Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

XLV Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2013 roku

 1. Uchwała Nr XLV/410/13 (9,4 MB) w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.
 2. Uchwała Nr XLV/411/13 (291,1 KB) w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2013.
 3. Uchwała Nr XLV/412/13 (4,3 MB) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025.
 4. Uchwała Nr XLV/413/13 (2,4 MB) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2014.
 5. Uchwała Nr XLV/414/13 (162,7 KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
 6. Uchwała Nr XLV/415/13 (141,3 KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
 7. Uchwała Nr XLV/416/13 (225,7 KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Moszczenica na lata 2014 - 2017.
 8. Uchwała Nr XLV/417/13 (91,9 KB) w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania.
 9. Uchwała Nr XLV/418/13 (89,7 KB) w sprawie powierzania Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z o. o. w Moszczenicy wykonywania zadań własnych gminy z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów, zieleni gminnej, gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 10. Uchwała Nr XLV/419/13 (153,4 KB) w sprawie uchylenia Uchwały N r X LI I I /4 0 3 /1 3 R ady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z pomieszczeń i boiska Gminno – Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka przy ul. Spacerowej w Moszczenicy.
 11. Uchwała Nr XLV/420/13 (92,4 KB) w sprawie sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z pomieszczeń i boiska Gminno – Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka przy ul. Spacerowej w Moszczenicy.
 12. Uchwała Nr XLV/421/13 (96,5 KB) w sprawie powołania Komitetu sterującego ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica na lata 2014- 2020 oraz określenia zakresu aktualizacji Strategii.
 13. Uchwała Nr XLV/422/13 (333,2 KB) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXI/189/12 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Gminnemu Zespołowi Ochrony Zdrowia w Moszczenicy.
 14. Uchwała Nr XLV/423/13 (164,4 KB) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Moszczenica na lata 2010- 2013”
 15. Uchwała Nr XLV/424/13 (80,3 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia Raków.
 16. Uchwała Nr XLV/425/13 (82,8 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/325/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu położonego w miejscowości Gajkowice.
 17. Uchwała Nr XLV/426/13 (90,2 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2014 roku.
 18. Uchwała Nr XLV/427/13 (104,3 KB) w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na I półrocze 2014 roku.
 19. Uchwała Nr XLV/428/13 (90,3 KB) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2014 roku.

Wyświetlony: 3900

Dodany 13.01.2014 12:31:01 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.04.2014 11:27:25 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XLIV Sesja Rady Gminy - 09 grudnia 2013 roku

 1. Uchwała Nr XLIV/408/13 (6,3 MB) w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.
 2. Uchwała Nr XLIV/409/13 (80,7 KB) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez działkę nr 72/2 położoną w obrębie geodezyjnym Jarosty.

Wyświetlony: 4733

Dodany 13.01.2014 12:19:48 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.04.2014 11:26:47 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

XLIII Sesja Rady Gminy - 21 listopada 2013 roku

 1. Uchwała Nr XLIII/397/13 (8,8 MB) w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.
 2. Uchwała Nr XLIII/398/13 (92,1 KB) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy w 2014 roku.
 3. Uchwała Nr XLIII/399/13 (90,4 KB) w sprawie zwolnień w podatku rolnym.
 4. Uchwała Nr XLIII/400/13 (94,9 KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 5. Uchwała Nr XLIII/401/13 (163,4 KB) sprawie powierzania Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z o. o. w Moszczenicy wykonywania zadań własnych gminy z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów, zieleni gminnej, gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz urządzeń infrastruktury technicznej
 6. Uchwała Nr XLIII/402/13 (1,1 MB) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 7. Uchwała Nr XLIII/403/13 (156,7 KB) w sprawie sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z pomieszczeń i boiska Gminno – Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka przy ul. Spacerowej w Moszczenicy.
 8. Uchwała Nr XLIII/404/13 (79,4 KB) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Moszczenica na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg
 9. Uchwała Nr XLIII/405/13 (78,8 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym Jarosty.
 10. Uchwała Nr XLIII/406/13 (370,4 KB) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica
 11. Uchwała Nr XLIII/407/13 (83,5 KB) sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres 10 lat

Wyświetlony: 3956

Dodany 26.11.2013 12:37:02 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.04.2014 11:26:23 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XLII Sesja Rady Gminy - 17 października 2013 roku

 1. Uchwała Nr XLII/383/13 (91,1 KB) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi  Piotrkowskiemu.
 2. Uchwała Nr XLII/384/13 (4 MB) w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.
 3. Uchwała Nr XLII/385/13 (1,6 MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025.
 4. Uchwała Nr XLII/386/13 (51,5 KB) w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego.
 5. Uchwała Nr XLII/387/13 (9,9 MB) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwach Michałów i Raków Gmina Moszczenica.
 6. Uchwała Nr XLII/388/13 (110,9 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/10/98 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 7. Uchwała Nr XLII/389/13 (182,4 KB) w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Moszczenica.
 8. Uchwała Nr XLII/390/13 (80,6 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica stanowiącej mienie komunalne.
 9. Uchwała Nr XLII/391/13 (93,2 KB) w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 10. Uchwała Nr XLII/392/13 (91,9 KB) w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 11. Uchwała Nr XLII/393/13 (92,5 KB) w sprawie opłaty od posiadania psów.
 12. Uchwała Nr XLII/394/13 (93,9 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 13. Uchwała Nr XLII/395/13 (5,9 MB) w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Moszczenica” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Moszczenica”.
 14. Uchwała Nr XLII/396/13 (180,7 KB) w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Moszczenica

Wyświetlony: 3979

Dodany 23.10.2013 12:20:22 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.04.2014 11:25:50 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XLI Sesja Rady Gminy - 25 września 2013 roku

 1. Uchwała Nr XLI/382/13 (153,1 KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu

Wyświetlony: 3894

Dodany 27.09.2013 11:00:05 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.04.2014 11:25:31 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XL Sesja Rady Gminy - 12 września 2013 roku

 1. Uchwała Nr XL/367/13 (3,6 MB) w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.
 2. Uchwała Nr XL/368/13 (1,6 MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025.
 3. Uchwała Nr XL/369/13 (194,3 KB) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/136/2004 z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska.
 4. Uchwała Nr XL/370/13 (210,8 KB) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XL/256/2005 z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy i nadania jej statutu.
 5. Uchwała Nr XL/371/13 (187,4 KB) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXV/254/09 z dnia 04 marca 2009 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
 6. Uchwała Nr XL/372/13 (182,9 KB) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr IX/72/11 z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
 7. Uchwała Nr XL/373/13 (89,2 KB) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Moszczenica.
 8. Uchwała Nr XL/374/13 (153,6 KB) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
 9. Uchwała Nr XL/375/13 (95,8 KB) w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy.
 10. Uchwała Nr XL/376/13 (80,5 KB) uchylająca uchwałę Nr X/87/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości niezabudowanej położonej w Kiełczówce stanowiącej mienie komunalne gminy.
 11. Uchwała Nr XL/377/13 (160,4 KB) uchylająca uchwałę Nr XXXV/339/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 maja 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne użytkowanie Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Piotrków Trybunalski składników mienia komunalnego Gminy Moszczenica.
 12. Uchwała Nr XL/378/13 (83 KB) uchylająca uchwałę Nr XXXV/342/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie składników mienia komunalnego Gminy Moszczenica.
 13. Uchwała Nr XL/379/13 (84,9 KB) uchylająca uchwałę Nr XXXV/336/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborowicach składników mienia komunalnego Gminy Moszczenica.
 14. Uchwała Nr XL/380/13 (154,4 KB) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/351/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb.
 15. Uchwała Nr XL/381/13 (92,3 KB) w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania.

Wyświetlony: 4005

Dodany 18.09.2013 11:50:42 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.04.2014 11:25:10 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXIX Sesja Rady Gminy - 27 sierpnia 2013 roku

 1. Uchwała Nr XXXIX/362/13 (78,6 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym Baby.
 2. Uchwała Nr XXXIX/363/13 (81,1 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego działek gruntu położonych w Babach stanowiących mienie komunalne.
 3. Uchwała Nr XXXIX/364/13 (78,5 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym Rękoraj Wieś stanowiącej mienie komunalne.
 4. Uchwała Nr XXXIX/365/13 (78 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego działki gruntu położonej w Podolinie stanowiącej mienie komunalne.
 5. Uchwała Nr XXXIX/366/13 (79,9 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego działki gruntu położonej w Jarostach stanowiącej mienie komunalne.

Wyświetlony: 3969

Dodany 18.09.2013 11:43:43 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.04.2014 11:24:39 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXVIII Sesja Rady Gminy - 05 sierpnia 2013 roku

 1. Uchwała Nr XXXVIII/360/13 (2,3 MB) w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.
 2. Uchwała Nr XXXVIII/361/13 (110,1 KB) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką działki nr 126/8 położonej w miejscowości Jarosty stanowiącej własność Gminy Moszczenica.

Wyświetlony: 4019

Dodany 18.09.2013 11:40:42 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.04.2014 11:24:20 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXVII Sesja Rady Gminy - 12 lipca 2013 roku

 1. Uchwała Nr XXXVII/358/13 (1,9 MB) w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.
 2. Uchwała Nr XXXVII/359/13 (1,2 MB) w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2013-2025

Wyświetlony: 3898

Dodany 18.09.2013 11:29:34 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.04.2014 11:23:59 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXVI Sesja Rady Gminy - 27 czerwca 2013 roku

 1. Uchwała Nr XXXVI/343/13 (221 KB) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Moszczenica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.
 2. Uchwała Nr XXXVI/344/13 (224,6 KB) w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moszczenica za rok 2012.
 3. Uchwała Nr XXXVI/345/13 (73,2 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok.
 4. Uchwała Nr XXXVI/346/13 (83,2 KB) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne użytkowanie Stowarzyszeniu TWÓRCZA INICJATYWA KULTURALNO – OŚWIATOWA w Rękoraju składników mienia komunalnego Gminy Moszczenica.
 5. Uchwała Nr XXXVI/347/13 (431,5 KB) Regulamin trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla szkół publicznych innych niż prowadzone przez Gminę Moszczenica.
 6. Uchwała Nr XXXVI/348/13 (101 KB) zmieniająca uchwałę Nr XL/256/2005 w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury im. Jana Justyny w Moszczenicy i nadania jej statutu.
 7. Uchwała Nr XXXVI/349/13 (163,5 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/10/98 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 8. Uchwała Nr XXXVI/350/13 (90,4 KB) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy NR XXXIV/328/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Moszczenica na lata 2013 - 2015.
 9. Uchwała Nr XXXVI/351/13 (39,7 KB) w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb.
 10. Uchwała Nr XXXVI/352/13 (81,8 KB) w sprawie przekazania Sołectwu Pomyków składników mienia komunalnego Gminy Moszczenica.
 11. Uchwała Nr XXXVI/353/13 (151,6 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym Kiełczówka.
 12. Uchwała Nr XXXVI/354/13 (155,6 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego działek gruntu położonych w Moszczenicy stanowiących mienie komunalne.
 13. Uchwała Nr XXXVI/355/13 (85,9 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2013 roku
 14. Uchwała Nr XXXVI/356/13 (97,5 KB) w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na II półrocze 2013 roku
 15. Uchwała Nr XXXVI/357/13 (84,2 KB) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2013 roku

Wyświetlony: 3961

Dodany 03.07.2013 12:40:10 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.04.2014 11:23:38 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie na XXXV Sesja Rady Gminy - 24 maja 2013 roku

 1. Uchwała Nr XXXV/335/13 (2,6 MB) w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.
 2. Uchwała Nr XXXV/336/13 (81,6 KB) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborowicach składników mienia komunalnego Gminy Moszczenica
 3. Uchwała Nr XXXV/337/13 (82 KB) w sprawie zmiany Uchwały NR XLIX/358/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 03 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie komunalne gminy.
 4. Uchwała Nr XXXV/338/13 (75,4 KB) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym działki gruntu będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Moszczenica.
 5. Uchwała Nr XXXV/339/13 (83,2 KB) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne użytkowanie Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Piotrków Trybunalski składników mienia komunalnego Gminy Moszczenica.
 6. Uchwała Nr XXXV/340/13 (154,6 KB) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy za rok 2012
 7. Uchwała Nr XXXV/341/13 (91,7 KB) w sprawie zmiany uchwały Nr IX/72/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
 8. Uchwała Nr XXXV/342/13 (83 KB) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie składników mienia komunalnego Gminy Moszczenica.

Wyświetlony: 3920

Dodany 03.06.2013 09:27:09 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.04.2014 11:23:18 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXIV Sesja Rady Gminy - 24 kwietnia 2013 roku

 1. Uchwała Nr XXXIV/326/13 (2,2 MB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok.
 2. Uchwała Nr XXXIV/327/13 (986,4 KB) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025.
 3. Uchwała Nr XXXIV/328/13 (400,3 KB) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Moszczenica na lata 2013-2015.
 4. Uchwała Nr XXXIV/329/13 (153,9 KB) w sprawie powierzenia zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie.
 5. Uchwała Nr XXXIV/330/13 (182 KB) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Srocku.
 6. Uchwała Nr XXXIV/331/13 (94,2 KB) w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
 7. Uchwała Nr XXXIV/332/13 (92 KB) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Jarostach.
 8. Uchwała Nr XXXIV/333/13 (79,4 KB) w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie składników mienia komunalnego Gminy Moszczenica do korzystania.
 9. Uchwała Nr XXXIV/334/13 (200,6 KB) zmieniająca Uchwałę NR XXVII/154/2004 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Moszczenica

Wyświetlony: 3933

Dodany 26.04.2013 13:16:22 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.04.2014 11:22:54 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXIII Sesja Rady Gminy - 27 marca 2013 roku

 1. Uchwała Nr XXXIII/314/13 (2,5 MB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok.
 2. Uchwała Nr XXXIII/315/13 (1,8 MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025.
 3. Uchwała Nr XXXIII/316/13 (186,7 KB) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Moszczenica.
 4. Uchwała Nr XXXIII/317/13 (152,9 KB) w sprawie oceny działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012.
 5. Uchwała Nr XXXIII/318/13 (153,6 KB) w sprawie oceny działalności Gminnego Ośrodka Kultury im. Jana Justyny w Moszczenicy i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012.
 6. Uchwała Nr XXXIII/319/13 (91,1 KB) w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Moszczenicy imienia św. Stanisława Kostki.
 7. Uchwała Nr XXXIII/320/13 (90,7 KB) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Jarostach.
 8. Uchwała Nr XXXIII/321/13 (145,6 KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu.
 9. Uchwała Nr XXXIII/322/13 (153,7 KB) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Moszczenica środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2014.
 10. Uchwała Nr XXXIII/323/13 (190,1 KB) w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Moszczenica oddanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
 11. Uchwała Nr XXXIII/324/13 (145 KB) w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu.
 12. Uchwała Nr XXXIII/325/13 (91,6 KB) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu położonego w miejscowości Gajkowice.

Wyświetlony: 3929

Dodany 03.04.2013 12:46:11 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.04.2014 11:22:24 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXII Sesja Rady Gminy - 28 lutego 2013 roku

 1. Uchwała Nr XXXII/296/13 (1,7 MB) w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.
 2. Uchwała Nr XXXII/297/13 (859,8 KB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2013-2025.
 3. Uchwała Nr XXXII/298/13 (164,9 KB) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Moszczenica.
 4. Uchwała Nr XXXII/299/13 (82,3 KB) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy za rok 2011.
 5. Uchwała Nr XXXII/300/13 (81,6 KB) w sprawie oceny działalności Gminnego Ośrodka Kultury im. Jana Justyny w Moszczenicy i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011.
 6. Uchwała Nr XXXII/301/13 (156,3 KB) w sprawie oceny działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011.
 7. Uchwała Nr XXXII/302/13 (212,7 KB) w sprawie przekazania do prowadzenia Stowarzyszeniu TWÓRCZA INICJATYWA KULTURALNO – OŚWIATOWA w Rękoraju Szkoły Podstawowej w Rękoraju.
 8. Uchwała Nr XXXII/303/13 (80,5 KB)w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica.
 9. Uchwała Nr XXXII/304/13 (226,3 KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Moszczenica na 2013 rok.
 10. Uchwała Nr XXXII/305/13 (127,2 KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
 11. Uchwała Nr XXXII/306/13 (75,9 KB) w sprawie realizacji celu publicznego polegającego na udostępnieniu mieszkańcom Gminy Moszczenica bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu.
 12. Uchwała Nr XXXII/307/13 (94,8 KB) w sprawie zmiany Uchwały NR XXXV/254/09 Rady Gminy Moszczenica z dnia 04 marca 2009 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
 13. Uchwała Nr XXXII/308/13 (200,5 KB) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyposażenia w majątek gminnych jednostek organizacyjnych.
 14. Uchwała Nr XXXII/309/13 (81,7 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym Rękoraj Wieś i Rękoraj Dobra.
 15. Uchwała Nr XXXII/310/13 (76,3 KB) uchylająca uchwałę Nr XXXI/294/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres do 3 lat.
 16. Uchwała Nr XXXII/311/13 (80,6 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres do 3 lat.
 17. Uchwała Nr XXXII/312/13 (517,9 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/270/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 18. Uchwała Nr XXXII/313/13 (170,8 KB) w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz ustalenia zasad jej poboru.

Wyświetlony: 3923

Dodany 06.03.2013 13:09:41 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.04.2014 11:22:01 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXI Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2013 roku

 1. Uchwała Nr XXXI/280/13 (1,3 MB) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2025.
 2. Uchwała Nr XXXI/281/13 (4,6 MB) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2013.
 3. Uchwała Nr XXXI/282/13 (125,9 KB) w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica.
 4. Uchwała Nr XXXI/283/13 (395,6 KB) w sprawie wprowadzenia regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Moszczenica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 5. Uchwała Nr XXXI/284/13 (183,5 KB) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 6. Uchwała Nr XXXI/285/13 (75,4 KB) w sprawie wyposażenia w majątek gminnych jednostek organizacyjnych.
 7. Uchwała Nr XXXI/286/13 (81,6 KB) w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy.
 8. Uchwała Nr XXXI/287/13 (87,8 KB) w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą „Trasy Rowerowe EuroVelo”.
 9. Uchwała Nr XXXI/288/13 (165,8 KB) w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały XXVIII/248/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz ustalenia zasad jej poboru.
 10. Uchwała Nr XXXI/289/13 (79,3 KB) w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
 11. Uchwała Nr XXXI/290/13 (78,4 KB) w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
 12. Uchwała Nr XXXI/291/13 (78,9 KB) w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
 13. Uchwała Nr XXXI/292/13 (81,9 KB) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z ułamkowa częścią gruntu położonego w miejscowości Gościmowice Pierwsze.
 14. Uchwała Nr XXXI/293/13 (78,4 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego działki gruntu położonej w  obrębie geodezyjnym Gazomia Nowa.
 15. Uchwała Nr XXXI/294/13 (76,9 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres do 3 lat.
 16. Uchwała Nr XXXI/295/13 (83 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Moszczenicy stanowiącej mienie komunalne.

Wyświetlony: 4890

Dodany 13.02.2013 10:48:56 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.04.2014 11:21:22 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

17.05.2024 11:46

Wykaz Radnych Rady Gminy Moszczenica-kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

17.05.2024 11:36

Obwieszczenie nr 26/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15.05.2024r. o udziale społeczeństwa w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1,5 MW(wraz z instalacją do uszlachetnienia biogazu do jakości biometanu)”

Czytaj dalej...

17.05.2024 11:35

Obwieszczenie nr 26/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15.05.2024r. o udziale społeczeństwa w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1,5 MW(wraz z instalacją do uszlachetnienia biogazu do jakości biometanu)”

Czytaj dalej...

17.05.2024 10:40

Wykaz Radnych Rady Gminy Moszczenica-kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

17.05.2024 10:32

Informacje wynikające z Ustawy o finansach publicznych

Czytaj dalej...

17.05.2024 10:30

Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: