Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

IV Sesja Rady Gminy - 28 grudzień 2006 rok

 1. Uchwała Nr IV/9/2006 (28,3 KB) - w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Moszczenica.
 2. Uchwała Nr IV/10/2006 (16,2 KB) - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Moszczenica.
 3. Uchwała Nr IV/11/2006 (27,5 KB) - w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007.
 4. Uchwała Nr IV/12/2006 (87,8 KB) - w sprawie ustalenia regulaminu określającego
  wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli, a także regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania.
 5. Uchwała Nr IV/13/2006 (27,6 KB) - w sprawie w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica dotyczącego fragmentu terenu położonego we wsi Jarosty u zbiegu dróg krajowych nr 8 i nr 91 z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica.
 6. Uchwała Nr IV/14/2006 (81,6 KB) - w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części południowej gminy Moszczenica
 7. Uchwała Nr IV/15/2006 (22,5 KB) - w sprawie wystąpienia Gminy Moszczenica ze Związku Gmin Regionu Łódzkiego.
 8. Uchwała Nr IV/16/2006 (24,4 KB) - w sprawie ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 9. Uchwała Nr IV/17/2006 (17,9 KB) - w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy.
 10. Uchwała Nr IV/18/2006 (13,6 KB) - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2007 roku.
 11. Uchwała Nr IV/19/2006 (34,1 KB) - w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na I półrocze 2007 roku.
 12. Uchwała Nr IV/20/2006 (13,9 KB) - w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2007 roku.
 

Wyświetlony: 1308

Dodany 09.01.2007 13:33:14 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.01.2007 14:14:16 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

II Sesja Rady Gminy

 1. Uchwała Nr II/5/2006 (61,2 KB) - w sprawie wprowadzenia Programu Współpracy Gminy Moszczenica z Organizacjami Pozarządowymi w 2007 roku

Wyświetlony: 1096

Dodany 09.01.2007 13:29:12 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.01.2007 12:13:39 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Sesja Rady Gminy - 27 listopada 2006 roku

 1. Uchwała Nr I/1/2006 (25,5 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Moszczenica
 2. Uchwała Nr I/2/2006 (25,8 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Moszczenica.
 3. Uchwała Nr I/3/2006 (25,6 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moszczenica
 4. Uchwała Nr I/4/2006 (40,6 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.
 

Wyświetlony: 1070

Dodany 29.11.2006 13:31:43 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.01.2007 13:28:39 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Ochrona danych osobowych

Archiwum

Najnowsze

07.07.2020 15:38

Zaproszenie do składania ofert - Rozbudowa sieci wodociągowej i łącznika w miejscowości Sierosław

Czytaj dalej...

07.07.2020 15:36

Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę

Czytaj dalej...

07.07.2020 14:53

Obwieszczenie IZP.6733.4.2020 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej.

Czytaj dalej...

07.07.2020 14:52

Obwieszczenie IZP.6733.4.2020 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej.

Czytaj dalej...

07.07.2020 09:37

Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę

Czytaj dalej...

06.07.2020 17:38

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 3.07.2020 r. znak: WOOŚ.420.183.2018.MGr.42 o wniesieniu zażalenia na postanowienie z 2 czerwca 2020 r. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nr 10/2020 z 13 marca 2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91”

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: