Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2015 roku

 1. Zarządzenie Nr 1/2015 (107,2 KB) w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na 2015 rok przez jednostki organizacyjne Gminy.
 2. Zarządzenie Nr 2/2015 (89,5 KB) w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na 2015 rok przez samorządowe instytucje kultury.
 3. Zarządzenie Nr 3/2015 (210,9 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 4. Zarządzenie Nr 4/2015 (90 KB) w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.
 5. Zarządzenie Nr 5/2015 (76,8 KB) w sprawie powołania komisji przetargowej do sprawy sprzedaży nieruchomości położonej w Moszczenicy oznaczonej numerami 854/2, 861/22, 861/23.
 6. Zarządzenie Nr 6/2015 (79 KB) w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Moszczenicy w 2015 roku.
 7. Zarządzenie Nr 7/2015 (280,8 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 8. Zarządzenie Nr 8/2015 (186,5 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2015 rok.
 9. Zarządzenie Nr 9/2015 (137,9 KB) w sprawie zmiany w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Moszczenicy.
 10. Zarządzenie Nr 10/2015 (196,5 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 11. Zarządzenie Nr 11/2015 (104,7 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 106/2013 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica i wprowadzeniu regulaminu dokonywania przetargów na sprzedaż tych nieruchomości.
 12. Zarządzenie Nr 12/2015 (128,7 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/2013 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej ds. najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica i wprowadzeniu regulaminu dokonywania przetargów na najem i dizerżawę tych nieruchomości.
 13. Zarządzenie Nr 13/2015 (98,6 KB) zmieniające Zarządzenie Nr 90/2012 Wójta Gminy Moszczenica.
 14. Zarządzenie Nr 14/2015 (475,1 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 15. Zarządzenie Nr 15/2015 (191,9 KB) w sprawie przeznaczenia d dzierżawy nieruchomości wchodzxącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.
 16. Zarządzenie Nr 16/2015 (120 KB) w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administartora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 17. Zarządzenie Nr 17/2015 (236,1 KB) w sprawie Kart Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moszczenicy.
 18. Zarządzenie Nr 18/2015 (155,6 KB) w sprawie powołania Zespołu do spraw Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 19. Zarządzenie Nr 19/2015 (378,2 KB) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica.
 20. Zarządzenie Nr 20/2015 (72,6 KB) w sprawie wysokości kwot dotacji na ucznia w innych formach wychowania przedszkolnego oraz przedszkolach niepublicznych w roku 2015.
 21. Zarządzenie Nr 21/2015 (43,8 KB) w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.
 22. Zarządzenie Nr 22/2015 (822,5 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 23. Zarządzenie Nr 23/2015 (131,3 KB) w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Moszczenica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
 24. Zarządzenie Nr 24/2015 (463 KB) w sprawie zwołania zebrań wiejskich i wyznaczenia Przewodniczących zebrań dla wyborów organów sołectw Gminy Moszczenica na kadencję 2015-2018.
 25. Zarządzenie Nr 25/2015 (95,8 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/237/2009 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 26. Zarządzenie Nr 26/2015 (47 KB) w sprawie Kart Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moszczenicy.
 27. Zarządzenie Nr 27/2015 (302,1 KB) w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu przy zwrocie kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy.
 28. Zarządzenie Nr 28/2015 (186,3 KB) w sprawie zmian w planie kontroli na rok 2015.
 29. Zarządzenie Nr 29/2015 (157,9 KB) w sprawie powołania Komisji Komkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert...
 30. Zarządzenie Nr 30/2015 (222,5 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2015.
 31. Zarządzenie Nr 31/2015 (184,2 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2013.
 32. Zarządzenie Nr 32/2015 (122 KB) w sprawie brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.
 33. Zarządzenie Nr 33/2015 (124 KB) w sprawie brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby USC.
 34. Zarządzenie Nr 34/2015 (96,4 KB) w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert...
 35. Zarządzenie Nr 35/2015 (95,1 KB) w sprawie powołania komisji ds. kontroli realizacji dożywiania uczniów w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
 36. Zarządzenie Nr 36/2015 (298 KB) w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu przy zwrocie kosztów przejazdu w samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem wykorzystywanym do celów służbowych przez członków GKRPA.
 37. Zarządzenie Nr 37/2015 (67,3 KB) w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
 38. Zarządzenie Nr 38/2015 (220,7 KB) w sprawie eprowadzenia zasad rachunkowości związanych z realizacją projektu "kultywowanie lokalnych tradycji..."
 39. Zarządzenie Nr 39/2015 (1,6 MB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 40. Zarządzenie Nr 40/2015 (76,3 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zuzycia paliwapojazdu służbowego.
 41. Zarządzenie Nr 41/2015 (75,3 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zuzycia paliwapojazdu służbowego.
 42. Zarządzenie Nr 42/2015 (255,1 KB) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 roku za kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Moszczenica.
 43. Zarządzenie Nr 43/2015 (907,6 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 44. Zarządzenie Nr 44/2015 (125,5 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2012.
 45. Zarządzenie Nr 45/2015 (57,8 KB) w sprawie powołania koordynatora gminnego.
 46. Zarządzenie Nr 46/2015 (640,6 KB) w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 47. Zarządzenie Nr 47/2015 (72,5 KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 48. Zarządzenie Nr 48/2015 (741,6 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 49. Zarządzenie Nr 49/2015 (138,2 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2015.
 50. Zarządzenie Nr 50/2015 (118,9 KB) w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.
 51. Zarządzenie Nr 51/2015 (106 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2015.
 52. Zarządzenie Nr 52/2015 (263,3 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 53. Zarządzenie Nr 53/2015 (90,3 KB) w sprawie Kart Usług świadczonych przez Urząd Gminy.
 54. Zarządzenie Nr 54/2015 (648,1 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 55. Zarządzenie Nr 55/2015 (52,2 KB) w sprawie zmiany składu GKRPA.
 56. Zarządzenie Nr 56/2015 (105,1 KB) w sprawie powołania pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
 57. Zarządzenie Nr 57/2015 (58 KB) w sprawie wyrażenia opinii dot. projektu ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych na terenie Powiatu Piotrkowskiego.
 58. Zarządzenie Nr 58/2015 (685,6 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 59. Zarządzenie Nr 59/2015 (85,3 KB) w sprawie zmiany w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 60. Zarządzenie Nr 60/2015 (170,8 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 61. Zarządzenie Nr 61/2015 (1,2 MB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 62. Zarządzenie Nr 62/2015 (256,8 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 63. Zarządzenie Nr 63/2015 (49,1 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 64. Zarządzenie Nr 64/2015 (857 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2015 roku.
 65. Zarządzenie Nr 65/2015 (51,9 KB) w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej działki gruntu położonej w Moszczenicy.
 66. Zarządzenie Nr 66/2015 (768,6 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2015 roku.
 67. Zarządzenie Nr 67/2015 (1,6 MB) w sprawie sporządzenia i przekazania skonsolidowanego bilansu za 2014 rok.
 68. Zarządzenie Nr 68/2015 (1,5 MB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 69. Zarządzenie Nr 69/2015 (48,4 KB) w sprawie powołania koordynatora gminnego.
 70. Zarządzenie Nr 70/2015 (104,3 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VI/106/2011.
 71. Zarządzenie Nr 71/2015 (1,2 MB) w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2015 roku.
 72. Zarządzenie Nr 72/2015 (799,5 KB) w sprawie gospodarki paliwami w jednostkach OSP na terenie Gminy Moszczenica.
 73. Zarządzenie Nr 73/2015 (1,4 MB) w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2025.
 74. Zarządzenie Nr 74/2015 (793,7 KB) w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Gminie Moszczenica.
 75. Zarządzenie Nr 75/2015 (2 MB) w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Moszczenica.
 76. Zarządzenie Nr 76/2015 (67,7 KB) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
 77. Zarządzenie Nr 77/2015 (61,2 KB)w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planwanego deficytu budżetowego.
 78. Zarządzenie Nr 78/2015 (1,2 MB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 79. Zarządzenie Nr 79/2015 (103,5 KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z wyborów.
 80. Zarządzenie Nr 80/2015 (97,6 KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z wyborów.
 81. Zarządzenie Nr 81/2015 (63,9 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
 82. Zarządzenie Nr 82/2015 (43,1 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
 83. Zarządzenie Nr 83/2015 (499,1 KB) w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Moszczenica.
 84. Zarządzenie Nr 84/2015 (1,4 MB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 85. Zarządzenie Nr 85/2015 (342,3 KB) w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej ds. najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica i wprowadzenia regulamminu przeprowadzania przetargów na najem i dzierżawę tych nieruchomości w formie ustnej nieograniczonej.
 86. Zarządzenie Nr 86/2015 (54,1 KB) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego.
 87. Zarządzenie Nr 87/2015 (417,7 KB) w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.
 88. Zarządzenie Nr 88/2015 (3,4 MB) w sprawie wprowadzenia "Instrukcji ewidencji i poboru opłat w Urzędzie Gminy w Moszczenicy" oraz "Instrukcji ewidencji, poboru i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Moszczenicy"
 89. Zarządzenie Nr 89/2015 (85,9 KB) w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.
 90. Zarządzenie Nr 90/2015 (456,6 KB) w srawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2015 roku w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna".
 91. Zarządzenie Nr 91/2015 (359,9 KB) w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum.
 92. Zarządzenie Nr 92/2015 (62,6 KB) w sprawie skrócenia pracy Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 93. Zarządzenie Nr 93/2015 (79,5 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/2015.
 94. Zarządzenie Nr 94/2015 (90,9 KB) w sprawie ograniczenia poboru wody z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Moszczenica.
 95. Zarządzenie Nr 95/2015 (357,7 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 96. Zarządzenie Nr 96/2015 (112,6 KB) w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 92/2015.
 97. Zarządzenie Nr 97/2015 (307,1 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2015.
 98. Zarządzenie Nr 98/2015 (54,5 KB) w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 94/2015.
 99. Zarządzenie Nr 99/2015 (674,4 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 100. Zarządzenie Nr 100/2015 (107,2 KB) w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 101. Zarządzenie Nr 101/2015 (910,4 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 102. Zarządzenie Nr 102/2015 (67,7 KB) w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą na terenie Gminy Moszczenica.
 103. Zarządzenie Nr 103/2015 (546,9 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 104. Zarządzenie Nr 104/2015 (65,8 KB) w sprawie powołania koordynatora gminnego.
 105. Zarządzenie Nr 105/2015 (250,8 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 106. Zarządzenie Nr 106/2015 (47,7 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji.
 107. Zarządzenie Nr 107/2015 (93,2 KB) w sprawie powołania stałej Komisji ds. oceny wniosków składanych w ramach Funduszu Sołeckiego.
 108. Zarządzenie Nr 108/2015 (699,1 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 109. Zarządzenie Nr 109/2015 (486,3 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 110. Zarządzenie Nr 110/2015 (1,1 MB) w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 111. Zarządzenie Nr 111/2015 (104 KB) w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 112. Zarządzenie Nr 112/2015 (51,8 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji.
 113. Zarządzenie Nr 113/2015 (1,2 MB) w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej.
 114. Zarządzenie Nr 114/2015 (364,7 KB) w sprawie trybyu i opracowania materiałów dot. sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF.
 115. Zarządzenie Nr 115/2015 (2 MB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 116. Zarządzenie Nr 116/2015 (69,4 KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 117. Zarządzenie Nr 117/2015 (183,1 KB) w sprawie zmian w planie kontroli na rok 2015.
 118. Zarządzenie Nr 118/2015 (169,9 KB) w sprawie ustalenia zasad ujmowania wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach
 119. Zarządzenie Nr 119/2015 (318,5 KB) zmieniające Zarządzenie Nr 90/2012 ws. dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.
 120. Zarządzenie Nr 120/2015 (113,9 KB) w sprawie rozszerzenia składu GKRPA.
 121. Zarządzenie Nr 121/2015 (545 KB) w sprawie powołania ObKW w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.
 122. Zarządzenie Nr 122/2015 (94,8 KB) w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi ObKW.
 123. Zarządzenie Nr 123/2015 (147,8 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2015.
 124. Zarządzenie Nr 124/2015 (174,4 KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały ws. przyjęcia "Programu współpracy Gminy Moszczenica z org. pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016."
 125. Zarządzenie Nr 125/2015 (1,4 MB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 126. Zarządzenie Nr 126/2015 (79,8 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2015 w sprawie wysokości kwot dotacji na ucznia w innych formach wychowania przedszkolnego oraz  przedszkolach niepublicznych w 2015 roku.
 127. Zarządzenie Nr 127/2015 (387,2 KB) w sprawie powołania Zespołu koordynującego eksplatację sieci wybudowanej w ramach projektu "Eleader..."
 128. Zarządzenie Nr 128/2015 (1,3 MB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 129. Zarządzenie Nr 129/2015 (61,9 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji.
 130. Zarządzenie Nr 130/2015 (950,9 KB) w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2025.
 131. Zarządzenie Nr 131/2015 (66,7 KB) w sprawie zaciągnięcia kredytu.
 132. Zarządzenie Nr 132/2015 (73,2 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego.
 133. Zarządzenie Nr 133/2015 (72,2 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego.
 134. Zarządzenie Nr 134/2015 (200,9 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 135. Zarządzenie Nr 135/2015 (1,8 MB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 136. Zarządzenie Nr 136/2015 (206,3 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości ...
 137. Zarządzenie Nr 137/2015 (805,2 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 138. Zarządzenie Nr 138/2015 (3,2 MB) w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu na rok 2016.
 139. Zarządzenie Nr 139/2015 (1,7 MB) w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu uchwały ws. WPF na lata 2016-2025.
 140. Zarządzenie Nr 140/2015 (200,6 KB) w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP...
 141. Zarządzenie Nr 141/2015 (2,1 MB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 142. Zarządzenie Nr 142/2015 (1,2 MB) w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej.
 143. Zarządzenie Nr 143/2015 (75,9 KB) w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej.
 144. Zarządzenie Nr 144/2015 (81,5 KB) w sprawie wyznaczenia pracowników do przeprowadzenia spisu.
 145. Zarządzenie Nr 145/2015 (214,4 KB) w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.
 146. Zarządzenie Nr 146/2015 (411,6 KB) w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert...
 147. Zarządzenie Nr 147/2015 (498,6 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 148. Zarządzenie Nr 148/2015 (938,9 KB) w sprzwie gospodarki paliwami w OSP na terenie Gminy Moszczenica.
 149. Zarządzenie Nr 149/2015 (1,5 MB) w sprawie autopoprawek do projektu budżetu
 150. Zarządzenie Nr 150/2015 (155,9 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 151. Zarządzenie Nr 151/2015 (1,2 MB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 152. Zarządzenie Nr 152/2015 (585,3 KB) w sprawie autopoprawek do projektu budzetu Gminy Moszczenica na rok 2016
 153. Zarządzenie Nr 153/2015 (67,4 KB) w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert.
 154. Zarządzenie Nr 154/2015 (87,9 KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji.
 155. Zarządzenie Nr 155/2015 (1,9 MB) w sprawie powołania komisji konkursowej.
 156. Zarządzenie Nr 156/2015 (69 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 151/2013.
 157. Zarządzenie Nr 157/2015 (173,3 KB) w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego.
 158. Zarządzenie Nr 158/2015 (1 MB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 159. Zarządzenie Nr 159/2015 (171,4 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 145/2015

 


Wyświetlony: 19724

Dodany 13.01.2015 14:54:24 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.06.2016 11:29:49 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [18]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

19.04.2024 08:29

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 20/2024 Moszczenica z dn. 15.04.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2024.SW w sprawie wszczęcia postępowania

Czytaj dalej...

19.04.2024 08:29

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 20/2024 Moszczenica z dn. 15.04.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2024.SW w sprawie wszczęcia postępowania

Czytaj dalej...

19.04.2024 08:28

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 20/2024 Moszczenica z dn. 15.04.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2024.SW w sprawie wszczęcia postępowania

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:10

Informacja z dnia 15.03.2024r. znak sprawy W.RUZ.4210.58.20274.KB – wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:09

Informacja z dnia 15.03.2024r. znak sprawy W.RUZ.4210.58.20274.KB – wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:05

Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: