Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2013 roku

 1. Zarządzenie Nr 1/2013 (38,3 KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Moszczenica przeprowadzonych w dniu 20 maja 2012 roku.
 2. Zarządzenie Nr 2/2013 (40,3 KB) w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół w przypadku ich nieobecności.
 3. Zarządzenie Nr 3/2013 (36,3 KB) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie.
 4. Zarządzenie Nr 4/2013 (101,6 KB) w sprawie aktualizacji Kart Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moszczenicy.
 5. Zarządzenie Nr 5/2013 (97,6 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2013.
 6. Zarządzenie Nr 6/2013 (2,4 MB) w sprawie autopoprawek do budżetu Gminy Moszczenica na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025.
 7. Zarządzenie Nr 7/2013 (74,8 KB) w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w GZOZ w Moszczenicy.
 8. Zarządzenie Nr 8/2013 (47 KB) w sprawie wprowadzenia procesu ciągłego badania satysfakcji klienta z usług Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 9. Zarządzenie Nr 9/2013 (957,7 KB) w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 10. Zarządzenie Nr 10/2013 (40,8 KB) w sprawie wprowadzenia zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości opłat za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku w Moszczenicy przy ul. Dworcowej.
 11. Zarządzenie Nr 11/2013 (35,5 KB) w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad przygotowywania materiałów niezbędnych do opracowywania informacji o stanie mienia Gminy Moszczenica.
 12. Zarządzenie Nr 12/2013 (51,8 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 65/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawiewprowadzenia i stosowania Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.
 13. Zarządzenie Nr 13/2013 (46,4 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/20/2007 w sprawie trybu zamawiania, używania, przechowywania, ewidencji i likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 14. Zarządzenie Nr 14/2013 (80,6 KB) w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2013 przez jednostki organizacyjne Gminy.
 15. Zarządzenie Nr 15/2013 (55,2 KB) w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2013 przez samorządowe instytucje kultury.
 16. Zarządzenie Nr 16/2013 (819,3 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2013 roku.
 17. Zarządzenie Nr 17/2013 (35,7 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości.
 18. Zarządzenie Nr 18/2013 (164,3 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 19. Zarządzenie Nr 19/2013 (27,8 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji.
 20. Zarządzenie Nr 20/2013 (57,4 KB) w sprawie wysokości kwot dotacji na ucznia w innych formach wychowania przedszkolnego oraz przedszkolach niepublicznych w roku 2013.
 21. Zarządzenie Nr 21/2013 (121 KB) w sprawie określenia wysokości stawek i zasad stosowania opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości położonych w granicach Gminy Moszczenica celem budowy urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych.
 22. Zarządzenie Nr 22/2013 (37,6 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2013 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2013.
 23. Zarządzenie Nr 23/2013 (257,5 KB) w sprawie wprowadzenia regulaminu wynajmowania pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury im. Jana Justyny przy ul. Dworcowej w Moszczenicy.
 24. Zarządzenie Nr 24/2013 (552,2 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 25. Zarządzenie Nr 25/2013 (76,9 KB) w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Moszczenicy na lata 2013-2015.
 26. Zarządzenie Nr 26/2013 (32,8 KB) w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury im. Jana Justyny w Moszczenicy.
 27. Zarządzenie Nr 27/2013 (50,2 KB) w sprawie  wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moszczenicy.
 28. Zarządzenie Nr 28/2013 (30,5 KB) w sprawie powołania komisji do likwidacji dokumentacji Urzędowego Rejestru Umów z lat 2005-2009.
 29. Zarządzenie Nr 29/2013 (51,9 KB) w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14000 euro netto w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 30. Zarządzenie Nr 30/2013 (83 KB) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty  dofinansowania opłat w 2013 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Moszczenica.
 31. Zarządzenie Nr 31/2013 (25,1 KB) w sprawie zmiany ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdów służbowych Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 32. Zarządzenie Nr 32/2013 (53,3 KB) w sprawie  zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 33. Zarządzenie Nr 33/2013 (45,4 KB) w sprawie zmian w składzie zespołu do spraw opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Moszczenicy na lata 2013-2015.
 34. Zarządzenie Nr 34/2013 (53,6 KB) w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy oraz częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2013 roku.
 35. Zarządzenie Nr 35/2013 (38,1 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości.
 36. Zarządzenie Nr 36/2013 (24,5 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 37. Zarządzenie Nr 37/2013 (31,1 KB) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 38. Zarządzenie Nr 38/2013 (49,3 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 39. Zarządzenie Nr 39/2013 (38,3 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 40. Zarządzenie Nr 40/2013 (65,1 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 119/2012 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 września 2012 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu od wydzierżawionych gruntów stanowiących własność Gminy Moszczenica.
 41. Zarządzenie Nr 41/2013 (43,7 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości.
 42. Zarządzenie Nr 42/2013 (58,8 KB) w sprawie powołania komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 43. Zarządzenie Nr 43/2013 (51 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 44. Zarządzenie Nr 44/2013 (44,2 KB) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Srocku.
 45. Zarządzenie Nr 45/2013 (370,5 KB) w sprawie  zmiany Zarządzenia Nr 90/2012 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 46. Zarządzenie Nr 45A/2013 (160 KB) w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Moszczenicy związanych z realizacją projektu pn: "Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych, wydanie książki kulinarnej oraz organizację imprezy 30-lecia Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Moszczenicy" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów.
 47. Zarządzenie Nr 46/2013 (44,3 KB) w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 48. Zarządzenie Nr 47/2013 (47,1 KB) w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.
 49. Zarządzenie Nr 48/2013 (49,1 KB) w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.
 50. Zarządzenie Nr 49/2013 (45,5 KB) w sprawie zmiany w regulaminie przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 51. Zarządzenie Nr 50/2013 (53,1 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 52. Zarządzenie Nr 51/2013 (44,5 KB) w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Srocku.
 53. Zarządzenie Nr 52/2013 (43,3 KB) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika GOPS w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie.
 54. Zarządzenie Nr 53/2013 (453,9 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 55. Zarządzenie Nr 54/2013 (63,3 KB) w sprawie wprowadzenia wzoru opisu stanowiska pracy.
 56. Zarządzenie Nr 55/2013 (289,1 KB) w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2013-2015.
 57. Zarządzenie Nr 56/2013 (36 KB) w sprawie powołania komisji do spraw kontroli realizacji dożywiania uczniów w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
 58. Zarządzenie Nr 57/2013 (59,1 KB) w sprawie powołania komisjiegzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego.
 59. Zarządzenie Nr 58/2013 (39,1 KB) w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika GOPS w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie.
 60. Zarządzenie Nr 59/2013 (23,2 KB) w sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Srocku.
 61. Zarządzenie Nr 60/2013 (898,2 KB) w sprawie sporządzenia i przekazania skonsolidowanego bilansu za 2012 rok.
 62. Zarządzenie Nr 61/2013 (585,8 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 63. Zarządzenie Nr 62/2013 (1,2 MB) w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2025.
 64. Zarządzenie Nr 63/2013 (38 KB) w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego p.o. Kierownika GOPS w Moszczenicy.
 65. Zarządzenie Nr 64/2013 (108,8 KB) zmieniające Zarządzenie Nr 90/2012 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 66. Zarządzenie Nr 65/2013 (41 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VI/106/2011 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
 67. Zarządzenie Nr 66/2013 (46,8 KB) w sprawie zmiany w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Moszczenicy.
 68. Zarządzenie Nr 67/2013 (49,6 KB) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu.
 69. Zarządzenie Nr 68/2013 (52,6 KB) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu.
 70. Zarządzenie Nr 69/2013 (511,1 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 71. Zarządzenie Nr 70/2013 (207,5 KB) w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.
 72. Zarządzenie Nr 71/2013 (650,8 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 73. Zarządzenie Nr 72/2013 (33,5 KB) w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2013/2014.
 74. Zarządzenie Nr 73/2013 (62 KB) w sprawie nadania regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 75. Zarządzenie Nr 74/2013 (2,2 MB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 76. Zarządzenie Nr 75/2013 (57,9 KB) w sprawie zatwierdzenia wzoru przykładowego wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Moszczenica.
 77. Zarządzenie Nr 76/2013 (20,9 KB) w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rękoraju.
 78. Zarządzenie Nr 77/2013 (24,5 KB) w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rękoraju.
 79. Zarządzenie Nr 78/2013 (36,1 KB) zmieniające Zarządzenie Nr 57/2013 w sprawie powołania komisjiegzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego.
 80. Zarządzenie Nr 79/2013 (30,8 KB) w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Srocku.
 81. Zarządzenie Nr 80/2013 (403,8 KB) w sprawie zasad finansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Moszczenica da szkół lub ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 82. Zarządzenie Nr 81/2013 (562,7 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 83. Zarządzenie Nr 82/2013 (63,7 KB) w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Rękoraju.
 84. Zarządzenie Nr 83/2013 (33,1 KB) w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej działki gruntu położonej w Woli Moszczenickiej.
 85. Zarządzenie Nr 84/2013 (44,5 KB) w sprawie upoważnienia Dyrektora Gimnazjum w Moszczenicy do reprezentowania Gminy Moszczenica i składania oświadczeń woli związanych z realizacją zadania "modernizacja pracowni na potrzeby edukacji biologiczno-ekologicznej przy Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy" w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. "Moja wymarzona ekopracownia".
 86. Zarządzenie Nr 85/2013 (35,1 KB) w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Srocku do reprezentowania Gminy Moszczenica i składania oświadczeń woli związanych z realizacją zadania "modernizacja pracowni na potrzeby edukacji biologiczno-ekologicznej przy Zespole Szkół w Srocku" w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. "Moja wymarzona ekopracownia".
 87. Zarządzenie Nr 86/2013 (2,7 MB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 88. Zarządzenie Nr 87/2013 (45,2 KB) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika GOPS w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie.
 89. Zarządzenie Nr 88/2013 (39,3 KB) w sprawie upoważnienia Dyrektora Gimnazjum w Moszczenicy do podpisania weksla wraz z deklaracją wekslową w związku z realizacją zadania "modernizacja pracowni na potrzeby edukacji biologiczno-ekologicznej przy Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy" w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. "Moja wymarzona ekopracownia".
 90. Zarządzenie Nr 89/2013 (35 KB) w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Srocku do podpisania weksla wraz z deklaracją wekslową w związku z realizacją zadania "modernizacja pracowni na potrzeby edukacji biologiczno-ekologicznej przy Zespole Szkół w Srocku" w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. "Moja wymarzona ekopracownia".
 91. Zarządzenie Nr 90/2013 (38,3 KB) w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika GOPS w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie.
 92. Zarządzenie Nr 91/2013 (68 KB) w sprawie powołania stałej komisji ds. oceny wniosków składanych w ramach Funduszu Sołeckiego.
 93. Zarządzenie Nr 92/2013 (111 KB) w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwach michałów i Raków wyłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.
 94. Zarządzenie Nr 93/2013 (127,6 KB) w sprawie zmiany w budżecie Gminy oraz częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2013 roku.
 95. Zarządzenie Nr 94/2013 (661,3 KB) w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na 2014 rok.
 96. Zarządzenie Nr 95/2013 (123 KB) w sprawie trybu i opracowania materiałów dotyczących sporządzania projektu uchwały ws. WPF Gminy Moszczenica.
 97. Zarządzenie Nr 96/2013 (101,8 KB) w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego i innego aktu prawnego.
 98. Zarządzenie Nr 97/2013 (164,4 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 99. Zarządzenie Nr 98/2013 (95,3 KB) w sprawie zmiany WPF Gminy Moszczenica na lata 2013-2025.
 100. Zarządzenie Nr 99/2013 (107,2 KB)w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Moszczenica dla samorządowej instytucji kultury.
 101. Zarządzenie Nr 100/2013 (254,3 KB) w sprawie zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 102. Zarządzenie Nr 101/2013 (201,2 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2013 w sprawie regulaminu wynajmowania pomieszczeń w GOK w Moszczenicy.
 103. Zarządzenie Nr 102/2013 (96 KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 104. Zarządzenie Nr 103/2013 (87,2 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
 105. Zarządzenie Nr 104/2013 (134,5 KB) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 106. Zarządzenie Nr 105/2013 (365,5 KB) w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej ds. najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica i wprowadzenia regulaminu dokonywania przetargów na najem i dzierżawę tych nieruchomości.
 107. Zarządzenie Nr 106/2013 (393,7 KB) w sprawie  powołania stałej Komisji Przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica i wprowadzenia regulaminu dokonywania przetargów na sprzedaż tych nieruchomości.
 108. Zarządzenie Nr 107/2013 (391 KB) w sprawie uchylania zarządzeń dotyczących zasad sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 109. Zarządzenie Nr 108/2013 (90 KB) w sprawie zmiany ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdów służbowych Urzędu gminy w Moszczenicy.
 110. Zarządzenie Nr 109/2013 (1,5 MB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 111. Zarządzenie Nr 110/2013 (130,1 KB) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu z Banku Ochrony Środowiska S.A, Oddział w Łodzi z połączonej linii kredytowej ze środków banków: CEB oraz EIB.
 112. Zarządzenie Nr 111/2013 (170 KB) w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu z Banku Ochrony Środowiska S.A, Oddział w Łodzi z połączonej linii kredytowej ze środków banków: CEB oraz EIB.
 113. Zarządzenie Nr 112/2013 (322,2 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 136/2012 w sprawie wprowadzenia wspólnego Regulaminu ZFŚS dla pracowników i osób uprawnionych Urzędu Gminy w Mosczenicy, GOPS w Moszczenicy, GOK w Moszczenicy i GBP w Moszczenicy
 114. Zarządzenie Nr 113/2013 (2,5 MB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 115. Zarządzenie Nr 114/2013 (421,6 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 116. Zarządzenie Nr 115/2013 (87,2 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji.
 117. Zarządzenie Nr 116/2013 (144,6 KB) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu z Banku Ochrony Środowiska S.A, Oddział w Łodzi z połączonej linii kredytowej ze środków banków: CEB oraz EIB.
 118. Zarządzenie Nr 117/2013 (168,8 KB) w sprawie przeznaczenia do najmu i dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.
 119. Zarządzenie Nr 118/2013 (95,2 KB) w sprawie powołania komisji do likwidacji składnika majątkowego.
 120. Zarządzenie Nr 119/2013 (160,1 KB) w sprawie sprawdzenia i weryfikacji wniosku Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Moszczenicy o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 7 listopada 2013 roku.
 121. Zarządzenie Nr 120/2013 (115,4 KB) w sprawie zmiany składu komisji do spraw kontroli realizacji dożywiania uczniów w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Wyświetlony: 17966

Dodany 16.01.2013 09:39:06 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.06.2016 11:27:10 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [16]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

17.07.2024 15:09

DANE TELEADRESOWE URZĘDU GMINY MOSZCZENICA

Czytaj dalej...

16.07.2024 14:58

Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:04

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:03

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:10

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:09

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: