Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

XIX Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2015 roku

 1. Uchwała Nr XIX/142/2015 (1,1 MB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok.
 2. Uchwała Nr XIX/143/2015 (118,5 KB) w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2015.
 3. Uchwała Nr XIX/144/2015 (2,3 MB) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025.
 4. Uchwała Nr XIX/145/2015 (3,7 MB) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2016.
 5. Uchwała Nr XIX/146/2015 (1,2 MB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/10/98 w sprawie zmiany utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 6. Uchwała Nr XIX/147/2015 (57,9 KB) w sprawie współdziałania Gminy Moszczenica z Gminą Czarnocin.
 7. Uchwała Nr XIX/148/2015 (64 KB) w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Moszczenicy.
 8. Uchwała Nr XIX/149/2015 (662,3 KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2016 rok.
 9. Uchwała Nr XIX/150/2015 (440,3 KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Moszczenica na 2016 rok.
 10. Uchwała Nr XIX/151/2015 (101,3 KB) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2016 roku.
 11. Uchwała Nr XIX/152/2015 (143,1 KB) w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na I półrocze 2016 roku.
 12. Uchwała Nr XIX/153/2015 (86,3 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 roku.

 


Wyświetlony: 3024

Dodany 12.01.2016 15:46:20 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.01.2016 15:46:20 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XVIII Sesja Rady Gminy - 11 grudnia 2015 roku

 1. Uchwała Nr XVIII/141/2015 (1,5 MB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok.

Wyświetlony: 3030

Dodany 12.01.2016 15:42:54 przez Agnieszka Domańska

Autor dokumentu Agnieszka Domańska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.01.2016 15:42:54 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XVII Sesja Rady Gminy - 26 listopada 2015 roku

 1. Uchwała Nr XVII/128/15 (2,6 MB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok.
 2. Uchwała Nr XVII/129/15 (1,8 MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025.
 3. Uchwała Nr XVII/130/15 (639,5 KB) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
 4. Uchwała Nr XVII/131/15 (81,1 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr II/17/14 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 5. Uchwała Nr XVII/132/15 (149,5 KB) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości dziennych stawek tej opłaty oraz ustalenia zasad jej poboru.
 6. Uchwała Nr XVII/133/15 (177 KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 7. Uchwała Nr XVII/134/15 (92,1 KB) w sprawie opłaty od posiadania psów.
 8. Uchwała Nr XVII/135/15 (59,1 KB) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/249/12 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
 9. Uchwała Nr XVII/136/15 (86,7 KB) w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w Gazomi Starej.
 10. Uchwała Nr XVII/137/15 (89,5 KB) w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Moszczenica obejmujących sołectwa Karlin i Jarosty, z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica.
 11. Uchwała Nr XVII/138/15 (2,9 MB)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Moszczenica obejmujących sołectwa Karlin i Jarosty.
 12. Uchwała Nr XVII/139/15 (125,2 KB) w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 13. Uchwała Nr XVII/140/15 (917,7 KB) w sprawie wzoru formularza informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny.

Wyświetlony: 3033

Dodany 02.12.2015 15:12:32 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.12.2015 15:12:32 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XVI Sesja Rady Gminy - 22 października 2015 roku

 1. Uchwała Nr XVI/122/15 (94,7 KB) w sprawie wyboru ławników na kadencje 2016-2019.
 2. Uchwała Nr XVI/123/15 (91,1 KB) w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników.
 3. Uchwała Nr XVI/124/15 (71,5 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy M-ca nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Gazomia Nowa.
 4. Uchwała Nr XVI/125/15 (87 KB) w sprawie udzielenia pomocy rzeczywistej Powiatu Piotrkowskiego przez Gminę M-ca na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg.
 5. Uchwała Nr XVI/126/15 (81,2 KB)  w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Moszczenica dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 r.
 6. Uchwała Nr XVI/127/15 (104,4 KB) w sprawie rozpatrzenia ponownie złożonego wniosku sołectwa M-ca Osiedle dotyczacego przeznaczenie środków funduszu sołeckiego w 2016 r.

Wyświetlony: 4647

Dodany 29.10.2015 11:13:18 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.11.2015 14:11:56 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

XV Sesja Rady Gminy - 30 września 2015 roku

 1. Uchwała Nr XV/110/15 (133,8 KB)
 2. Uchwała Nr XV/111/15 (1,9 MB)
 3. Uchwała Nr XV/112/15 (1,5 MB)
 4. Uchwała Nr XV/113/15 (371,2 KB)
 5. Uchwała Nr XV/114/15 (87 KB)
 6. Uchwała Nr XV/115/15 (1,8 MB)
 7. Uchwała Nr XV/116/15 (205,3 KB)
 8. Uchwała Nr XV/117/15 (180,6 KB)
 9. Uchwała Nr XV/118/15 (68,6 KB)
 10. Uchwała Nr XV/119/15 (938,3 KB)
 11. Uchwała Nr XV/120/15 (75,5 KB)
 12. Uchwała Nr XV/121/15 (88,3 KB)

Wyświetlony: 3821

Dodany 09.10.2015 14:53:33 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.10.2015 10:58:02 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XIV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 26 sierpnia 2015 roku

 1. Uchwała Nr XIV/107/15 (1016,8 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok.
 2. Uchwała Nr XIV/108/15 (1,4 MB) w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2015.
 3. Uchwała Nr XIV/109/15 (94,8 KB) w sprawie utworzenia na terenie Gminy Moszczenica obwodu odrębnego.

Wyświetlony: 3068

Dodany 27.08.2015 13:47:04 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.08.2015 13:47:04 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 3 lipca 2015 roku

 1. Uchwała Nr XIII/100/15 (93,9 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/197/08 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 2. Uchwała Nr XIII/101/15 (191,9 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres 10 lat.
 3. Uchwała Nr XIII/102/15 (183 KB) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej.
 4. Uchwała Nr XIII/103/15 (96,5 KB) w sprawie utworzenia na terenie Gminy Moszczenica odrębnego obwodu głosowania.
 5. Uchwała Nr XIII/104/15 (195,5 KB) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników.
 6. Uchwała Nr XIII/105/15 (599,5 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok.
 7. Uchwała Nr XIII/106/15 (852,8 KB) w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2025.

Wyświetlony: 3012

Dodany 07.07.2015 09:07:19 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.07.2015 09:07:19 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XII Sesja Rady Gminy - 17 czerwca 2015 roku

 1. Uchwała Nr XII/90/15 (144,6 KB) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Moszczenica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
 2. Uchwała Nr XII/91/15 (141,2 KB) w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moszczenica za rok 2014.
 3. Uchwała Nr XII/92/15 (836,3 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok.
 4. Uchwała Nr XII/93/15 (854,2 KB) w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2025.
 5. Uchwała Nr XII/94/15 (526,7 KB) w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Baby.
 6. Uchwała Nr XII/95/15 (142,9 KB) w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 7. Uchwała Nr XII/96/15 (245,7 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015 roku.
 8. Uchwała Nr XII/97/15 (352 KB) w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na II półrocze 2015 roku.
 9. Uchwała Nr XII/98/15 (189,2 KB) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2015 roku.
 10. Uchwała Nr XII/99/15 (373,2 KB) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Moszczenica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

Wyświetlony: 3004

Dodany 24.06.2015 14:51:13 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.06.2015 14:51:13 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XI Sesja Rady Gminy - 21 maja 2015 roku

 1. Uchwała Nr XI/81/15 (769,2 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok.
 2. Uchwała Nr XI/83/15 (185,6 KB) w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2025.
 3. Uchwała Nr XI/84/15 (187,7 KB) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Jarosty.
 4. Uchwała Nr XI/85/15 (92,7 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia Raków.
 5. Uchwała Nr XI/86/15 (309,9 KB) sprawie nadania Szkole Podstawowej w Babach imienia Janusza Korczaka.
 6. Uchwała Nr XI/87/15 (347,4 KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu.
 7. Uchwała Nr XI/88/15 (678,5 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/10/98 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 8. Uchwała Nr XI/89/15 (244,7 KB) w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/406/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica.

Wyświetlony: 3863

Dodany 29.05.2015 08:39:04 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.05.2015 13:51:37 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

X Sesja Rady Gminy - 27 kwietnia 2015 roku

 1. Uchwała Nr X/80/15 (187,1 KB) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej.

Wyświetlony: 3011

Dodany 29.05.2015 08:35:47 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.05.2015 08:35:47 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

IX Sesja Rady Gminy - 13 kwietnia 2015 roku

 1. Uchwała Nr IX/73/15 (257,8 KB) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy za rok 2014.
 2. Uchwała Nr IX/74/15 (249,6 KB) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy za rok 2014.
 3. Uchwała Nr IX/75/15 (239 KB) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 4. Uchwała Nr IX/76/15 (184,9 KB) w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych i ustalenia ich wysokości.
 5. Uchwała Nr IX/77/15 (197,5 KB) w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej położonej w Moszczenicy.
 6. Uchwała Nr IX/78/15 (957,9 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok.
 7. Uchwała Nr IX/79/15 (1,5 MB) w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2025.

Wyświetlony: 2972

Dodany 17.04.2015 11:52:23 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.04.2015 11:52:23 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

VIII Sesja Rady Gminy - 02 kwietnia 2015 roku

 1. Uchwała Nr VIII/70/2015 (94,8 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/197/08 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
 2. Uchwała Nr VIII/71/2015 (355,2 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok
 3. Uchwała Nr VIII/72/2015 (1,4 MB) w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2025

Wyświetlony: 3041

Dodany 08.04.2015 15:00:49 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.04.2015 15:00:49 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

VII Sesja Rady Gminy - 26 marca 2015 roku

 1. Uchwała Nr VII/62/2015 (818,9 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok.
 2. Uchwała Nr VII/63/2015 (420,9 KB) w sprawie przedłużenia terminu spłaty zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Moszczenicy.
 3. Uchwała Nr VII/64/2015 (425,2 KB) w sprawie przedłużenia terminu spłaty zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi.
 4. Uchwała Nr VII/65/2015 (423,5 KB) w sprawie przedłużenia terminu spłaty pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 5. Uchwała Nr VII/66/2015 (423 KB) w sprawie przedłużenia terminu spłaty pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 6. Uchwała Nr VII/67/2015 (243,1 KB) w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 7. Uchwała Nr VII/68/2015 (290,3 KB) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moszczenica w 2015 roku.
 8. Uchwała Nr VII/69/2015 (93,5 KB) w sprawie zmiany uchwały Nr VI/61/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Wyświetlony: 3008

Dodany 03.04.2015 21:04:40 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.04.2015 21:04:40 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

VI Sesja Rady Gminy - 26 lutego 2015 roku

 1. Uchwała Nr VI/50/2015 (565,4 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015.
 2. Uchwała Nr VI/51/2015 (1,6 MB) w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2025.
 3. Uchwała Nr VI/52/2015 (266 KB) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy za rok 2014.
 4. Uchwała Nr VI/53/2015 (267,6 KB) w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy za rok 2014.
 5. Uchwała Nr VI/54/2015 (185 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Raków Duży.
 6. Uchwała Nr VI/55/2015 (184,3 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Rękoraj Dobra.
 7. Uchwała Nr VI/56/2015 (95,2 KB) w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica.
 8. Uchwała Nr VI/57/2015 (94,7 KB) w sprawie utworzenia na terenie Gminy Moszczenica odrębnego obwodu głosowania.
 9. Uchwała Nr VI/58/2015 (189,5 KB) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu.
 10. Uchwała Nr VI/59/2015 (189,1 KB) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu.
 11. Uchwała Nr VI/60/2015 (189,3 KB) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu.
 12. Uchwała Nr VI/61/2015 (100,8 KB) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 


Wyświetlony: 3011

Dodany 04.03.2015 12:41:19 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.03.2015 12:41:19 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

V Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2015 roku

 1. Uchwała Nr V/38/15 (866,4 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok.
 2. Uchwała Nr V/39/15 (1,5 MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025.
 3. Uchwała Nr V/40/15 (271,2 KB) w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy.
 4. Uchwała Nr V/41/15 (187 KB) w sprawie uchylenia uchwał dotyczących ogłoszenia tekstów jednolitych.
 5. Uchwała Nr V/42/15 (392 KB) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Moszczenica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 6. Uchwała Nr V/43/15 (371,4 KB) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Moszczenica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 7. Uchwała Nr V/44/15 (97,4 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/197/08 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 8. Uchwała Nr V/45/15 (183,7 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kosów będącej własnością Gminy Moszczenica.
 9. Uchwała Nr V/46/15 (188,7 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Babach.
 10. Uchwała Nr V/47/15 (184,7 KB) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Moszczenica mienia Skarbu Państwa.
 11. Uchwała Nr V/48/15 (183,4 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego działek gruntu położonych w Gajkowicach stanowiących mienie komunalne.
 12. Uchwała Nr V/49/15 (218,7 KB) w sprawie zmiany Uchwały NR I/3/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moszczenica.

Wyświetlony: 3013

Dodany 03.02.2015 13:11:31 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.02.2015 13:11:31 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

19.04.2024 08:29

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 20/2024 Moszczenica z dn. 15.04.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2024.SW w sprawie wszczęcia postępowania

Czytaj dalej...

19.04.2024 08:29

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 20/2024 Moszczenica z dn. 15.04.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2024.SW w sprawie wszczęcia postępowania

Czytaj dalej...

19.04.2024 08:28

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 20/2024 Moszczenica z dn. 15.04.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2024.SW w sprawie wszczęcia postępowania

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:10

Informacja z dnia 15.03.2024r. znak sprawy W.RUZ.4210.58.20274.KB – wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:09

Informacja z dnia 15.03.2024r. znak sprawy W.RUZ.4210.58.20274.KB – wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:05

Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: