Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

XCI Sesja Rady Gminy Moszczenica - 28 grudnia 2023

1.  Uchwała Nr XCI/704/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XC/694/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2024

2. Uchwała nr XCI/705/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034

3. Uchwała Nr XCI/706/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2023 rok

4. Uchwała nr XCI/707/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032

5. Uchwała Nr XCI/708/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

6. Uchwała Nr XCI/709/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

7. Uchwała Nr XCI/710/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Moszczenica

8. Uchwała Nr XCI/711/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Moszczenica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

9. Uchwała Nr XCI/712/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XII/114/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przekazania sołectwu Srock składników mienia komunalnego do korzystaniaWyświetlony: 875

Dodany 03.01.2024 18:51:49 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.01.2024 18:57:55 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XC Sesja Rady Gminy Moszczenica - 14 grudnia 2023

1. Uchwała NR XC/689/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na rok 2023

2. Uchwała NR XC/690/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032

3.  Uchwała NR XC/691/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIV/648/2023 z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Moszczenica

4.  Uchwała NR XC/692/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Moszczenica

5. Uchwała NR XC/693/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034

6. Uchwała NR XC/694/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2024

7. Uchwała NR XC/695/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 -2028 Gminy Moszczenica

8. Uchwała NR XC/696/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/205/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Moszczenica

9. Uchwała NR XC/697/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXIX/683/2023 Rady Gmina Moszczenica z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dla kandydata na strażaka ratownika z terenu Gminy Moszczenica

10. Uchwała NR XC/698/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXIX/688/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024"

11. Uchwała NR XC/699/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Michałów

12. Uchwała NR XC/700/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Moszczenica na I półrocze 2024 roku

13. Uchwała NR XC/701/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Moszczenica na I półrocze 2024 roku

14. Uchwała NR XC/702/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2024 roku

15. Uchwała NR XC/703/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji
Wyświetlony: 837

Dodany 21.12.2023 11:19:07 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.12.2023 11:35:26 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LXXXIX Sesja Rady Gminy Moszczenica - 23 listopada 2023

1. Uchwała NR LXXXIX/678/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na rok 2023

2. Uchwała nr LXXXIX/679/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2032

3. Uchwała NR LXXXIX/680/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz zwrotu wydatków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

4. Uchwała NR LXXXIX/681/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

5. Uchwała NR LXXXIX/682/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

6. Uchwała NR LXXXIX/683/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dla kandydata na strażaka ratownika z terenu Gminy Moszczenica

7. Uchwała NR LXXXIX/684/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

8. Uchwała NR LXXXIX/685/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Moszczenica do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

9. Uchwała NR LXXXIX/686/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

10. Uchwała NR LXXXIX/687/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica

11. Uchwała NR LXXXIX/688/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024"Wyświetlony: 950

Dodany 13.12.2023 14:52:58 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.12.2023 15:00:03 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LXXXVIII Sesja Rady Gminy Moszczenica – 3 listopada 2023

1. Uchwała Nr LXXXVIII/676/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 3 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2023 rok

2. Uchwała Nr LXXXVIII/677/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 3 listopada 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032Wyświetlony: 1138

Dodany 10.11.2023 09:13:42 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.11.2023 09:15:22 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

LXXXVII Sesja Rady Gminy Moszczenica - 25 października 2023

1. Uchwała NR LXXXVII/665/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2023 rok

2.  Uchwała NR LXXXVII/666/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032

3. Uchwała NR LXXXVII/667/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2023

4.  Uchwała NR LXXXVII/668/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027

5. Uchwała NR LXXXVII/669/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 października 2023 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

6.  Uchwała NR LXXXVII/670/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 października 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Moszczenica na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg

7.   Uchwała NR LXXXVII/671/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 października 2023 roku w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Moszczenicy dotacji celowej na wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych w dawnej plebanii kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Moszczenicy

8.  Uchwała NR LXXXVII/672/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 października 2023 roku w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Benedykta i Świętej Anny w Srocku dotacji celowej na wykonanie prac remontowych elewacji ściany wschodniej kościoła parafialnego pw. Św. Benedykta i Św. Anny w Srocku

9.  Uchwała NR LXXXVII/673/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 października 2023 roku w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej „Moszczenica – Gmina wolna od osteoporozy. Program edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy” na lata 2023-2025

10. Uchwała NR LXXXVII/674/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

11.  Uchwała NR LXXXVII/675/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 października 2023 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Moszczenica w 2024 rokuWyświetlony: 1186

Dodany 06.11.2023 11:51:21 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.11.2023 11:59:15 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LXXXVI Sesja Rady Gminy Moszczenica - 21 września 2023

1. Uchwała NR LXXXVI/653/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 września 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2023 rok

2. Uchwała NR LXXXVI/654/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 września 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 -2032

3.  Uchwała NR LXXXVI/655/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Moszczenica nr I/3/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moszczenica


4.  Uchwała NR LXXXVI/656/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/18 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 21 listopada 2018 r. powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego


5.  Uchwała NR LXXXVI/657/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 września 2023 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych


6.  Uchwała NR LXXXVI/658/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 września 2023 roku uchwała intencyjna w sprawie wyrażenia woli przejęcia w zarząd dodatkowych jezdni (dróg dojazdowych) planowanych do wybudowania w ramach zadania „Budowa obwodnicy Srocka w ciągu drogi krajowej nr 12”


7.  Uchwała NR LXXXVI/659/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Gazomia Nowa


8.  Uchwała NR LXXXVI/660/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 września 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/96/19 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


9.  Uchwała NR LXXXVI/661/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 września 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utwardzenia drogi nr 208 w Babach


10. Uchwała Nr LXXXVI/662/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 września 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Moszczenica

11. Uchwała NR LXXXVI/663/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 września 2023 roku w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Moszczenica na lata 2023-2037”


12.  Uchwała NR LXXXVI/664/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 września 2023 roku w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacjiWyświetlony: 1760

Dodany 06.10.2023 10:52:27 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.10.2023 13:52:11 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

LXXXV Sesja Rady Gminy Moszczenica - 4 sierpnia 2023

1. Uchwała NR LXXXV/649/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2023

2. Uchwała NR LXXXV/650/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 sierpnia 2023 roku  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032

3. Uchwała NR LXXXV/651/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 sierpnia 2023 roku  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy

4.  Uchwała NR LXXXV/652/2023 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 4 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIV/647/2023 z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Moszczenica
Wyświetlony: 1435

Dodany 11.08.2023 12:01:47 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.08.2023 12:10:14 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LXXXIV Sesja Rady Gminy Moszczenica - 21 lipca 2023

1. Uchwała Nr LXXXIV/643/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2023

2. Uchwała Nr LXXXIV/644/2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032;

3. Uchwała Nr LXXXIV/645/2023 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydacie na ławnika;

4. Uchwała Nr LXXXIV/646/2023 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Moszczenica i jej jednostkom organizacyjnym;

5. Uchwała Nr LXXXIV/647/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Moszczenica;

6. Uchwała Nr LXXXIV/648/2023 w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Moszczenica.


Wyświetlony: 1311

Dodany 04.08.2023 13:04:19 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.08.2023 13:04:19 przez Jakub Kuźnicki

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

LXXXIII Sesja Rady Gminy Moszczenica - 30 czerwca 2023

1.  Uchwała NR LXXXIII/642/2023 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 30 czerwca 2023 r.  w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2023 rokWyświetlony: 1579

Dodany 04.07.2023 14:00:00 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.07.2023 14:00:40 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LXXXII Sesja Rady Gminy Moszczenica - 22 czerwca 2023

1. Uchwała NR LXXXII/619/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Moszczenica wotum zaufania

2.  Uchwała NR LXXXII/620/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Moszczenica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok

3.  Uchwała NR LXXXII/621/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Moszczenica za rok 2022

4.  Uchwała NR LXXXII/622/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 czerwca 2023 r.  w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2023 rok

5. Uchwała NR LXXXII/623/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 czerwca 2023 r.  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032

6.  Uchwała NR LXXXII/624/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

7.  Uchwała NR LXXXII/625/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy za rok 2022

8.  Uchwała NR LXXXII/626/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy

9.  Uchwała NR LXXXII/627/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku, za lata 2021-2022

10.  Uchwała NR LXXXII/628/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Michałów w rejonie ulic: Południowa i Zacisze

11.  Uchwała NR LXXXII/629/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Raków Duży


12.  Uchwała NR LXXXII/630/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Baby

13.  Uchwała NR LXXXII/631/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Podolin i Kolonia Podolin

14.  Uchwała NR LXXXII/632/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości zabudowanej budynkiem stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej

15.  Uchwała NR LXXXII/633/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Moszczenica za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

16.  Uchwała NR LXXXII/634/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na uchwałę Nr LV/431/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

17.  Uchwała NR LXXXII/635/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Moszczenica i jej jednostkom organizacyjnym

18.  Uchwała NR LXXXII/636/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/422/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Gminnemu Zespołowi Ochrony Zdrowia w Moszczenicy

19.  Uchwała NR LXXXII/637/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Klastra Energii Doliny Wolbórki

20.  Uchwała NR LXXXII/638/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Moszczenica na II półrocze 2023 roku

21.  Uchwała NR LXXXII/639/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Moszczenica na II półrocze 2023 roku

22.  Uchwała NR LXXXII/640/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2023 roku

23.  Uchwała NR LXXXII/641/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na II półrocze 2023 r.Wyświetlony: 1958

Dodany 03.07.2023 15:33:26 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.07.2023 10:05:31 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

LXXXI Sesja Rady Gminy Moszczenica - 29 maja 2023

1.  Uchwała NR LXXXI/616/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2023

2. Uchwała NR LXXXI/617/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032

3. Uchwała NR LXXXI/618/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Moszczenica w trybie bezprzetargowym

 


Wyświetlony: 1757

Dodany 07.06.2023 14:37:15 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.06.2023 14:38:59 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LXXX Sesja Rady Gminy Moszczenica - 17 maja 2023

 1. Uchwała NR LXXX/611/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2023

2. Uchwała NR LXXX/612/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032

3.  Uchwała NR LXXX/613/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu

4.  Uchwała NR LXXX/614/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica

5.  Uchwała NR LXXX/615/2023 RADY Gminy Moszczenica z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Gminy MoszczenicaWyświetlony: 1772

Dodany 07.06.2023 14:24:43 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.06.2023 14:27:53 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LXXIX Sesja Rady Gminy Moszczenica -27 kwietnia 2023 r.

 1. UCHWAŁA NR LXXIX/600/2023 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na 2023 rok;
 2. UCHWAŁA NR LXXIX/601/2023 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032;
 3. UCHWAŁA NR LXXIX/602/2023 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu na 2023;
 4. UCHWAŁA NR LXXIX/603/2023 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2023;
 5. UCHWAŁA NR LXXIX/604/2023 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym;
 6. UCHWAŁA NR LXXIX/605/2023 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Moszczenica na okres 29 lat w drodze przetargu;
 7. UCHWAŁA NR LXXIX/606/2023 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmiany uchwały nr LXXVIII/598/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Gminy Moszczenica;
 8. UCHWAŁA NR LXXIX/607/2023 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmiany uchwały NR LXXVIII/589/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moszczenica w 2023 roku;
 9. UCHWAŁA NR LXXIX/608/2023 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na uchwałę Nr LXXVI/573/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie petycji dotyczącej budowy Ekologicznego Centrum Rafinacjii Odpadów Komunalnych;
 10. UCHWAŁA NR LXXIX/609/2023 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na uchwałę Nr LXXVIII/592/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/224/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie przekazania Sołectwu Sierosław składników mienia komunalnego Gminy Moszczenica do korzystania na cele statutowe;
 11. UCHWAŁA NR LXXIX/610/2023 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na uchwałę Nr LXXVIII/597/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres 29 lat w drodze bezprzetargowej.


Wyświetlony: 1805

Dodany 17.05.2023 13:51:37 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.05.2023 14:02:05 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LXXVIII Sesja Rady Gminy Moszczenica -28 marca 2023

 1. Uchwała NR LXXVIII/584/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na rok 2023
 2. Uchwała NR LXXVIII/585/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2032
 3. Uchwała NR LXXVIII/586/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu
 4. Uchwała NR LXXVIII/587/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Moszczenica, w podwyższonym kapitale zakładowym, udziałów w Spółce „Przedsiębiorstwo Komunalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moszczenicy i pokrycia ich wkładem pieniężnym
 5. Uchwała NR LXXVIII/588/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków z terenu Gminy Moszczenica w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
 6. Uchwała NR LXXVIII/589/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moszczenica w 2023 roku
 7. Uchwała NR LXXVIII/590/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy
 8. Uchwała NR LXXVIII/591/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Moszczenica
 9. Uchwała NR LXXVIII/592/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/224/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie przekazania Sołectwu Sierosław składników mienia komunalnego Gminy Moszczenica do korzystania na cele statutowe
 10. Uchwała NR LXXVIII/593/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli, w szkołach prowadzonych przez Gminę Moszczenica
 11. Uchwała NR LXXVIII/594/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/230/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica oraz warunki i sposób ich przyznawania
 12. Uchwała NR LXXVIII/595/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr L/416/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Moszczenica
 13. Uchwała NR LXXVIII/596/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Gazomia Nowa
 14. Uchwała NR LXXVIII/597/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Moszczenica na okres 29 lat w drodze bezprzetargowej
 15. Uchwała NR LXXVIII/598/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Gminy Moszczenica
 16. Uchwała NR LXXVIII/599/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych


Wyświetlony: 1972

Dodany 05.04.2023 09:21:50 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.04.2023 09:30:55 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LXXVII Sesja Rady Gminy Moszczenica -23 lutego 2023

1. Uchwała NR LXXVII/580/2023 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie odwołania skarbnika gminy

2.  Uchwała NR LXXVII/581/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2023

3. Uchwała NR LXXVII/582/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032

4.  Uchwała NR LXXVII/583/2023 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie powołania skarbnika gminy
Wyświetlony: 2387

Dodany 06.03.2023 08:24:10 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.03.2023 09:08:09 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

LXXVI Sesja Rady Gminy Moszczenica -9 lutego 2023

1.  Uchwała NR LXXVI/568/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2023

2. Uchwała NR LXXVI/569/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032

3.  Uchwała NR LXXVI/570/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/468/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moszczenica

4.  Uchwała NR LXXVI/571/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Srock Rządowy.

5. Uchwała NR LXXVI/572/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Moszczenica

6. Uchwała NR LXXVI/573/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie petycji dotyczącej budowy Ekologicznego Centrum Rafinacji Odpadów Komunalnych

7.  Uchwała NR LXXVI/574/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Moszczenica oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

8.  Uchwała NR LXXVI/575/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych i ustalenia ich wysokości

9.  Uchwała NR LXXVI/576/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

10.  Uchwała NR LXXVI/577/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/541/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

11. Uchwała NR LXXVI/578/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/542/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

12.  Uchwała NR LXXVI/579/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lewkówka będącej własnością Gminy MoszczenicaWyświetlony: 2192

Dodany 24.02.2023 13:23:53 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.02.2023 13:31:48 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LXXV Sesja Rady Gminy Moszczenica -26 stycznia 2023

1.  Uchwała NR LXXV/564/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

2.  Uchwała NR LXXV/565/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców 

3.  Uchwała NR LXXV/566/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

4.  Uchwała NR LXXV/567/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Moszczenica na czas nieoznaczonyWyświetlony: 2173

Dodany 24.02.2023 13:16:49 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.02.2023 13:19:28 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LXXIV Sesja Rady Gminy Moszczenica -12 stycznia 2023

1.  Uchwała NR LXXIV/562/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2023

2. Uchwała NR LXXIV/563/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032Wyświetlony: 2406

Dodany 03.02.2023 13:13:25 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.02.2023 13:14:40 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

25.07.2024 14:27

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (we wszystkich wymaganych branżach) w ramach zadania pn.: Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

25.07.2024 14:14

Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

25.07.2024 13:31

Petycje złożone w 2024 roku

Czytaj dalej...

24.07.2024 08:29

Oświadczenie majątkowe na dzień rozpoczęcia kadencji

Czytaj dalej...

24.07.2024 08:19

Oświadczenie majątkowe na dzień powołania

Czytaj dalej...

23.07.2024 10:38

Wzory dokumentów

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: