Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

XXII Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2008 roku

 1. Uchwała Nr XXXII/228/08 - w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
 2. Uchwała Nr XXXII/229/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego.
 3. Uchwała Nr XXXII/230/08 - w sprawie ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 4. Uchwała Nr XXXII/231/08 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/10/98 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 5. Uchwała Nr XXXII/232/08 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Moszczenica.
 6. Uchwała Nr XXXII/233/08 - w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/187/08 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
 7. Uchwała Nr XXXII/234/08 - w sprawie wyposażenia w majątek samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury im. Jana Justyny w Moszczenicy.
 8. Uchwała Nr XXXII/235/08 - w sprawie wyposażenia w majątek samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy.
 9. Uchwała Nr XXXII/236/08 - w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Karlin.
 10. Uchwała Nr XXXII/237/08 - w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Wola Moszczenicka.
 11. Uchwała Nr XXXII/238/08 - w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Kosów.
 12. Uchwała Nr XXXII/239/08 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/219/08 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 13. Uchwała Nr XXXII/240/08 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/269/2006 w sprawie wprowadzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 14. Uchwała Nr XXXII/241/08 - w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 rok.
 15. Uchwała Nr XXXII/242/08 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.
 16. Uchwała Nr XXXII/243/08 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Moszczenica na 2009 rok.
 17. Uchwała Nr XXXII/244/08 - sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2009 roku.
 18. Uchwała Nr XXXII/245/08 - w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na I półrocze 2009 roku.
 19. Uchwała Nr XXXII/246/08 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2009 roku.

 


Wyświetlony: 3836

Dodany 30.01.2009 14:36:18 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.01.2009 14:37:21 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXI Sesja Rady Gminy - 15 grudnia 2008 roku

 1. Uchwała Nr XXXI/224/08 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/208/08 zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/154/2004 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Moszczenica

Wyświetlony: 2965

Dodany 30.01.2009 14:21:41 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.01.2009 14:21:41 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXIX Sesja Rady Gminy - 16 października 2008 roku

 1. Uchwała Nr XXIX/195/08 - w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 2. Uchwała Nr XXIX/196/08 - w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
 3. Uchwała Nr XXIX/197/08 - w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 4. Uchwała Nr XXIX/198/08 - w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
 5. Uchwała Nr XXIX/199/08 - w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy.
 6. Uchwała Nr XXIX/200/08 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 7. Uchwała Nr XXIX/201/08 - w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Michałów.
 8. Uchwała Nr XXIX/202/08 - w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/125/07 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych.
 9. Uchwała Nr XXIX/203/08 - w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru zniŜek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dyrektorom i wicedyrektorom oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących obowiązki ze stanowisk o różnym pensum.
 10. Uchwała Nr XXIX/208/08 - zmieniająca Uchwałę NR XXVII/154/2004 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Moszczenica.

Wyświetlony: 2921

Dodany 30.01.2009 09:05:33 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.01.2009 09:05:33 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXX Sesja Rady Gminy - 26 listopada 2008 roku

 1. Uchwała Nr XXX/210/08 - w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy.
 2. Uchwała Nr XXX/211/08 - w sprawie wprowadzenia programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku.
 3. Uchwała Nr XXX/212/08 - w sprawie przyjęcia zadania publicznego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych przez Gminę Moszczenica.
 4. Uchwała Nr XXX/213/08 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w skład mienia komunalnego działki gruntu położonej w Moszczenicy.
 5. Uchwała Nr XXX/214/08 - w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
 6. Uchwała Nr XXX/215/08 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 7. Uchwała Nr XXX/216/08 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy w 2009 roku.
 8. Uchwała Nr XXX/217/08 - w sprawie zwolnień w podatku rolnym.
 9. Uchwała Nr XXX/218/08 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Uchwała Nr XXX/219/08 - w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 11. Uchwała Nr XXX/220/08 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w skład mienia komunalnego działek gruntu położonych w Michałowie.
 12. Uchwała Nr XXX/221/08 - w sprawie zatwierdzenia projektu „Letnia integracja dzieci wiejskich II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 - „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 13. Uchwała Nr XXX/222/08 - w sprawie zatwierdzenia projektu „Letnia integracja dzieci wiejskich III” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 - „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wyświetlony: 3821

Dodany 29.01.2009 08:07:57 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.01.2009 10:38:57 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXVIII Sesja Rady Gminy Moszczenica - 17 września 2008 roku

 1. Uchwała Nr XXVIII/184/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzkowice.
 2. Uchwała Nr XXVIII/185/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rozprza.
 3. Uchwała Nr XXVIII/186/08 - w sprawie wyrazenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 4. Uchwała Nr XXVIII/187/08 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
 5. Uchwała Nr XXVIII/188/08 - w sprawie współdziałania Gminy Moszczenica z miastem Piotrkowem Trybunalskim w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Moszczenica.
 6. Uchwała Nr XXVIII/189/08 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu pomieszczenia gospodarczego położonego w Woli Moszczenickiej wraz z częścią gruntu.
 7. Uchwała Nr XXVIII/190/08 - w sprawie zmiany Uchwały NR XXXVII/230/2005 w sprawie nabycia w skład mienia gruntów położonych w Moszczenicy z przeznaczeniem pod drogę i parking.
 8. Uchwała Nr XXVIII/191/08 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dotyczących nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica.
 9. Uchwała Nr XXVIII/192/08 - w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy.
 10. Uchwała Nr XXVIII/193/08 - w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dyrektorom i wicedyrektorom oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących obowiązki ze stanowisk o różnym pensum.
 11. Uchwała Nr XXVIII/194/08 - w sprawie odnowienia aktów założycielskich szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Moszczenica.

 


Wyświetlony: 2975

Dodany 14.10.2008 12:40:52 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.10.2008 12:40:52 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXVII Sesja Rady Gminy Moszczenica - 11 sierpnia 2008 roku

 1. Uchwała Nr XXVII/179/08 - zmieniająca Uchwałę NR XXVII/154/2004 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Moszczenica.

Wyświetlony: 2977

Dodany 14.10.2008 12:26:17 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.10.2008 12:26:17 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXVI Sesja Rady Gminy Moszczenica - 30 czerwca 2008 roku

 1. Uchwała Nr XXVI/173/08 - w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego działek gruntu położonych w Woli Moszczenickiej i Gazomi Starej.
 2. Uchwała Nr XXVI/174/08 - w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy.
 3. Uchwała Nr XXVI/175/08 - w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2008 roku.
 4. Uchwała Nr XXVI/176/08 - w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na II półrocze 2008 roku.
 5. Uchwała Nr XXVI/177/08 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2008 roku.

 


Wyświetlony: 2961

Dodany 14.10.2008 11:46:18 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.10.2008 11:46:18 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXV Sesja Rady Gminy - 13 czerwca 2008 roku

 1. Uchwała Nr 172/08 - zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/154/2004 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Moszczenica

Wyświetlony: 2970

Dodany 16.09.2008 08:16:30 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.09.2008 08:16:30 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXIV Sesja Rady Gminy - 29 maja 2008 roku

 1. Uchwała Nr 164/08 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy za rok 2007.
 2. Uchwała Nr 165/08 - zmieniająca Uchwałę NR XL/256/2005 w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury im. Jana Justyny w Moszczenicy i nadania jej statutu.
 3. Uchwała Nr 166/08  - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w Woli Moszczenickiej wraz z częścią nieruchomości.
 4. Uchwała Nr 167/08 - w sprawie upoważnienia Wójta do nabycia w skład mienia komunalnego działek gruntu położonych w Jarostach.
 5. Uchwała Nr 168/08 - w sprawie udziału Gminy Moszczenica w realizacji projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”.
 6. Uchwała Nr 169/08 - w sprawie zatwierdzenia projektu „Mój czas – moja szansa” – Poddziałanie 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
 7. Uchwała Nr 170/08 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Moszczenica.

Wyświetlony: 3021

Dodany 16.09.2008 08:11:56 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.09.2008 08:11:56 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXII Sesja Rady Gminy - 29 kwietnia 2008 roku

 1. Uchwała Nr XXIII/156/08 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 2. Uchwała Nr XXIII/158/08 - w sprawie oceny działalności Gminnego Ośrodka Kultury im. Jana Justyny w Moszczenicy i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007.
 3. Uchwała Nr XXIII/159/08 - w sprawie oceny działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007.
 4. Uchwała Nr XXIII/160/08 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/124/07 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli, a także regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania.
 5. Uchwała Nr XXIII/161/08 - w sprawie upowaŜnienia Wójta do nabycia w skład mienia komunalnego działki gruntu położonej w Woli Moszczenickiej.
 6. Uchwała Nr XXIII/162/08 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/10/98 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wyświetlony: 3903

Dodany 14.05.2008 10:08:06 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.05.2008 10:09:15 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXII Sesja Rady Gminy - 31 marca 2008 roku

 1. Uchwała Nr XXII/148/08 - w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Moszczenica wynagrodzenia rocznego za rok 2007.
 2. Uchwała Nr XXII/149/08 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/124/07 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego,motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli, a także regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania.
 3. Uchwała Nr XXII/150/08 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/138/08 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
 4. Uchwała Nr XXII/151/08 - w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu „Letnia integracja dzieci wiejskich” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 5. Uchwała Nr XXII/152/08 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Moszczenica.
 6. Uchwała Nr XXII/153/08 - w sprawie przystąpienia do wspólnej inwestycji z Powiatem Piotrkowskim.
 7. Uchwała Nr XXII/154/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu.
 8. Uchwała Nr XXII/155/08 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica.

 


Wyświetlony: 2956

Dodany 14.05.2008 09:50:13 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.05.2008 09:50:13 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XXI Sesja Rady Gminy - 11 lutego 2008 roku

 1. Uchwała Nr XXI/134/08 - w sprawie przyznania dotacji dla Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy.
 2. Uchwała Nr XXI/135/08 - w sprawie wprowadzenia programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku.
 3. Uchwała Nr XXI/136/08 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/124/07 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli, a także regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania.
 4. Uchwała Nr XXI/137/08 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Moszczenica.
 5. Uchwała Nr XXI/138/08 - w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
 6. Uchwała Nr XXI/139/08 - w sprawie upoważnienia Wójta do nabycia w skład mienia komunalnego działki gruntu położonej w Woli Moszczenickiej.
 7. Uchwała Nr XXI/140/08 - w sprawie sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Moszczenica na 2008 rok.
 8. Uchwała Nr XXI/141/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2008.
 9. Uchwała Nr XXI/142/08 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwach Karlin i Jarosty gm. Moszczenica.
 10. Uchwała Nr XXI/143/08 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwach Michałów i Raków gm. Moszczenica.
 11. Uchwała Nr XXI/144/08 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica na obszarze położonym w miejscowości Moszczenica.
 12. Uchwała Nr XXI/145/08 - w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu „Letnia integracja dzieci wiejskich” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Wyświetlony: 3805

Dodany 14.05.2008 09:17:24 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.03.2011 12:28:00 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

16.07.2024 14:58

Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:04

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:03

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:10

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:09

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:07

Oświadczenia majątkowe za 2023 rok -Radni Gminy

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: