Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

XXXV Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2020 roku

1. Uchwała NR XXXV/311/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2020

2. Uchwała NR XXXV/312/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Moszczenica niewygasających z upływem roku budżetowego 2020Wyświetlony: 3489

Dodany 14.01.2021 10:16:15 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.01.2021 09:29:43 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXIV Sesja Rady Gminy - 17 grudnia 2020 roku

Uchwała NR XXXIV/293/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2020 rok

Uchwała NR XXXIV/296/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021

Uchwała NR XXXIV/297/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Moszczenica

Uchwała NR XXXIV/298/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica

Uchwała Nr XXXIV/299/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXIV/300/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Moszczenica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Uchwała Nr XXXIV/301/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie odbierania przez gminę Moszczenica odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XXXIV/302/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Uchwała Nr XXXIV/303/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/240/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu.

Uchwała Nr XXXIV/304/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Moszczenica.

Uchwała Nr XXXIV/305/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2021 rok.

Uchwała Nr XXXIV/306/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Moszczenica na 2021 rok.

Uchwała Nr XXXIV/307/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Moszczenica na I półrocze 2021 roku.

Uchwała Nr XXXIV/308/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Moszczenica na I półrocze 2021 roku.

Uchwała Nr XXXIV/309/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021 roku.

Uchwała Nr XXXIV/310/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji.Wyświetlony: 4104

Dodany 27.12.2020 19:26:35 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.12.2020 15:24:06 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXIII Sesja Rady Gminy - 3 grudnia 2020 roku

  1. Uchwała nr XXXIII/289/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 3 grudnia 2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok
  2. Uchwała nr XXXIII/290/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 3 grudnia 2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
  3. Uchwała nr XXXIII/291/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 3 grudnia 2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
  4. Uchwała nr XXXIII/292/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 3 grudnia 2020 w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica

Wyświetlony: 3489

Dodany 21.12.2020 11:42:49 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.12.2020 12:16:18 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXII Sesja Rady Gminy - 24 listopada 2020 roku

  1. Uchwała nr XXXII/286/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 listopada 2020 w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2020 rok
  2. Uchwała nr XXXII/287/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 listopada 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031
  3. Uchwała nr XXXII/288/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 listopada 2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu

Wyświetlony: 3491

Dodany 21.12.2020 11:24:56 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.12.2020 11:28:39 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXI Sesja Rady Gminy - 17 listopada 2020 roku

1. Uchwała NR XXXI/276/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2020

2. Uchwała nr XXXI/277/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031

3. Uchwała NR XXXI/278/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

4. Uchwała NR XXXI/279/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

5. Uchwała NR XXXI/280/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

6. Uchwała NR XXXI/281/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica

7. Uchwała NR XXXI/282/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/271/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Moszczenica na lata 2020-2025”

8. Uchwała NR XXXI/283/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Gajkowice

9. Uchwała NR XXXI/284/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Gajkowice

10. Uchwała NR XXXI/285/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonych w obrębie geodezyjnym Moszczenica


Wyświetlony: 4209

Dodany 26.11.2020 18:18:15 przez Gabiela Jamrożek

Autor dokumentu Gabiela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.11.2020 18:29:30 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

XXX sesja Rady Gminy - 15 października 2020 roku

1. Uchwała Nr XXX/259/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2020 rok

2. Uchwała Nr XXX/260/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031

3. Uchwała Nr XXX/261/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2020 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

4. Uchwała Nr XXX/262/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości dziennych stawek tej opłaty oraz ustalenia zasad jej poboru

5. Uchwała Nr XXX/263/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2020 roku w sprawie opłaty od posiadania psów

6. Uchwała Nr XXX/264/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2020 roku w sprawie

7.  Uchwała Nr XXX/265/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2020 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Baby

8. Uchwała Nr XXX/266/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2020 roku w sprawie nadania nazwy placu położonego w miejscowości Wola Moszczenicka

9. Uchwała Nr XXX/267/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Jarosty

10. Uchwała Nr XXX/268/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr L/416/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Moszczenica

11. Uchwała Nr XXX/269/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2020 roku w sprawie dopłat do kosztów zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Gazomia Nowa ponoszonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy

12. Uchwała Nr XXX/270/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały nr VI/40/99 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

13. Uchwała Nr XXX/271/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2020 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Moszczenica na lata 2020-2025”

14. Uchwała Nr XXX/272/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Wola Moszczenicka 

15. Uchwała Nr XXX/273/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Wola Moszczenicka 

16. Uchwała Nr XXX/274/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2020 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Wola Moszczenicka

17. Uchwała Nr XXX/275/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu
Wyświetlony: 6985

Dodany 21.10.2020 18:46:18 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.10.2020 12:39:04 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [6]

Zadaj pytanie Drukuj

XXIX sesja Rady Gminy - 24 września 2020 roku

1. Uchwała NR XXIX/247/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2020 rok

2. Uchwała Nr XXIX/248/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031

3. Uchwała NR XXIX/249/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 września 2020 roku w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

4. Uchwała NR XXIX/250/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 września 2020 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/329/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie

5. Uchwała NR XXIX/251/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 września 2020 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie

6. Uchwała NR XXIX/252/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 września 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Moszczenica na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

7. Uchwała NR XXIX/253/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 września 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi oraz zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moszczenica przeprowadzenie kontroli zwołania zebrania wiejskiego

8. Uchwała NR XXIX/254/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kosów

9. Uchwała NR XXIX/255/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia Raków.

10. Uchwała NR XXIX/256/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 września 2020 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Moszczenica

11. Uchwała Nr XXIX/257/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 września 2020 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Baby w miejscowości Baby oraz fragment obrębu geodezyjnego Moszczenica w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica

12. Uchwała Nr XXIX/258/2020 Rady Gminy Moszczenica  dnia 24 września 2020 roku w sprawie dopłat do kosztów zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Gazomia Nowa ponoszonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy


Wyświetlony: 5020

Dodany 12.10.2020 11:50:41 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.10.2020 12:58:31 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

XXVIII sesja Rady Gminy - 2 września 2020 roku

1. Uchwała nr XXVIII/246/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 2 września 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/240/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu


Wyświetlony: 3942

Dodany 08.09.2020 15:16:26 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.09.2020 15:20:09 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXVII sesja Rady Gminy - 18 sierpnia 2020 roku

1. Uchwała nr XXVII/244/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica.

2. Uchwała nr XXVII/245/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego


Wyświetlony: 4633

Dodany 19.08.2020 08:04:58 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.08.2020 08:07:03 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

XXVI Sesja Rady Gminy - 4 sierpnia 2020 roku

1. Uchwała Nr XXVI/238/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2020;

2. Uchwała Nr XXVI/239/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 

3. Uchwała Nr XXVI/240/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 sierpnia  2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu; 

4. Uchwała Nr XXVI/241/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 sierpnia  2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021

5. Uchwała Nr XXVI/242/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 sierpnia  2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na uchwałę Rady Gminy Moszczenica nr X/98/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;

6. Uchwała Nr XXVI/243/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 sierpnia  2020 r. w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie konieczności przebudowy drogi wojewódzkiej nr 716.


Wyświetlony: 4726

Dodany 12.08.2020 13:50:45 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.08.2020 08:07:16 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

XXV Sesja Rady Gminy - 18 czerwca 2020 roku.

1. Uchwała Nr XXV/223/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Moszczenica wotum zaufania.

2. Uchwała Nr XXV/224/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Moszczenica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

3. Uchwała Nr XXV/225/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moszczenica za rok 2019

4. Uchwała Nr XXV/226/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2020.

5. Uchwała Nr XXV/227/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031.

6. Uchwała Nr XXV/228/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy za rok 2019.

7. Uchwała Nr XXV/229/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy.

8. Uchwała Nr XXV/230\2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Raków.

9. Uchwała Nr XXV/231\2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Kosów oraz Lewkówka w miejscowości Kosów, gm. Moszczenica.

10. Uchwała Nr XXV/232\2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem.

11. Uchwała Nr XXV/233 \2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

12. Uchwała Nr XXV/234 \2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Moszczenica na II półrocze 2020 roku.

13.  Uchwała Nr XXV/235 \2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Moszczenica na II półrocze 2020 roku.

14. Uchwała Nr XXV/236 \2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020 roku.

15.  Uchwała Nr XXV/237 \2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na II półrocze 2020 r.Wyświetlony: 4852

Dodany 01.07.2020 08:22:13 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.07.2020 08:45:35 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

XXIV Sesja Rady Gminy - 12 maja 2020 roku

1. Uchwała Nr XXIV/204/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

2. Uchwała Nr XXIV/205/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020;

3. Uchwała Nr XXIV/206/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 (wersja elektroniczna).

4. Uchwała Nr XXIV/207/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moszczenica w 2020 roku; 

5. Uchwała Nr XXIV/208/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Srock Prywatny będącej własnością Gminy Moszczenica;

6. Uchwała Nr XXIV/209/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej;

7. Uchwała Nr XXIV/210/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej;

8. Uchwała Nr XXIV/211/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/255/2005 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy i nadania jej statutu;

9. Uchwała Nr XXIV/212/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w zmiany Uchwały Nr XXIII/203/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu korzystania z Parku Gminnego w Moszczenicy;

10. Uchwała Nr XXIV/213/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w zmiany Uchwały Nr XXIII/200/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Moszczenica na okres 10 lat w trybie przetargowym;

11. Uchwała Nr XXIV/214/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/201/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń biurowych mieszczących się w budynku administracyjno-biurowo-usługowym w Moszczenicy stanowiącym własność Gminy Moszczenica na okres 10 lat w trybie przetargowym;

12. Uchwała Nr XXIV/215/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Moszczenica pomocy rzeczowej od Gminy Grabica;

13. Uchwała Nr XXIV/216/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Michałów;

14. Uchwała Nr XXIV/217/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Moszczenica na lata 2016-2019”;

15. Uchwała Nr XXIV/218/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Białkowice, gm. Moszczenica;

16. Uchwała Nr XXIV/219/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Wola Moszczenicka oraz Moszczenica, gm. Moszczenica;

17. Uchwała Nr XXIV/220/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Gazomia Nowa, gm. Moszczenica;

18. Uchwała Nr XXIV/221/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Gazomia Stara, gm. Moszczenica;

19. Uchwała Nr XXIV/222/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Moszczenica oraz Pomyków, gm. Moszczenica.Wyświetlony: 6623

Dodany 20.05.2020 08:31:05 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.06.2020 17:04:21 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

XXIII Sesja Rady Gminy - 20 lutego 2020

1. Uchwała nr XXIII/195/2020  Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/190/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok oraz w sprawie zmiany budżetu na rok 2020

2. Uchwała nr XXIII/196/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 roku 

3. Uchwała nr XXIII/197/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2020

4. Uchwała nr XXIII/198/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu na 2020 rok

5. Uchwała nr XXIII/199/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Raków Duży.

6. Uchwała nr XXIII/200/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Moszczenica na okres 10 lat w trybie przetargowym.

7. Uchwała nr XXIII/201/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń biurowych mieszczących się w budynku administracyjno-biurowo-usługowym w Moszczenicy stanowiącym własność Gminy Moszczenica na okres 10 lat w trybie przetargowym.

8. Uchwała nr XXIII/202/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/392/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2017 roku

9. Uchwała nr XXIII/203/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie regulaminu korzystania z Parku Gminnego w MoszczenicyWyświetlony: 4683

Dodany 11.03.2020 09:48:25 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.03.2020 10:16:49 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXII Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2020

1. Uchwała nr XXII/194/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/189/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/170/19 Gminy Moszczenica  z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2019 rok.


Wyświetlony: 4833

Dodany 31.01.2020 13:36:47 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.01.2020 13:38:16 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXI Sesja Rady Gminy - 9 stycznia 2020


1. Uchwała nr XXI/189/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/170/19 Gminy Moszczenica  z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2019 rok.

2. Uchwała nr XXI/190/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok.

3. Uchwała nr XXI/191/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030.

4. Uchwała nr XXI/192/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2020.

5. Uchwała nr XXI/193/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2020.


Wyświetlony: 7299

Dodany 30.01.2020 10:46:40 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.01.2020 13:37:12 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [4]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

25.07.2024 14:27

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (we wszystkich wymaganych branżach) w ramach zadania pn.: Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

25.07.2024 14:14

Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

25.07.2024 13:31

Petycje złożone w 2024 roku

Czytaj dalej...

24.07.2024 08:29

Oświadczenie majątkowe na dzień rozpoczęcia kadencji

Czytaj dalej...

24.07.2024 08:19

Oświadczenie majątkowe na dzień powołania

Czytaj dalej...

23.07.2024 10:38

Wzory dokumentów

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: