Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

XX Sesja Rady Gminy - 28 grudnia 2007 roku

 1. Uchwała Nr XX/120/07 (308,5 KB) - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica.
 2. Uchwała Nr XX/122/07 (61,8 KB) - w sprawie wprowadzenia programu współpracy Gminy Moszczenica w 2008 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Uchwała Nr XX/123/07 (66,4 KB) - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dotyczących nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica.
 4. Uchwała Nr XX/124/07 (88,7 KB) - w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli, a także regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania.
 5. Uchwała Nr XX/125/07 (31,1 KB) - w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych .
 6. Uchwała Nr XX/126/07 (108,9 KB) - w sprawie ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 7. Uchwała Nr XX/127/07 (23,6 KB) - w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Moszczenica.
 8. Uchwała Nr XX/128/07 (79,2 KB) - w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2008.
 9. Uchwała Nr XX/129/07 (101,4 KB) - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.
 10. Uchwała Nr XX/130/07 (26,3 KB) - w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2008 roku.
 11. Uchwała Nr XX/131/07 (32,6 KB) - w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na I półrocze 2008 roku.
 12. Uchwała Nr XX/132/07 (19 KB) - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2008 roku.
 

Wyświetlony: 4757

Dodany 15.01.2008 09:18:00 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.06.2008 12:12:37 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

XIX Sesja Rady Gminy - 14 grudnia 2007 roku

 1. Uchwała Nr XIX/117/07 (47 KB) - w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/109/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 

Wyświetlony: 2879

Dodany 15.01.2008 09:11:25 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.01.2008 09:11:25 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XVIII Sesja Rady Gminy - 5 grudnia 2007 roku

 1. Uchwała Nr XVIII/116/07 (25,4 KB) - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
 

Wyświetlony: 2945

Dodany 15.01.2008 09:07:24 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.01.2008 09:07:24 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XVII Sesja Rady Gminy - 14 listopada 2007 roku

 1. Uchwała Nr XVII/106/07 (37,9 KB) - w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
 2. Uchwała Nr XVII/107/07 (44,6 KB) - w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
 3. Uchwała Nr XVII/108/07 (51 KB) - w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 4. Uchwała Nr XVII/109/07 (50,1 KB) - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 5. Uchwała Nr XVII/110/07 (25,3 KB) - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy w 2008 roku.
 6. Uchwała Nr XVII/111/07 (49,2 KB) - w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
 7. Uchwała Nr XVII/112/07 (41,1 KB) - w sprawie opłaty od posiadania psów.
 8. Uchwała Nr XVII/113/07 (77,7 KB) - w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/118/2004 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz ustalenia zasad jej poboru.
 

Wyświetlony: 2879

Dodany 05.12.2007 09:59:14 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.12.2007 09:59:14 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XVI Sesja Rady Gminy - 17 października 2007 roku

 1. Uchwała Nr XVI/101/07 (24,6 KB) - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu.
 2. Uchwała Nr XVI/102/07 (30,9 KB) - w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica.
 3. Uchwała Nr XVI/103/07 (28 KB) - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/229/2005 w sprawie planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
  na terenie Gminy Moszczenica.
 4. Uchwała Nr XVI/104/07 (26,8 KB) - w sprawie wyboru ławników na kadencję 2008-2011.
 

Wyświetlony: 2853

Dodany 08.11.2007 08:33:43 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.11.2007 08:33:43 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XV sesja Rady Gminy - 19 wrzesnia 2007 roku

 1. Uchwała Nr XV/96/07 (23,6 KB) - w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi
  pozbawionej kategorii drogi powiatowej.
 

Wyświetlony: 2875

Dodany 21.09.2007 08:25:38 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.09.2007 08:25:38 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XIV sesja Rady Gminy - 3 września 2007 roku

 1. Uchwała Nr XIV/93/07 (28,2 KB) - w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 2. Uchwała Nr XIV/94/07 (26 KB) - w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych.
 3. Uchwała Nr XIV/95/07 (89 KB) - w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części południowej gminy Moszczenica
 

Wyświetlony: 3745

Dodany 21.09.2007 08:21:25 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.11.2007 08:22:39 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XIII Sesja Rady Gminy - 18 lipca 2007 roku

 1. Uchwała Nr XIII/89/07 (28,4 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/33/07 w sprawie określenia
  górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
 2. Uchwała XIV/90/07 (52,1 KB) w sprawie zmain budżetu Gminy na 2007 rok.
 3. Uchwała XIV/91/07 (23,8 KB) zmieniająca uchwałę Nr X/56/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 4. Uchwała XIV/92/07 (25,2 KB) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska S.A w Łodzi
 

Wyświetlony: 4631

Dodany 07.08.2007 08:23:29 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.11.2007 08:21:57 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

XII Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2007 roku

 1. Uchwała Nr XII/74/07 (81 KB) w sprawie oceny działalności Gminnego Ośrodka Kultury im. Jana Justyny w Moszczenicy i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006.
 2. Uchwała Nr XII/75/07 (89,4 KB) w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury
  im. Jana Justyny w Moszczenicy.
 3. Uchwała Nr XII/76/07 (81,2 KB) w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 4. Uchwała Nr XII/77/07 (82 KB) w sprawie przystąpienia do wspólnej inwestycji z Powiatem Piotrkowskim.
 5. Uchwała Nr XII/78/07 (122,7 KB) w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moszczenica.
 6. Uchwała Nr XII/79/07 (89,3 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/33/07.
 7. Uchwała Nr XII/80/07 (75,3 KB) w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 8. Uchwała Nr XII/81/07 (141,9 KB) w sprawie upoważnienia Wójta do nieodpłatnego nabycia
  prawa użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Kosowie
  i prawa własności budynku znajdującego się na tej działce.
 9. Uchwała Nr XII/82/07 (83,1 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2007 roku.
 10. Uchwała Nr XII/83/07 (94,9 KB) w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na II półrocze 2007 roku.
 11. Uchwała Nr XII/84/07 (83,4 KB) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2007 roku.
 12. Uchwała Nr XII/85/07 (140,8 KB) w sprawie upoważnienia Wójta do nabycia w skład mienia komunalnego działki gruntu położonej w Moszczenicy.
 13. Uchwała Nr XII/86/07 (73,1 KB) w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/44/07.
 

Wyświetlony: 2841

Dodany 07.08.2007 08:19:16 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.08.2007 08:19:16 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

XI Sesja Rady Gminy - 30 maja 2007 roku

 1. Uchwała Nr XI/65/07 (33,6 KB) - w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego działek gruntów położonych w Moszczenicy.
 2. Uchwała Nr XI/68/07 (24,4 KB) - w sprawie oceny działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006.
 3. Uchwała Nr XI/69/07 (27,5 KB) - w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/12/2006.
 4. Uchwała Nr XI/70/07 (16,2 KB) - w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/49/07.
 5. Uchwała Nr XI/71/07 (29,9 KB) - w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Srocku.
 6. Uchwała Nr XI/72/07 (28,1 KB) - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży
  samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w obrębie ewidencyjnym
  Gościmowice Drugie wraz z częścią nieruchomości.
 

Wyświetlony: 2871

Dodany 04.06.2007 13:18:05 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.06.2007 13:18:05 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

X Sesja Rady Gminy - 25 kwietnia 2007 roku

 1. Uchwała Nr X/53/07 (27,2 KB) - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
 2. Uchwała Nr X/58/07 (16 KB) - w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie
 3. Uchwała Nr X/59/07 (40,5 KB) - w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Moszczenicy
 4. Uchwała Nr X/60/07 (16,9 KB) - w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/47/2003
 5. Uchwała Nr X/61/07 (16,8 KB) - w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/104/2003
 6. Uchwała Nr X/62/07 (25,4 KB) - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 7. Uchwała Nr X/63/07 (26,4 KB) - w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wolbórki
 8. Uchwała Nr X/64/07 (20,2 KB) - w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/49/07
 

Wyświetlony: 2893

Dodany 08.05.2007 10:08:13 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.05.2007 10:08:13 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

IX Sesja Rady Gminy - 4 kwietnia 2007 roku

 1. Uchwała Nr IX/52/07 (26,3 KB) - w sprawie zgłoszenia kandydata do udziału w pracach Stałej Konferencji Współpracy i jego stałego zastępcy
 

Wyświetlony: 2867

Dodany 26.04.2007 11:32:38 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.04.2007 11:32:38 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

VIII Sesja Rady Gminy - 26 marca 2007 roku

 1. Uchwała Nr VIII/41/07 (16,8 KB) - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy za rok 2006
 2. Uchwała Nr VIII/44/07 (90,4 KB) - w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części południowej gminy Moszczenica
 3. Uchwała Nr VIII/45/07 (22,5 KB) - w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego gruntu położonego w Babach – z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej
 4. Uchwała Nr VIII/46/07 (22,7 KB) - w sprawie nieodpłatnego nabycia w skład mienia komunalnego działki gruntu położonej w Białkowicach – z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej
 5. Uchwała Nr VIII/47/07 (25,2 KB) - w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych i ustalenia ich wysokości
 6. Uchwała Nr VIII/48/07 (15,8 KB) - w sprawie zmiany uchwały Nr VII/40/07
 7. Uchwała Nr VIII/49/07 (20,5 KB) - w sprawie uchylenia uchwał: Nr IX/69/99, Nr XVII/125/99 i Nr XL/244/2001
 8. Uchwała Nr VIII/50/07 (26,3 KB) - w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złozenia oświadczenia lustracyjnego
 9. Uchwała Nr VIII/51/07 (26,3 KB) - w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
 

Wyświetlony: 2851

Dodany 26.04.2007 11:26:03 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.04.2007 11:26:03 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

VII Sesja Rady Gminy - 1 marca 2007 roku

 

Wyświetlony: 3791

Dodany 26.04.2007 10:33:05 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.04.2007 10:36:50 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

VI Sesja Rady Gminy - 21 luty 2007 roku

 1. Uchwała Nr VI/32/07 (17,3 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie
 2. Uchwała Nr VI/33/07 (24,1 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
 3. Uchwała Nr VI/34/07 (27 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Srock Rządowy
 4. Uchwała Nr VI/35/07 (21,5 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego działki gruntu położonej w Karlinie
 5. Uchwała Nr VI/36/07 (24,8 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego działek gruntów położonych w Moszczenicy, Gajkowicach i Rękoraju
 6. Uchwała Nr VI/37/07 (14,1 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/318/2006
 7. Uchwała Nr VI/38/07 (15,8 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie zmiany Uchwały Nr V/23/07
 8. Uchwała Nr VI/39/07 (32,5 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłków w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 

Wyświetlony: 3770

Dodany 06.03.2007 12:57:01 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.03.2007 09:46:43 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

V Sesja Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2007 roku

 1. Uchwała Nr V/22/2007 (23,5 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie upowaznienia Wójta do zawarcia porozumienia komunalnego z Powiatem Piotrkowskim

 2. Uchwała Nr V/23/2007 (24,5 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w Srocku wraz z częścią nieruchomości  

 3. Uchwała Nr V/24/2007 (22,5 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

 4. Uchwała Nr V/25/2007 (21 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Karlin

 5. Uchwała Nr V/26/2007 (21,5 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie odwołania Sekretarza Gminy

 6. Uchwała Nr V/27/2007 (21,5 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie  powołania Sekretarza Gminy

 7. Uchwała Nr V/28/2007 (24 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie  upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności prawnych z zakresu stosunku pracy Wójta Gminy

 8. Uchwała Nr V/29/2007 (38,5 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie  określenia warunków odpłatności za pomoc  w formie posiłków w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2006 - 2009

 9. Uchwała Nr V/30/2007 (22 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie  ukarania radnych utratą diety


Wyświetlony: 12258

Dodany 05.02.2007 09:53:03 przez Anna Urbaszek

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.03.2007 09:45:06 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [10]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

20.05.2024 15:24

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 27/2024 Moszczenica z dn. 20.05.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2024.SW w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Czytaj dalej...

20.05.2024 15:23

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 27/2024 Moszczenica z dn. 20.05.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2024.SW w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Czytaj dalej...

20.05.2024 09:55

Informacje wynikające z Ustawy o finansach publicznych

Czytaj dalej...

20.05.2024 09:05

POSTANOWIENIE NR 438/2024 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Czytaj dalej...

20.05.2024 09:04

POSTANOWIENIE NR 438/2024 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Czytaj dalej...

17.05.2024 11:46

Wykaz Radnych Rady Gminy Moszczenica-kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: