Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

IV Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2014 roku

 1. Uchwała Nr IV/20/14 (1,4 MB) w sprawie zmiany WPF na lata 2014-2025.
 2. Uchwała Nr IV/21/14 (177,3 KB) w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2014.
 3. Uchwała Nr IV/22/14 (2,2 MB) w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2025.
 4. Uchwała Nr IV/24/14 (427,2 KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Moszczenica na 2015 rok.
 5. Uchwała Nr IV/25/14 (775,6 KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2015 rok.
 6. Uchwała Nr IV/26/14 (67,1 KB) w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - GZOZ w Moszczenicy.
 7. Uchwała Nr IV/27/14 (785,9 KB) w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli ich wykorzystania przez gminę Moszczenica.
 8. Uchwała Nr IV/28/14 (271,1 KB) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały  w sprawie podziału Gminy Moszczenica na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 9. Uchwała Nr IV/29/14 (273,5 KB) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały  w sprawie podziału Gminy Moszczenicana okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 10. Uchwała Nr IV/30/14 (63,2 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres 29 lat.
 11. Uchwała Nr IV/31/14 (64,3 KB) w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 12. Uchwała Nr IV/32/14 (207,1 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/10/98 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 13. Uchwała Nr IV/33/14 (392,2 KB) w sprawie wprowadzenia regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Moszczenica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 14. Uchwała Nr IV/34/14 (5,7 MB) w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Moszczenica na lata 2014-2017.
 15. Uchwała Nr IV/35/14 (82,3 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 roku.
 16. Uchwała Nr IV/36/14 (140,1 KB) w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na I półrocze 2015 roku.
 17. Uchwała Nr IV/37/14 (100,7 KB) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2015 roku.

Wyświetlony: 3968

Dodany 09.01.2015 08:04:31 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.01.2015 08:16:06 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

III Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2014 roku

 1. Uchwała Nr III/18/14 (69,5 KB) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/260/12 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Wyświetlony: 3911

Dodany 09.01.2015 07:36:12 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.01.2015 07:46:48 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

II Sesja Rady Gminy - 09 grudnia 2014 roku

 1. Uchwała Nr II/9/14 (1,1 MB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok.
 2. Uchwała Nr II/10/14 (1,5 MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025.
 3. Uchwała Nr II/11/14 (99,4 KB) w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 4. Uchwała Nr II/12/14 (97,2 KB) w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 5. Uchwała Nr II/13/14 (99 KB) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy w 2015 roku.
 6. Uchwała Nr II/14/14 (95,6 KB) w sprawie zwolnień w podatku rolnym.
 7. Uchwała Nr II/15/14 (100,4 KB) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/331/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
 8. Uchwała Nr II/16/14 (189,9 KB) w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim.
 9. Uchwała Nr II/17/14 (197,7 KB) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wyświetlony: 3034

Dodany 17.12.2014 11:33:01 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.12.2014 11:33:01 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

I Sesja Rady Gminy - 01 grudnia 2014 roku

 1. Uchwała Nr I/1/14 (207,3 KB) w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Moszczenica.
 2. Uchwała Nr I/2/14 (197,4 KB) w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Moszczenica.
 3. Uchwała Nr I/3/14 (216,1 KB) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moszczenica.
 4. Uchwała Nr I/4/14 (295,8 KB) w sprawie powołania stałych komisji Rady miny, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.
 5. Uchwała Nr I/5/14 (187,8 KB) w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Moszczenica.
 6. Uchwała Nr I/6/14 (242,1 KB) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.
 7. Uchwała Nr I/7/14 (183,3 KB) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Moszczenica na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg.
 8. Uchwała Nr I/8/14 (283,9 KB) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Moszczenica.

Wyświetlony: 2988

Dodany 04.12.2014 08:38:55 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.12.2014 08:38:55 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

20.05.2024 15:24

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 27/2024 Moszczenica z dn. 20.05.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2024.SW w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Czytaj dalej...

20.05.2024 15:23

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 27/2024 Moszczenica z dn. 20.05.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2024.SW w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Czytaj dalej...

20.05.2024 09:55

Informacje wynikające z Ustawy o finansach publicznych

Czytaj dalej...

20.05.2024 09:05

POSTANOWIENIE NR 438/2024 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Czytaj dalej...

20.05.2024 09:04

POSTANOWIENIE NR 438/2024 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Czytaj dalej...

17.05.2024 11:46

Wykaz Radnych Rady Gminy Moszczenica-kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: