 KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu
 4. Uchwała Nr XIX/179/12 (63 KB) w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIII/136/2004  z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska
 5. Uchwała Nr XIX/180/12 (75 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/10/98 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 6. Uchwała Nr XIX/181/12 (153 KB) w sprawie wyrażenia  zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Moszczenica środków stanowiących fundusz sołecki  w roku budżetowym 2013

Wyświetlony: 4027

Dodany 05.04.2012 12:57:33 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.04.2012 08:37:35 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XVIII Sesja Rady Gminy - 23 lutego 2012 roku

 1. Uchwała Nr XVIII/164/12 (81 KB) w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
 2. Uchwała Nr XVIII/165/12 (101 KB) w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Moszczenica oraz przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Moszczenica.
 3. Uchwała Nr XVIII/166/12 (86 KB) w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Moszczenica.
 4. Uchwała Nr XVIII/167/12 (1792 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok.
 5. Uchwała Nr XVIII/169/12 (98 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Moszczenica.
 6. Uchwała Nr XVIII/170/12 (152 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres do 3 lat.
 7. Uchwała Nr XVIII/171/12 (82 KB) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu położonych w Moszczenicy przy ul. Dworcowej nr 2 i nr 4.
 8. Uchwała Nr XVIII/172/12 (81 KB) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu położonego w Moszczenicy przy ul. Piotrkowskiej 56.
 9. Uchwała Nr XVIII/173/12 (85 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/49/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie powierzania Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z o. o. w Moszczenicy wykonywania zadań własnych gminy z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów, zieleni gminnej, gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Wyświetlony: 4035

Dodany 06.03.2012 11:42:50 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.03.2012 11:55:31 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

17.07.2024 15:09

DANE TELEADRESOWE URZĘDU GMINY MOSZCZENICA

Czytaj dalej...

16.07.2024 14:58

Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:04

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:03

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:10

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:09

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: