Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2014 roku

 1. Zarządzenie Nr 1/2014 (199,9 KB) w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2014 przez jednostki organizacyjne Gminy.
 2. Zarządzenie Nr 2/2014 (152,4 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.
 3. Zarządzenie Nr 3/2014 (133,6 KB) w wsprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2014 przez samorządowe instytucje kultury.
 4. Zarządzenie Nr 4/2014 (655,6 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2014 roku.
 5. Zarządzenie Nr 5/2014 (465 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 6. Zarządzenie Nr 6/2014 (155,7 KB) w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród dla zawodników i trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe.
 7. Zarządzenie Nr 7/2014 (162,2 KB) w sprawie zmiany w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Moszczenicy.
 8. Zarządzenie Nr 8/2014 (97 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2014.
 9. Zarządzenie Nr 9/2014 (113,2 KB) w sprawie powołania zespołu ds. koordynacji przedsięwzięcia pod nazwą "Park Naukowo-Technologiczny"
 10. Zarządzenie Nr 10/2014 (95,5 KB) w sprawie Kart Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moszczenicy.
 11. Zarządzenie Nr 11/2014 (538,7 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 12. Zarządzenie Nr 12/2014 (147,8 KB) w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 13. Zarządzenie Nr 13/2014 (139 KB) w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Moszczenicy w 2014 roku.
 14. Zarządzenie Nr 14/2014 (145,3 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2014 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.
 15. Zarządzenie Nr 15/2014 (677,1 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 16. Zarządzenie Nr 16/2014 (245 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.
 17. Zarządzenie Nr 17/2014 (356,1 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 18. Zarządzenie Nr 18/2014 (78,4 KB) w sprawie wyznaczania nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół w przypadku ich nieobecności.
 19. Zarządzenie Nr 19/2014 (86,1 KB) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 20. Zarządzenie Nr 20/2014 (112,4 KB) w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyboczego Gminy Moszczenica.
 21. Zarządzenie Nr 21/2014 (82,8 KB) w sprawie wysokości kwot dotacji na icznia w innych formach wychowania przedszkolnego oraz przedszkolach niepublicznych w roku 2014.
 22. Zarządzenie Nr 22/2014 (63,5 KB) w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej działki gruntu położonej w Moszczenicy.
 23. Zarządzenie Nr 23/2014 (972,8 KB) w sprawie zmian w budżeci Gminy.
 24. Zarządzenie Nr 24/2014 (52,1 KB)w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 119/2012 w sprawie ustalenia stawek czynszu od wydzierżawionych gruntów stanowiących własność Gminy Moszczenica.
 25. Zarządzenie Nr 25/2014 (54 KB) w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Moszczenica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetóe wyborczych.
 26. Zarządzenie Nr 26/2014 (369,1 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 27. Zarządzenie Nr 27/2014 (69,6 KB) w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci imłodzieży w 2014 roku.
 28. Zarządzenie Nr 28/2014 (26,9 KB) w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 29. Zarządzenie Nr 29/2014 (47,3 KB) w sprawie powołania pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych.
 30. Zarządzenie Nr 30/2014 (34,1 KB) w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 31. Zarządzenie Nr 31/2014 (24,4 KB) w sprawie określania formy przekazywania sprawozdań przez jednostki podległe.
 32. Zarządzenie Nr 32/2014 (222,2 KB) w sprawie określenia zasad dokonywania odpisów aktualizacyjnych należności w Urzędzie Gminy w Moszczenicy oraz samorządowych jednostkach Gminy Moszczenica.
 33. Zarządzenie Nr 33/2014 (1,5 MB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 34. Zarządzenie Nr 34/2014 (169,8 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2014.
 35. Zarządzenie Nr 35/2014 (225,4 KB) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Moszczenica.
 36. Zarządzenie Nr 36/2014 (63,7 KB) w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Babach do reprezentowania Gminy Moszczenica w zw. z realizacją zadania "Moja wymarzona ekopracownia".
 37. Zarządzenie Nr 37/2014 (65,3 KB) w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gazomi do reprezentowania Gminy Moszczenica w zw. z realizacją zadania "Moja wymarzona ekopracownia".
 38. Zarządzenie Nr 38/2014 (70,7 KB) w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jarostach do reprezentowania Gminy Moszczenica w zw. z realizacją zadania "Moja wymarzona ekopracownia".
 39. Zarządzenie Nr 39/2014 (72,6 KB) w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Moszczenicy do reprezentowania Gminy Moszczenica w zw. z realizacją zadania "Moja wymarzona ekopracownia".
 40. Zarządzenie Nr 40/2014 (48,8 KB) w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2013 rok.
 41. Zarządzenie Nr 41/2014 (63,6 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2014.
 42. Zarządzenie Nr 42/2014 (57,2 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 43. Zarządzenie Nr 43/2014 (57,9 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 44. Zarządzenie Nr 44/2014 (49,2 KB) w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy.
 45. Zarządzenie Nr 45/2014 (259,7 KB) w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Moszczenicy związanych z realizacją projektu.
 46. Zarządzenie Nr 46/2014 (132,2 KB) w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 47. Zarządzenie Nr 47/2014 (114,9 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2012
 48. Zarządzenie Nr 48/2014 (64,3 KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 49. Zarządzenie Nr 49/2014 (1007,1 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 50. Zarządzenie Nr 50/2014 (723,2 KB) w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień.
 51. Zarządzenie Nr 51/2014 (187,9 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.
 52. Zarządzenie Nr 52/2014 (66,1 KB) w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.
 53. Zarządzenie Nr 53/2014 (858,8 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 54. Zarządzenie Nr 54/2014 (103,6 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2014.
 55. Zarządzenie Nr 55/2014 (222,4 KB) w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do PE.
 56. Zarządzenie Nr 56/2014 (71 KB) w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.
 57. Zarządzenie Nr 57/2014 (64 KB) w sprawie ustalenia zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 58. Zarządzenie Nr 58/2014 (1,4 MB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 59. Zarządzenie Nr 59/2014 (382,7 KB) w sprawie sprostowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2013.
 60. Zarządzenie Nr 60/2014 (3,1 MB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 61. Zarządzenie Nr 61/2014 (242 KB) w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości związanych z realizacją operacji pn. "Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock".
 62. Zarządzenie Nr 62/2014 (246,4 KB) w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości związanych z realizacją operacji pn. "Remont połączony z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich".
 63. Zarządzenie Nr 63/2014 (68,4 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2014.
 64. Zarządzenie Nr 64/2014 (671,2 KB) w sprawie zmiany w budżecie Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2014 roku.
 65. Zarządzenie Nr 65/2014 (65,4 KB) w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 66. Zarządzenie Nr 66/2014 (41,5 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
 67. Zarządzenie Nr 67/2014 (140,6 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 68. Zarządzenie Nr 68/2014 (43 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
 69. Zarządzenie Nr 69/2014 (281,2 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 70. Zarządzenie Nr 70/2014 (1,5 MB) w sprawie sporządzenia i przekazania skonsolidowanego bilansu za 2013 rok.
 71. Zarządzenie Nr 71/2014 (158,6 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2014.
 72. Zarządzenie Nr 72/2014 (422,3 KB) w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Moszczenicy związanych z realizacją podprojektu stanowiącego część projeku "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"...
 73. Zarządzenie Nr 73/2014 (51,9 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
 74. Zarządzenie Nr 74/2014 (57,9 KB) w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gazomi.
 75. Zarządzenie Nr 75/2014 (58,5 KB) w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Babach.
 76. Zarządzenie Nr 76/2014 (57,1 KB) w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. St. Małachowskiego w Moszczenicy.
 77. Zarządzenie Nr 77/2014 (117,6 KB) w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jarostach do reprezentowania Gminy Moszczenica....
 78. Zarządzenie Nr 78/2014 (116 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy...
 79. Zarządzenie Nr 79/2014 (57,3 KB) w sprawie zmian WPF Gminy na lata 2014-2025.
 80. Zarządzenie Nr 80/2014 (1,2 MB) w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 81. Zarządzenie Nr 81/2014 (154,2 KB) w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 82. Zarządzenie Nr 82/2014 (77,6 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 83. Zarządzenie Nr 83/2014 (80,9 KB) w sprawie Kart Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moszczenicy.
 84. Zarządzenie Nr 84/2014 (67,3 KB) w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwach Jarosty, Karlin...
 85. Zarządzenie Nr 85/2014 (83,6 KB) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.
 86. Zarządzenie Nr 86/2014 (62,7 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
 87. Zarządzenie Nr 87/2014 (103,6 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 88. Zarządzenie Nr 88/2014 (53 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
 89. Zarządzenie Nr 89/2014 (56,7 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 90. Zarządzenie Nr 90/2014 (100,7 KB) w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Raków.
 91. Zarządzenie Nr 91/2014 (70,7 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 92. Zarządzenie Nr 92/2014 (284 KB) w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2014 roku w ramach programu "Wyprawka szkolna".
 93. Zarządzenie Nr 93/2014 (49,4 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
 94. Zarządzenie Nr 94/2014 (82,4 KB) w sprawie powołania stałej komisji ds. oceny wniosków składanych w ramach Funduszu Sołeckiego.
 95. Zarządzenie Nr 95/2014 (122,8 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 96. Zarządzenie Nr 96/2014 (89,6 KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 97. Zarządzenie Nr 97/2014 (95,1 KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
 98. Zarządzenie Nr 98/2014 (80,1 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2014.
 99. Zarządzenie Nr 99/2014 (80,5 KB) w sprawie zasad dofinansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Moszczenica w celu umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego, wychowania przedszkolnego, rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki.
 100. Zarządzenie Nr 100/2014 (50,6 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
 101. Zarządzenie Nr 101/2014 (1,5 MB) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego GOPS.
 102. Zarządzenie Nr 102/2014 (54 KB) w sprawie powołania składu Komisji do zbadania przyczyn i zakresu awarii kolektora kanalizacji deszczowej w miejscowości Srock oraz określenia sposobu jej usunięcia.
 103. Zarządzenie Nr 103/2014 (953,3 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 104. Zarządzenie Nr 104/2014 (2,5 MB) w sprawie opracowania materoiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na 2015 rok.
 105. Zarządzenie Nr 105/2014 (428,8 KB) w sprawie trybu i opracowania materiałów dotyczących sporządzania projektu uchwały ws. WPF Gminy Moszczenica.
 106. Zarządzenie Nr 106/2014 (46,3 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
 107. Zarządzenie Nr 107/2014 (2,1 MB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 108. Zarządzenie Nr 108/2014 (68,3 KB) w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej.
 109. Zarządzenie Nr 109/2014 (1,1 MB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 110. Zarządzenie Nr 110/2014 (45,7 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
 111. Zarządzenie Nr 111/2014 (247,9 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 112. Zarządzenie Nr 112/2014 (57,5 KB) w sprawie rozszerzenia składu Komisji Odbiorowej.
 113. Zarządzenie Nr 113/2014 (1,3 MB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 114. Zarządzenie Nr 114/2014 (78,6 KB) w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.
 115. Zarządzenie Nr 115/2014 (53 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
 116. Zarządzenie Nr 116/2014 (99,4 KB) w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych.
 117. Zarządzenie Nr 117/2014 (1,1 MB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 118. Zarządzenie Nr 118/2014 (49,7 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
 119. Zarządzenie Nr 119/2014 (101,8 KB) w sprawie wyznaczenia pracowników doudzielania pierwszej pomocy w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 120. Zarządzenie Nr 120/2014 (108,3 KB) w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 121. Zarządzenie Nr 121/2014 (195,3 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2014 ws. zatwierdzenia planu kontroli na rok 2014.
 122. Zarządzenie Nr 122/2014 (45,6 KB) w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.
 123. Zarządzenie Nr 123/2014 (60,9 KB) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 124. Zarządzenie Nr 124/2014 (2 MB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 125. Zarządzenie Nr 125/2014 (228,4 KB) w sprawie zmiany w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 126. Zarządzenie Nr 126/2014 (309,7 KB) w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Moszczenicy związanych z realizacją zadania "Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenicakiej..."
 127. Zarządzenie Nr 129/2014 (64,8 KB) w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.
 128. Zarządzenie Nr 130/2014 (157,4 KB) w sprawie zmiany egulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
 129. Zarządzenie Nr 131/2014 (1,2 MB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 130. Zarządzenie Nr 132/2014 (231,1 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/53/2014 ws. przydzielenia pracownikom Urzędu odzieży roboczej i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej i środków czystości.
 131. Zarządzenie Nr 133/2014 (109,2 KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały ws. przyjęcia Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi...
 132. Zarządzenie Nr 134/2014 (886,8 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 133. Zarządzenie Nr 135/2014 (236,2 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2014 ws. zatwierdzenia planu kontroli na rok 2014.
 134. Zarządzenie Nr 136/2014 (130,2 KB) w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 135. Zarządzenie Nr 137/2014 (509,2 KB) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert ...
 136. Zarządzenie Nr 138/2014 (48,8 KB) w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.
 137. Zarządzenie Nr 139/2014 (863,1 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 138. Zarządzenie Nr 140/2014 (70 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego...
 139. Zarządzenie Nr 141/2014 (68,2 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego...
 140. Zarządzenie Nr 142/2014 (50,3 KB) w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.
 141. Zarządzenie Nr 143/2014 (205,4 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości...
 142. Zarządzenie Nr 144/2014 (875 KB) w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 134/2014
 143. Zarządzenie Nr 145/2014 (1,8 MB) w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej.
 144. Zarządzenie Nr 146/2014 (102,9 KB) w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej.
 145. Zarządzenie Nr 147/2014 (85 KB) w sprawie powołania stałego zespołu spisowego.
 146. Zarządzenie Nr 148/2014 (59,7 KB) w sprawie powołania stałej komisjilikwidacyjnej.
 147. Zarządzenie Nr 149/2014 (187,4 KB) w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.
 148. Zarządzenie Nr 150/2014 (1,6 MB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 149. Zarządzenie Nr 151/2014 (126,1 KB)  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały ws.określania warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu...
 150. Zarządzenie Nr 152/2014 (327,7 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy.
 151. Zarządzenie Nr 153/2014 (96,9 KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 152. Zarządzenie Nr 154/2014 (1,3 MB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 153. Zarządzenie Nr 155/2014 (176,9 KB) w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert...
 154. Zarządzenie Nr 156/2014 (58,3 KB) w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.
 155. Zarządzenie Nr 157/2014 (45,9 KB) w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.
 156. Zarządzenie Nr 158/2014 (69,7 KB) w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert...
 157. Zarządzenie Nr 159/2014 (5,7 MB) w sprawie autopoprawek do projektu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 oraz WPF na lata 2014-2025
 158. Zarządzenie Nr 160/2014 (229,4 KB) w sprawie zmiany Regulaminu ZFŚS...
 159. Zarządzenie Nr 161/2014 (698,5 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 160. Zarządzenie Nr 162/2014 (256,8 KB) w sprawie wprowadzenia planu finansowego w 2015 roku ...
 161. Zarządzenie Nr 163/2014 (324,5 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.

 


Wyświetlony: 17282

Dodany 13.02.2014 10:30:11 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.06.2016 11:31:49 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [15]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

17.07.2024 15:09

DANE TELEADRESOWE URZĘDU GMINY MOSZCZENICA

Czytaj dalej...

16.07.2024 14:58

Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:04

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:03

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:10

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:09

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: