Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2019 roku

1. Zarządzenie nr 1/2019 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

2. Zarządzenie nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2019

3. Zarządzenie nr 3/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy

4. Zarządzenie nr 4/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych na terenie Powiatu Piotrkowskiego

5. Zarządzenie nr 5/2019 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w Urzędzie Gminy w Moszczenicy

6. Zarządzenie nr 6/2019  w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok

7. Zarządzenie nr 7/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. finansowych

8. Zarządzenie nr 8/2019 w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych

9. Zarządzenie nr 9/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Janusza Korczaka w Babach, ul. Piotrkowska 20, 97-310 Moszczenica

10. Zarządzenie nr 10/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.św. Jana Pawła II, Gazomia Stara 29, 97-310 Moszczenica

11. Zarządzenie nr 11/2019 w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2019 rok

12. Zarządzenie nr 12/2019  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica

13. Zarządzenie nr 13/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2019

17. Zarządzenie nr 17/2019 w sprawie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy przy ul. Piotrkowskiej 27.

18. Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.

19. Zarządzenie nr 19/2019 w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków złożonych przez sołectwa w celu uzyskania dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich

20.Zarządzenie nr 20/2019 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości

21.Zarządzenie nr 21/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach

22. Zarządzenie nr 22/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Gazomii

23. Zarządzenie nr 23/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2019 rok.

24. Zarządzenie nr 24/2019 w sprawie zwołania zebrań wiejskich i wyznaczenia przewodniczących zebrań dla wyborów organów sołectw Gminy Moszczenica na kadencję 2019 - 2024.

25. Zarządzenie nr 25/2019 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Moszczenica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach.

26. Zarządzenie nr 26/2019 w sprawie wytycznych do sporządzenia sprawozdań finansowych przez podległe jednostki organizacyjne.

27. Zarządzenie nr 27/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży  z terenu Gminy Moszczenica w roku 2019 .

28. Zarządzenie nr 28/2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach, ul. Piotrkowska 20, 97-310 Moszczenica.

29. Zarządzenie nr 29/2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II Gazomia Stara 29, 97-310 Moszczenica.

30. Zarządzenie nr 30/2019  w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży  z terenu Gminy Moszczenica w roku 2019.

31. Zarządzenie nr 31/2019 w sprawie powołania komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na: „Usługę ubezpieczenia Gminy Moszczenica wraz z jednostkami organizacyjnymi”/2019.

32. Zarządzenie nr 32/2019 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2018/2019.

33. Zarządzenie nr 33/2019 w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.

34. Zarządzenie nr 34/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu raportu o stanie Gminy Moszczenica za rok 2018.

35. Zarządzenie nr 35/2019 w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy.

36. Zarządzenie nr 36/2019 w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy. 

37. Zarządzenie nr 37/2019 w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy.

38. Zarządzenie nr 38/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego. 

39. Zarządzenie nr 39/2019 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Moszczenicy związanych z realizacją Projektu pn. „Szkoły nowych horyzontów - rozwijanie indywidualnych predyspozycji uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Moszczenica.

40. Zarządzenie nr 40/2019 w sprawie przekazania do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie zadania „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania” realizowanego w ramach partnerstwa z Powiatem Piotrkowskim w projekcie pn. „PoCuś – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych”. 

41. Zarządzenie nr 41/2019 w sprawie zmiany w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Moszczenicy.

42 Zarządzenie nr 42/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok.

43. Zarządzenie nr 43/2019 w sprawie zmiany w składzie Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na „Usługę ubezpieczenia Gminy Moszczenica wraz z jednostkami organizacyjnymi”.

44. Zarządzenie nr 44/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. inwestycji.

45. Zarządzenie nr 45/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. 

46. Zarządzenie nr 46/2019 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.

47. Zarządzenie nr 47/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok.

48. Zarządzenie nr 48/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok.

49. Zarządzenie nr 49/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie.

50. Zarządzenie nr 50/2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Moszczenica.

51. Zarządzenie nr 51/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok.

52. Zarządzenie nr 52/2019 w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

53. Zarządzenie nr 53/2019 w sprawie powołania komisji do spraw kontroli realizacji dożywiania uczniów w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

54. Zarządzenie nr 54/2019 w sprawie ograniczenia poboru wody z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Moszczenica.

55. Zarządzenie nr 55/2019 w sprawie sporządzenia i przekazania skonsolidowanego bilansu za 2018 rok.

56. Zarządzenie nr 56/2019 w sprawie zmian budżetu Gminu na 2019 rok.

57. Zarządzenie nr 57/2019 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.

58. Zarządzenie nr 58/2019 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

59. Zarządzenie nr 59/2019 w sprawie zmian budżetu Gminu na 2019 rok.

60. Zarządzenie nr 60/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.

61. Zarządzenie nr 61/2019 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej.

62. Zarządzenie nr 62/2019 w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej.

63. Zarządzenie nr 63/2019 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.

64. Zarządzenie nr 64/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela Gminy Moszczenica ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji.

65. Zarządzenie nr 65/2019 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2019-2021
66. Zarządzenie nr 66/2019 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.

67. Zarządzenie nr 67/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy.

68. Zarządzenie nr 68/2019 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.

69. Zarządzenie nr 69/2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 138/2018 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości opłat za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku w Moszczenicy przy ul. Dworcowej.

70. Zarządzenie nr 70/2019 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Sylwii Stonogi.

71. Zarządzenie nr 71/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

72. Zarządzenie nr 72/2019 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.

73. Zarządzenie nr 73/2019 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.

74. Zarządzenie nr 74/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych dla szkół z terenu Gminy Moszczenica.

75. Zarządzenie nr 75/2019 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej działki gruntu położonej w Karlinie.

76. Zarządzenie nr 76/2019  w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.

77. Zarządzenie nr 77/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds.informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.
 
78. Zarządzenie nr 78/2019 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.

79. Zarządzenie nr 79/2019 w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.

80. Zarządzenie nr 80/2019  w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.

81. Zarządzenie nr 81/2019 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.

82. Zarządzenie nr 82/2019  w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.

83. Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 września 2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Urzędzie Gminy w Moszczenicy oraz wobec gminnych jednostek organizacyjnych.

84. Zarządzenie Nr 84/2019

85. Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 13 września 2019 w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2019 rok.

86. Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 września 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

87. Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 września 2019 roku w sprawie trybu prac i opracowania materiałów dotyczących sporządzania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na 2020 rok.

88. Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2019 rok.

89. Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 września 2019 roku w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Moszczenica za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment), stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi - biała lista podatników oraz posiadania obowiązkowego konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF)oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych.

90. Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 września 2019 roku  w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 148/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej im. św.Stanisława Kostki w Moszczenicy.

91. Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Moszczenica.

92. Zarządzanie Nr 92/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2019 rok.

93. Zarządzanie Nr 93/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2019 rok.

94. Zarządzanie Nr 94/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

95. Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.

96. Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

97. Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.

98. Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzeniu i publikacji wykazu nieruchomości.

99. Zarządzanie Nr 99/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2019 rok.

100. Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy 

101. Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy

102. Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy

103. Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2019 rok

104. Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica

105. Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

106. Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2020

107. Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie przedłożenia Radzie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028.

108. Zarządzenie Nr 108/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie zmiany w składzie Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy..

109. Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.

110. Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy.

111. Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie autopoprawek do projektu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2020.

112. Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2028.

113. Zarządzenie Nr 113/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie odwołania Zastępcy Wójta.

114. Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta.

115. Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.

116. Zarządzenie Nr 116/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do przeprowadzenia spisu.

117. Zarządzenie Nr 117/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany w składzie stałej komisji likwidacyjnej.

118. Zarządzenie Nr 118/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.

119. Zarządzenie Nr 119/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.

120. Zarządzenie Nr 120/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.

121. Zarządzenie Nr 121/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Moszczenica.

122. Zarządzenie Nr 122/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030.

123. Zarządzenie Nr 123/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2019 rok.

124. Zarządzenie Nr 124/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela Gminy Moszczenica ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji.

125. Zarządzenie 125/2019 Wójta Gminy Moszczenica w sprawie powołania składu komisji odbiorowej 

126. Zarządzenie Nr 126/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany w składzie stałej komisji likwidacyjnej.

127.  Zarządzenie 127/2019 Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2019 rok.

128. Zarządzenie 128/2019 Wójta Gminy Moszczenica  z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z pomieszczeń i boiska Gminno – Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka przy ul. Spacerowej w Moszczenicy.

129. Zarządzenie 129/2019 Wójta Gminy Moszczenica  w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.

130. Zarządzenie 130/2019 Wójta Gminy Moszczenica  w sprawie ustalenia progu materialności kwot odliczenia z zastosowaniem pre-współczynnika dla Urzędu Gminy Moszczenica.

131.  Zarządzenie 131/2019 Wójta Gminy Moszczenica w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2020 przez jednostki organizacyjne Gminy .

132. Zarządzenie 132/2019 Wójta Gminy Moszczenica  z dnia 31 grudnia 2019  w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2020 przez samorządowe instytucje kultury.

133. Zarządzenie 133/2019 Wójta Gminy Moszczenica  z dnia 31 grudnia 2019 zmieniające Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW) w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.

134. Zarządzenie 134/2019 Wójta Gminy Moszczenica  z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 74/2015 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Gminie Moszczenica. 

135. Zarządzenie 135/2019 Wójta Gminy Moszczenica  z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2015 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.

136. Zarządzenie 136/2019 Wójta Gminy Moszczenica  z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie zmiany składu Zespołu do spraw Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy  Wyświetlony: 42803

Dodany 07.02.2019 12:21:51 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.07.2021 14:13:17 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [39]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

16.07.2024 14:58

Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:04

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:03

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:10

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:09

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:07

Oświadczenia majątkowe za 2023 rok -Radni Gminy

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: