Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2022 roku

1. Zarządzenie NR 1/2022 Wójta Gminy Moszczenica  z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

2. Zarządzenie NR 2/2022 Wójta Gminy Moszczenica  

3.  Zarządzenie NR 3/2022 Wójta Gminy Moszczenica  z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej

4.  Zarządzenie NR 4/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

5.  Zarządzenie NR 5/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego i wyznaczenia Przewodniczącego zebrania dla wyboru sołtysa w sołectwie Raciborowice

6.  Zarządzenie NR 6/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2022

7. Zarządzenie NR 7/2022 Wójta Gminy Moszczenica  

8.  Zarządzenie NR 8/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ograniczenia realizacji zadań przez Urząd Gminy w Moszczenicy

9.  Zarządzenie NR 9/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zbycia w II przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w Gajkowicach

10.  Zarządzenie NR 10/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

11.  Zarządzenie NR 11/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica

12  Zarządzenie NR 12/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 roku

13. Zarządzenie NR 13/2022 Wójta Gminy Moszczenica  

14. Zarządzenie NR 14/2022 Wójta Gminy Moszczenica  

15.  Zarządzenie NR 15/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych na terenie Powiatu Piotrkowskiego

16. Zarządzenie NR 16/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

 17. Zarządzenie NR 17/2022  Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu na scenariusz do filmu promującego Gminę Moszczenica i przedsiębiorstwa z sektora MŚP działające w następujących branżach: Informatyka i telekomunikacja oraz Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze i Energetyka (w tym OZE) pod hasłem „Moszczenica Promuje Innowacje”

18. Zarządzenie NR 18/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

19.  Zarządzenie NR 19/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 23/2018 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników i osób uprawnionych Urzędu Gminy w Moszczenicy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy

20.  Zarządzenie NR 20/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przekazywania sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

21.  Zarządzenie NR 21/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

22.  Zarządzenie NR 22/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Moszczenica

23.  Zarządzenie NR 23/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2021

24.  Zarządzenie NR 24/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2022

25.  Zarządzenie NR 25/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie i upoważnienia Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań, rozpatrywania wniosków i przyznawania świadczeń pieniężnych w indywidualnych sprawach związanych z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

26.  Zarządzenie NR 26/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

27.  Zarządzenie NR 27/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy

28.  Zarządzenie NR 28/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy

29.  Zarządzenie NR 29/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy

30.  Zarządzenie NR 30/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej

31.  Zarządzenie NR 31/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

32.  Zarządzenie NR 32/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie

33.  Zarządzenie NR 33/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach, ul. Leśna 14, Jarosty,97-310 Moszczenica

34.  Zarządzenie NR 34/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok

35.  Zarządzenie NR 35/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

36.  Zarządzenie NR 36/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2022

37.  Zarządzenie NR 37/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wzorów skierowań na okresowe badania lekarskie strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej

38.  Zarządzenie NR 38/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac konkursowych złożonych w konkursie na scenariusz do filmu promującego Gminę Moszczenica i przedsiębiorstwa z sektora MŚP działające w następujących branżach: Informatyka i telekomunikacja oraz Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze i Energetyka (w tym OZE) pod hasłem „Moszczenica Promuje Innowacje”

39.  Zarządzenie NR 39/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2022

40.  Zarządzenie NR 40/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok


 41. Zarządzenie NR 41/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego
42. Zarządzenie NR 42/2022 Wójta Gminy Moszczenica
43. Zarządzenie NR 43/2022 Wójta Gminy Moszczenica

 44. Zarządzenie NR 44/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach, Jarosty, ul. Leśna 14, 97-310 Moszczenica

45. Zarządzenie NR 45/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 rok


Wyświetlony: 497

Dodany 07.04.2022 13:46:01 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.05.2022 13:39:39 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [5]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

24.06.2022 12:46

Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4210.1396.2022.DM z dn. 22.06.2022 r.

Czytaj dalej...

24.06.2022 12:44

Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4210.1396.2022.DM z dn. 22.06.2022 r.

Czytaj dalej...

24.06.2022 12:38

Obwieszczenie z dnia 22.06.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022

Czytaj dalej...

24.06.2022 12:36

Obwieszczenie z dnia 22.06.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022

Czytaj dalej...

22.06.2022 12:17

LXI Sesja Rady Gminy - 9 czerwiec 2022 roku

Czytaj dalej...

22.06.2022 11:55

LXI Sesja Rady Gminy - 9 czerwiec 2022 roku

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: