Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

XVI Sesja Rady Gminy - 29 grudnia 2011 roku

 1. Uchwała Nr XVI/152/11 (385 KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Moszczenica na lata 2012 – 2015.
 2. Uchwała Nr XVI/153/11 (144 KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
 3. Uchwała Nr XVI/154/11 (140 KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
 4. Uchwała Nr XVI/155/11 (189 KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2012 rok.
 5. Uchwała Nr XVI/156/11 (155 KB) zmieniająca Uchwałę Nr VII/49/11  w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z o. o. w Moszczenicy wykonywania zadań własnych gminy z zakresu  gminnych dróg, ulic,  mostów, placów,  zieleni gminnej, gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 6. Uchwała Nr XVI/157/11 (268 KB) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 7. Uchwała Nr XVI/158/11 (488 KB) w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Michałów.
 8. Uchwała Nr XVI/159/11 (388 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres do 3 lat.
 9. Uchwała Nr XVI/160/11 (494 KB) w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, zawierane sa kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 10. Uchwała Nr XVI/161/11 (84 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2012 roku.
 11. Uchwała Nr XVI/162/11 (98 KB) w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na I półrocze 2012 roku.
 12. Uchwała Nr XVI/163/11 (87 KB) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2012 roku.

Wyświetlony: 3030

Dodany 13.01.2012 13:30:45 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.01.2012 13:30:45 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XV Sesja Rady Gminy - 14 grudnia 2011 roku

 1. Uchwała Nr XV/143/11 (163 KB) w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Moszczenica, w podwyższonym kapitale zakładowym, udziałów w Spółce „Przedsiębiorstwo Komunalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moszczenicy i pokrycia ich wkładem pieniężnym.
 2. Uchwała Nr XV/144/11 (80 KB) w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim
 3. Uchwała Nr XV/145/11 (82 KB) w sprawie zgłoszenia kandydata na członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.
 4. Uchwała Nr XV/146/11 (79 KB) w sprawie zmiany uchwały Nr XIV /139/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w skład mienia komunalnego działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym Pomyków.
 5. Uchwała Nr XV/147/11 (124 KB) w sprawie  zmiany Uchwały Nr  XI/92/11  Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 sierpnia 2011 roku  w sprawie zatwierdzenia Planu  Odnowy Miejscowości Srock

 


Wyświetlony: 3013

Dodany 13.01.2012 13:23:04 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.01.2012 13:23:04 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XIV Sesja Rady Gminy - 24 listopada 2011 roku

 1. Uchwala XIV/125/11 (491 KB) w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 2. Uchwala XIV/126/11 (493 KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 3. Uchwala XIV/127/11 (489 KB) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy w 2012 roku.
 4. Uchwala XIV/128/11 (490 KB) w sprawie opłaty od posiadania psów.
 5. Uchwala XIV/129/11 (490 KB) w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 6. Uchwala XIV/130/11 (489 KB) w sprawie zwolnień w podatku rolnym.
 7. Uchwala XIV/131/11 (545 KB) w sprawie wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny.
 8. Uchwala XIV/132/11 (490 KB) w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
 9. Uchwala XIV/133/11 (499 KB) w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie.
 10. Uchwala XIV/134/11 (84 KB) w sprawie wyrażenia intencji przejęcia w zarząd dróg serwisowych powstałych w związku z inwestycjami prowadzonymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na drogach krajowych Nr 8 i Nr 91 na terenie Gminy Moszczenica.
 11. Uchwala XIV/135/11 (79 KB) w sprawie wyrażenia zgody na   nabycie w skład mienia komunalnego działki  gruntu położonej w  obrębie geodezyjnym  Gościmowice II.
 12. Uchwala XIV/136/11 (153 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki gruntu  położonej w Babach.
 13. Uchwala XIV/137/11 (79 KB) w sprawie wyrażenia zgody na  nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego działki  gruntu położonej w  obrębie geodezyjnym Kosów.
 14. Uchwala XIV/138/11 (77 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 15. Uchwala XIV/139/11 (78 KB) w sprawie wyrażenia zgody na   nabycie w skład mienia komunalnego działek gruntu położonych w  obrębie geodezyjnym  Pomyków.
 16. Uchwala XIV/140/11 (79 KB) w sprawie wyrażenia zgody na  nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego działki  gruntu położonej w  obrębie geodezyjnym Baby.
 17. Uchwala XIV/141/11 (491 KB) w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ­ Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy.

 


Wyświetlony: 4772

Dodany 09.12.2011 12:49:17 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.12.2011 12:52:30 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

XIII Sesja Rady Gminy - 26 października 2011 roku

 1. Uchwała Nr XIII/120/11 (102 KB) w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 2. Uchwała Nr XIII/121/11 (85 KB) w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015.
 3. Uchwała Nr XIII/122/11 (86 KB) w sprawie  zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy.

Wyświetlony: 2964

Dodany 08.12.2011 14:37:10 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.12.2011 14:37:10 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XII Sesja Rady Gminy - 22 września 2011 roku

 1. Uchwała Nr XII/102/11 (71 KB) w sprawie zmian budżetu Gmina na 2011 rok
 2. Uchwała Nr XII/103/11 (50 KB) w sprawie zmian budżetu Gmina na 2011 rok
 3. Uchwała Nr XII/104/11 (228 KB) w sprawie przyjęcia raportu z realizacji programu ochrony środowiska za okres 2009–2010 dla Gminy Moszczenica oraz sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami za okres 2009 – 2010 dla Gminy Moszczenica.
 4. Uchwała Nr XII/105/11 (162 KB) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Moszczenica.
 5. Uchwała Nr XII/106/11 (84 KB) w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na ogródek piwny.
 6. Uchwała Nr XII/107/11 (79 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w skład mienia komunalnego działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym Baby.
 7. Uchwała Nr XII/108/11 (77 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
 8. Uchwała Nr XII/109/11 (488 KB) w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Moszczenica.
 9. Uchwała Nr XII/110/11 (488 KB) w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Gajkowice.
 10. Uchwała Nr XII/111/11 (492 KB) w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród Wójta Gminy Moszczenica dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
 11. Uchwała Nr XII/112/11 (493 KB) w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród Wójta Gminy Moszczenica trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.
 12. Uchwała Nr XII/113/11 (498 KB) w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej spółce wodnej.
 13. Uchwała Nr XII/114/11 (155 KB) w sprawie przekazania sołectwu Srock składników mienia komunalnego do korzystania.
 14. Uchwała Nr XII/115/11 (150 KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu.
 15. Uchwała Nr XII/116/11 (489 KB) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/205/2005 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 16. Uchwała Nr XII/117/11 (804 KB) w sprawie wprowadzenia regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Moszczenica.
 17. Uchwała Nr XII/118/11 (495 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/10/98 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wyświetlony: 3845

Dodany 12.10.2011 10:07:33 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.11.2011 12:05:58 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XI Sesja Rady Gminy - 19 sierpnia 2011 roku

 1. Uchwała Nr XI/92/11 (79 KB) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Srock
 2. Uchwała Nr XI/93/11 (81 KB) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Baby
 3. Uchwała Nr XI/94/11 (82 KB) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Raków Duży
 4. Uchwała Nr XI/95/11 (80 KB) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Moszczenica
 5. Uchwała Nr XI/96/11 (63 KB) w sprawie utworzenia na terenie Gminy Moszczenica odrębnego obwodu głosowania
 6. Uchwała Nr XI/97/11 (83 KB) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
 7. Uchwała Nr XI/98/11 (123 KB) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Moszczenica na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg
 8. Uchwała Nr XI/99/11 (70 KB) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Moszczenicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 9. Uchwała Nr XI/100/11 (86 KB) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
 10. Uchwała Nr XI/101/11 (79 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym Jarosty

Wyświetlony: 3035

Dodany 24.08.2011 12:40:22 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.08.2011 12:40:22 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

X Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2011 roku

 1. Uchwała Nr X/77/11 (153 KB) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Moszczenica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok
 2. Uchwała Nr X/78/11 (158 KB) w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moszczenica za rok 2010
 3. Uchwała Nr X/79/11 (2051 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok
 4. Uchwała Nr X/80/11 (82 KB) w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
 5. Uchwała Nr X/81/11 (92 KB) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Moszczenicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 6. Uchwała Nr X/82/11 (79 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym Michałów
 7. Uchwała Nr X/83/11 (78 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w skład mienia komunalnego działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym Karlin
 8. Uchwała Nr X/84/11 (115 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu działki gruntu położonej w Moszczenicy
 9. Uchwała Nr X/85/11 (81 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w Gajkowicach wraz z częścią nieruchomości
 10. Uchwała Nr X/86/11 (83 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali mieszkalnych oraz ułamkowych części nieruchomości położonych w Gajkowicach będących własnością Gminy Moszczenica
 11. Uchwała Nr X/87/11 (79 KB) w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości niezabudowanej położonej w Kiełczówce stanowiącej mienie komunalne gminy
 12. Uchwała Nr X/88/11 (93 KB) w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu położonych w Gajkowicach przy ulicy Łódzkiej 149
 13. Uchwała Nr X/89/11 (82 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2011 roku
 14. Uchwała Nr X/90/11 (95 KB) w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na II półrocze 2011 roku
 15. Uchwała Nr X/91/11 (82 KB) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2011 roku

Wyświetlony: 2976

Dodany 28.06.2011 10:27:42 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.06.2011 10:27:42 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

IX Sesja Rady Gminy - 18 maja 2011 roku

 1. Uchwała Nr IX/68/11 (2251 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok.
 2. Uchwała Nr IX/69/11 (304 KB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2011 - 2019.
 3. Uchwała Nr IX/70/11 (87 KB) w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Moszczenica, w podwyższonym kapitale zakładowym, udziałów w Spółce „Przedsiębiorstwo Komunalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moszczenicy i pokrycia ich wkładem
  pieniężnym.
 4. Uchwała Nr IX/71/11 (57 KB) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej samorządowi województwa łódzkiego.
 5. Uchwała Nr IX/72/11 (62 KB) w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
 6. Uchwała Nr IX/73/11 (131 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr V/ 42 /11 w sprawie współdziałania Gminy Moszczenica z Gminami: Ujazd, Budziszewice, Będków, Czarnocin, Grabica, Tuszyn.
 7. Uchwała Nr IX/74/11 (79 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym Gajkowice.
 8. Uchwała Nr IX/75/11 (65 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/118/2004 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz ustalenia zasad jej poboru.
 9. Uchwała Nr IX/76/11 (121 KB) w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie przetargowym lokalu użytkowego położonego w Srocku.

Wyświetlony: 3049

Dodany 31.05.2011 10:54:14 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.05.2011 10:54:14 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

VIII Sesja Rady Gminy - 20 kwietnia 2011 roku

 1. Uchwała Nr VIII/61/11 (82 KB) w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Moszczenica na lata 2010-2013 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Moszczenica na lata 2010-2013 wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
 2. Uchwała Nr VIII/62/11 (76 KB) w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 3. Uchwała Nr VIII/63/11 (110 KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu.
 4. Uchwała Nr VIII/64/11 (81 KB) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Moszczenica na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg.
 5. Uchwała Nr VIII/65/11 (60 KB) w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Moszczenica.
 6. Uchwała Nr VIII/66/11 (99 KB) w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Rady Gminy.
 7. Uchwała Nr VIII/67/11 (80 KB) w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych i ustalenia ich wysokości.

Wyświetlony: 3813

Dodany 22.04.2011 11:08:10 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.04.2011 11:14:30 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

VII Sesja Rady Gminy - 30 marca 2011 roku

 1. Apel Rady Gminy Moszczenica (95 KB) w sprawie zwrócenia się do Ministra Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o interwencję w kwestii odtworzenia dróg gminnych i powiatowych zdewastowanych w związku z inwestycjami prowadzonymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na drodze krajowej Nr 8 i Nr 91 na terenie Gminy Moszczenica i Powiatu Piotrkowskiego.
 2. Uchwała Nr VII/45/11 (84 KB) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy za rok 2010.
 3. Uchwała Nr VII/46/11 (90 KB) w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy.
 4. Uchwała Nr VII/47/11 (122 KB) w sprawie oceny działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010.
 5. Uchwała Nr VII/48/11 (81 KB) w sprawie oceny działalności Gminnego Ośrodka Kultury im. Jana Justyny w Moszczenicy i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010.
 6. Uchwała Nr VII/49/11 (86 KB) w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z o. o. w Moszczenicy wykonywania zadań własnych gminy z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów, zieleni gminnej, gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 7. Uchwała Nr VII/50/11 (185 KB) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Moszczenica środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2012.
 8. Uchwała Nr VII/51/11 (99 KB) w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Gminy.
 9. Uchwała Nr VII/52/11 (90 KB) w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moszczenica.
 10. Uchwała Nr VII/53/11 (66 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/197/08 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 11. Uchwała Nr VII/54/11 (119 KB) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi województwa łódzkiego.
 12. Uchwała Nr VII/55/11 (96 KB) w sprawie współdziałania Gminy Moszczenica z Gminami Wolbórz i Grabica.
 13. Uchwała Nr VII/56/11 (79 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym Podolin i Kolonia Podolin.
 14. Uchwała Nr VII/57/11 (90 KB) w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Stanisława Justyny na działania Wójta Gminy Moszczenica.
 15. Uchwała Nr VII/58/11 (119 KB) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej samorządowi województwa łódzkiego.

Wyświetlony: 3062

Dodany 11.04.2011 08:38:44 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.04.2011 08:38:44 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

V Sesja Rady Gminy - 22 luty 2011 roku

 1. Uchwała Nr V/38/11 (66 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/197/08 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 2. Uchwała Nr V/39/11 (17 KB) w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy.
 3. Uchwała Nr V/40/11 (61 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu działek gruntu położonych w Moszczenicy.
 4. Uchwała Nr V/41/11 (38 KB) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Podstrefy Moszczenica Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy Moszczenica.
 5. Uchwała Nr V/42/11 (35 KB) w sprawie współdziałania Gminy Moszczenica z Gminami: Ujazd, Budziszewice, Będków, Czarnocin, Grabica, Tuszyn.

Wyświetlony: 3026

Dodany 07.03.2011 08:19:54 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.03.2011 08:19:54 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

IV Sesja Rady Gminy Moszczenica - 26 stycznia 2011 roku

 1. Uchwała Nr IV/27/10 (59 KB) w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Wola Moszczenicka
 2. Uchwała Nr IV/28/10 (62 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego działek gruntu położonych w Jarostach
 3. Uchwała Nr IV/29/10 (62 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego działek gruntu położonych w Babach
 4. Uchwała Nr IV/30/10 (67 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Moszczenica
 5. Uchwała Nr IV/31/10 (65 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/315/09 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych działki gruntu położonej w Gazomi Starej
 6. Uchwała Nr IV/32/10 (64 KB) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moszczenica
 7. Uchwała Nr IV/33/10 (94 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2011 roku
 8. Uchwała Nr IV/34/10 (103 KB) w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Moszczenica na I półrocze 2011 roku
 9. Uchwała Nr IV/35/10 (89 KB) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Moszczenica na I półrocze 2011 roku

Wyświetlony: 2985

Dodany 31.01.2011 12:07:16 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.01.2011 12:07:16 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

17.05.2024 11:46

Wykaz Radnych Rady Gminy Moszczenica-kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

17.05.2024 11:36

Obwieszczenie nr 26/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15.05.2024r. o udziale społeczeństwa w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1,5 MW(wraz z instalacją do uszlachetnienia biogazu do jakości biometanu)”

Czytaj dalej...

17.05.2024 11:35

Obwieszczenie nr 26/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15.05.2024r. o udziale społeczeństwa w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1,5 MW(wraz z instalacją do uszlachetnienia biogazu do jakości biometanu)”

Czytaj dalej...

17.05.2024 10:40

Wykaz Radnych Rady Gminy Moszczenica-kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

17.05.2024 10:32

Informacje wynikające z Ustawy o finansach publicznych

Czytaj dalej...

17.05.2024 10:30

Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: