Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2022 roku

1. Zarządzenie NR 1/2022 Wójta Gminy Moszczenica  z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

2. Zarządzenie NR 2/2022 Wójta Gminy Moszczenica  

3.  Zarządzenie NR 3/2022 Wójta Gminy Moszczenica  z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej

4.  Zarządzenie NR 4/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

5.  Zarządzenie NR 5/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego i wyznaczenia Przewodniczącego zebrania dla wyboru sołtysa w sołectwie Raciborowice

6.  Zarządzenie NR 6/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2022

7. Zarządzenie NR 7/2022 Wójta Gminy Moszczenica  

8.  Zarządzenie NR 8/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ograniczenia realizacji zadań przez Urząd Gminy w Moszczenicy

9.  Zarządzenie NR 9/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zbycia w II przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w Gajkowicach

10.  Zarządzenie NR 10/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

11.  Zarządzenie NR 11/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica

12  Zarządzenie NR 12/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 roku

13. Zarządzenie NR 13/2022 Wójta Gminy Moszczenica  

14. Zarządzenie NR 14/2022 Wójta Gminy Moszczenica  

15.  Zarządzenie NR 15/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych na terenie Powiatu Piotrkowskiego

16. Zarządzenie NR 16/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

 17. Zarządzenie NR 17/2022  Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu na scenariusz do filmu promującego Gminę Moszczenica i przedsiębiorstwa z sektora MŚP działające w następujących branżach: Informatyka i telekomunikacja oraz Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze i Energetyka (w tym OZE) pod hasłem „Moszczenica Promuje Innowacje”

18. Zarządzenie NR 18/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

19.  Zarządzenie NR 19/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 23/2018 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników i osób uprawnionych Urzędu Gminy w Moszczenicy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy

20.  Zarządzenie NR 20/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przekazywania sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

21.  Zarządzenie NR 21/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

22.  Zarządzenie NR 22/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Moszczenica

23.  Zarządzenie NR 23/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2021

24.  Zarządzenie NR 24/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2022

25.  Zarządzenie NR 25/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie i upoważnienia Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań, rozpatrywania wniosków i przyznawania świadczeń pieniężnych w indywidualnych sprawach związanych z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

26.  Zarządzenie NR 26/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

27.  Zarządzenie NR 27/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy

28.  Zarządzenie NR 28/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy

29.  Zarządzenie NR 29/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy

30.  Zarządzenie NR 30/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej

31.  Zarządzenie NR 31/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

32.  Zarządzenie NR 32/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie

33.  Zarządzenie NR 33/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach, ul. Leśna 14, Jarosty,97-310 Moszczenica

34.  Zarządzenie NR 34/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

35.  Zarządzenie NR 35/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

36.  Zarządzenie NR 36/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2022

37.  Zarządzenie NR 37/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wzorów skierowań na okresowe badania lekarskie strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej

38.  Zarządzenie NR 38/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac konkursowych złożonych w konkursie na scenariusz do filmu promującego Gminę Moszczenica i przedsiębiorstwa z sektora MŚP działające w następujących branżach: Informatyka i telekomunikacja oraz Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze i Energetyka (w tym OZE) pod hasłem „Moszczenica Promuje Innowacje”

39.  Zarządzenie NR 39/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2022

40.  Zarządzenie NR 40/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok


 41. Zarządzenie NR 41/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego
42. Zarządzenie NR 42/2022 Wójta Gminy Moszczenica
43. Zarządzenie NR 43/2022 Wójta Gminy Moszczenica

 44. Zarządzenie NR 44/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach, Jarosty, ul. Leśna 14, 97-310 Moszczenica

45. Zarządzenie NR 45/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

46. Zarządzenie nr 46/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok
47. Zarządzenie nr 47/2022 Wójta Gminy Moszczenica
48.  Zarządzenie nr 48/2022 Wójta Gminy Moszczenica
49. Zarządzenie nr 49/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

50. Zarządzenie nr 50/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie Kart Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moszczenicy

51. Zarządzenie nr 51/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

52. Zarządzenie nr 52/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok
53.  Zarządzenie nr 53/2022 Wójta Gminy Moszczenica

54. Zarządzenie nr 54/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Moszczenicy

55. Zarządzenie nr 55/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok
56.  Zarządzenie nr 56/2022 Wójta Gminy Moszczenica

57. Zarządzenie nr 57/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej

58. Zarządzenie nr 58/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej

59. Zarządzenie nr 59/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

60. Zarządzenie nr 60/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej

61. Zarządzenie nr 61/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

62. Zarządzenie nr 62/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli Gminy Moszczenica ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji
63.
64.
65. Zarządzenie nr 65/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej

66. 

67. Zarządzenie nr 67/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

68. Zarządzenie nr 68/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 5 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok
 69. 
70. 

71. Zarządzenie nr 71/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

72. Zarządzenie nr 72/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

73. Zarządzenie nr 73/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 8 września 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

74. Zarządzenie nr 74/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 14 września 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica

75. Zarządzenie nr 75/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 14 września 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

76. Zarządzenie Nr 76/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 września 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2015 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu przy zwrocie kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy

77. Zarządzenie Nr 77/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

78. Zarządzenie Nr 78/2022  Wójta Gminy Moszczenica

79. Zarządzenie Nr 79/2022  Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

80. Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Moszczenica

81. Zarządzenie Nr 81/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 października 2022 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej

82. Zarządzenie Nr 82/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 11 października 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

83. Zarządzenie Nr 83/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 października 2022 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości

84. Zarządzenie Nr 84/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

85. Zarządzenie Nr 85/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 października 2022 roku w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej

86. Zarządzenie Nr 86/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 października 2022 roku w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy

87. Zarządzenie Nr 87/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 października 2022 roku w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy

88. Zarządzenie Nr 88/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 października 2022 roku w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy

89. Zarządzenie Nr 89/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

90. Zarządzenie Nr 90/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych

91. Zarządzenie Nr 91/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/2018 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

92. Zarządzenie Nr 92/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2023 

93. Zarządzenie Nr 93/2022 Wójta Gminy Moszczenica 

94. Zarządzenie Nr 94/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

95. Zarządzenie Nr 95/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17 listopada 2022 roku  w sprawie zmiany w składzie Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy

96. Zarządzenie Nr 96/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

97. Zarządzenie Nr 97/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

98. Zarządzenie Nr 98/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2023

99. Zarządzenie Nr 99/2022 Wójta Gminy Moszczenica

100. Zarządzenie Nr 100/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

101. Zarządzenie Nr 101/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym

102. Zarządzenie Nr 102/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

103. Zarządzenie Nr 103/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomościWyświetlony: 5608

Dodany 07.04.2022 13:46:01 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.01.2023 11:47:05 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [13]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

17.07.2024 15:09

DANE TELEADRESOWE URZĘDU GMINY MOSZCZENICA

Czytaj dalej...

16.07.2024 14:58

Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:04

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:03

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:10

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:09

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: