Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2016 roku

 1. Zarządzenie Nr 1/2016 (182,1 KB) w sprawie ustalenia stawek czynszu...
 2. Zarządzenie Nr 2/2016 (107,9 KB) w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2016 przez j. o. Gminy.
 3. Zarządzenie Nr 3/2016 (217,5 KB) w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2016 przez samorządowe instytucje kultury.
 4. Zarządzenie Nr 4/2016 (191,4 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego.
 5. Zarządzenie Nr 5/2016 (224,5 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 6. Zarządzenie Nr 6/2016 (406,4 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 7. Zarządzenie Nr 7/2016 (131 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2016 rok.
 8. Zarządzenie Nr 8/2016 (364,4 KB) w sprawie ustalenia lokalizacji słupów ogłoszeniowych i opłat za umieszczenia plakatów i ogłoszeń na słupach na terenie Gminy Moszczenica
 9. Zarządzenie Nr 9/2016 (1,5 MB) w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 10. Zarządzenie Nr 10/2016 (73,1 KB) w sprzwie zmiany składu GKRPA.
 11. Zarządzenie Nr 11/2016 (118 KB) w sprawie powołania pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
 12. Zarządzenie Nr 12/2016 (132,6 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 13. Zarządzenie Nr 13/2016 (169,9 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.
 14. Zarządzenie Nr 14/2016 (322,7 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 15. Zarządzenie Nr 15/2016 (124,8 KB) w sprawie zmian w planie kontroli na 2016 rok.
 16. Zarządzenie Nr 16/2016 (418,8 KB) w sprawie Kart Usług.
 17. Zarządzenie Nr 17/2016 (856,1 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 18. Zarządzenie Nr 18/2016 (5,3 MB) w sprawie wprowadzenia KartyAudytu Wewnętrznego oraz Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego.
 19. Zarządzenie Nr 19/2016 (113 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego.
 20. Zarządzenie Nr 20/2016 (75,7 KB) w sprawie wysokości kwot dotacji na ucznia w innych formach wychowania przedszkolnego oraz przedszkolach niepublicznych w 2016 roku.
 21. Zarządzenie Nr 21/2016 (61,2 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa.
 22. Zarządzenie Nr 22/2016 (59,7 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa.
 23. Zarządzenie Nr 23/2016 (383,7 KB) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego.
 24. Zarządzenie Nr 24/2016 (93,7 KB) w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony ppoż i ewakuacji.
 25. Zarządzenie Nr 25/2016 (83 KB) w sprawie wyznaczenia pracowników doudzielania pierwszej pomocy.
 26. Zarządzenie Nr 26/2016 (69,9 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 151/2013.
 27. Zarządzenie Nr 27/2016 (65,4 KB) w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej.
 28. Zarządzenie Nr 28/2016 (223,9 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 29. Zarządzenie Nr 29/2016 (57,4 KB) w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
 30. Zarządzenie Nr 30/2016 (52,3 KB) w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym GOPS.
 31. Zarządzenie Nr 31/2016 (232,5 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2013.
 32. Zarządzenie Nr 32/2016 (262,9 KB) w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych.
 33. Zarządzenie Nr 33/2016 (63,5 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VI/106/2011
 34. Zarządzenie Nr 34/2016 (80,9 KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji.
 35. Zarządzenie Nr 35/2016 (45 KB) w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Moszczenicy.
 36. Zarządzenie Nr 36/2016 (112,3 KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały ws. zmiany Uchwały Nr IV/27/14.
 37. Zarządzenie Nr 37/2016 (152,8 KB) w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert.
 38. Zarządzenie Nr 38/2016 (51 KB) w sprawie zmiany zarządzenia ws. powołania Zespołu koordynującego eksploatację sieci wybudowanej w ramach projektu "E-Leader..."
 39. Zarządzenie Nr 39/2016 (2,7 MB) w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2015.
 40. Zarządzenie Nr 40/2016 (204,5 KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały ws. zmiany "Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi..."
 41. Zarządzenie Nr 41/2016 (74,2 KB) w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert.
 42. Zarządzenie Nr 42/2016 (239,5 KB) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania.
 43. Zarządzenie Nr 43/2016 (574,3 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 44. Zarządzenie Nr 44/2016 (9,3 MB) w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wprowadzenia regulaminu jej pracy.
 45. Zarządzenie Nr 45/2016 (174 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości...
 46. Zarządzenie Nr 46/2016 (172,6 KB) w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi GZOZ w Moszczenicy.
 47. Zarządzenie Nr 47/2016 (333,4 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 48. Zarządzenie Nr 48/2016 (234,1 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 49. Zarządzenie Nr 49/2016 (322,1 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 50. Zarządzenie Nr 50/2016 (53,4 KB) w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanych działek gruntu położonych w Moszczenicy.
 51. Zarządzenie Nr 51/2016 (176,3 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości...
 52. Zarządzenie Nr 52/2016 (152,4 KB) w sprawie zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 53. Zarządzenie Nr 53/2016 (81,9 KB) w sprawie określenia maks. miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych.
 54. Zarządzenie Nr 54/2016 (55,2 KB) w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym GOPS.
 55. Zarządzenie Nr 55/2016 (587,4 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2016 roku.
 56. Zarządzenie Nr 56/2016 (173,2 KB) w sprawie zmiany zarządzenia Nr 39/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2015.
 57. Zarządzenie Nr 57/2016 (591,9 KB) w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2016-2018.
 58. Zarządzenie Nr 58/2016 (387,8 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 59. Zarządzenie Nr 59/2016 (69,6 KB) w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej działki gruntu położonej w Moszczenicy.
 60. Zarządzenie Nr 60/2016 (289,2 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 61. Zarządzenie Nr 61/2016 (2 MB) w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Moszczenica.
 62. Zarządzenie Nr 62/2016 (72,6 KB) w sprawie zwołania zebrania wiejskiego i wyznaczenia Przewodniczącego zebrania dla wyboru sołtysa w sołectwie Gajkowice.
 63. Zarzadzenie Nr 63/2016
 64. Zarządzenie Nr 64/2016 (75,7 KB) w sprawie powołania stałej komisji ds. oceny wniosków składanych w ramach Funduszu Sołeckiego.
 65. Zarządzenie Nr 65/2016 (186,7 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VI/120/2011 ws. wprowadzenia Instrukcji gospodarki kasowej oraz Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.
 66. Zarządzenie Nr 66/2016 (98,3 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VI/120/2011.
 67. Zarządzenie Nr 67/2016 (427,9 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 68. Zarządzenie Nr 68/2016 (41,7 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2012 ws. dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 69. Zarządzenie Nr 69/2016 (19,4 KB) w sprawie zmiany w składzie komisji przetargowej.
 70. Zarządzenie Nr 70/2016 (2,4 MB) w sprawie zmiany WPF na lata 2016-2025
 71. Zarządzenie Nr 71/2016 (131,6 KB) w sprawie zmiany w składzie komisji przetargowej.
 72. Zarządzenie Nr 72/2016 (34,2 KB) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego.
 73. Zarządzenie Nr 73/2016 (19,6 KB) w sprawie rozszerzenia składu Zespołu ds. Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 74. Zarządzenie Nr 74/2016 (26,3 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2012 ws. dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 75. Zarządzenie Nr 75/2016 (109,9 KB) w sprawie powołania komisji do ustalenia zakresu szkód spowodowanych opadami deszczu, gradu i silnym wiatrem w dniu 11 lipca 2016 roku.
 76. Zarządzenie Nr 76/2016 (399 KB) w sprawie określenia sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.
 77. Zarządzenie Nr 77/2016 (305,6 KB) w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2016 roku w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".
 78. Zarządzenie Nr 78/2016 (292,4 KB) w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 79. Zarządzenie Nr 79/2016 (138,3 KB) w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy i nadania jej regulaminu pracy.
 80. Zarządzenie Nr 80/2016 (497,7 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2016 roku.
 81. Zarządzenie Nr 81/2016 (41,1 KB) w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających .... "
 82. Zarządzenie Nr 82/2016 (38,5 KB) w sprawie Kart Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moszczenicy.
 83. Zarządzenie Nr 83/2016 (81,8 KB) w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.
 84. Zarządzenie Nr 84/2016 (461 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2016 roku.
 85. Zarządzenie Nr 85/2016 (26,4 KB) w sprawie zwołania zebrania wiejskiego i wyznaczenia Przewodniczącego zebrania dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Gajkowice.
 86. Zarządzenie Nr 86/2016 (83,2 KB) w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.
 87. Zarządzenie Nr 87/2016 (40 KB) w sprawie rozszerzenia składu stałej Komisji ds. oceny wniosków składanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wyświetlony: 16004

Dodany 09.02.2016 14:46:12 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.06.2017 17:08:30 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [13]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

17.07.2024 15:09

DANE TELEADRESOWE URZĘDU GMINY MOSZCZENICA

Czytaj dalej...

16.07.2024 14:58

Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:04

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:03

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:10

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:09

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: