Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2020 roku

1. Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4\2018 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.

2. Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Moszczenicy w 2020 roku.

3. Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego.

4. Zarządzenie Nr 4\2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2020.

5. Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica.

6. Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy, ul. Dworcowa 9 97-310 Moszczenica

7. Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok.

8. Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie powołania, organizacji oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

9. Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy

10. Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Babach 

11. Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2020

12.Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie zmiany składu komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy

13. Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 133/2017 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 19 października 2017 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Moszczenicy.

14. Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok.

15. Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości 

16. Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości 

17. Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora Ochrony Danych

18. Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy, ul. Dworcowa 9, 97-310 Moszczenica.

19.  Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy

20. Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Moszczenicy .

21. Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok.

22. Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w Urzędzie Gminy w Moszczenicy

23. Zarządzenie Nr 22A/2020 Wójta Gminy Moszczenica
24. Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Moszczenica
25. Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Moszczenica 

26. Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie Kart Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moszczenicy

27. Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli , maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020 roku.

28. Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.

29. Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków złożonych przez sołectwa w celu uzyskania dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

30. Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie aktualizacji Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Gminy Moszczenica.

31. Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości 

32. Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17 marca 2020 roku  w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

33. Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17 marca 2020 roku  w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok

34. Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds.. Informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

35. Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2020

36. Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2020

37. Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2020

38. Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2019

39. Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok

40. Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Moszczenica na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2

41. Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2020 Wójta Gminy Moszczenica w sprawie  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica

42. Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2020 w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

43. Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy.

44. Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy.

45. Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy.

46. Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych na terenie Powiatu Piotrkowskiego.

47.  Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie ograniczenia handlu na targowisku gminnym w Moszczenicy oraz zawieszenia poboru opłat za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku gminnym w Moszczenicy. 

48. Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie wstrzymania wystawiania upomnień do podatników

49. Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie wykonywania czynności pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy

50. Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 133/2018 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica i wprowadzenia regulaminu dokonywania przetargów na sprzedaż tych nieruchomości.

51. Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok

52. Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok

53. Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2020

54. Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok

55. Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 46/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 06 kwietnia 2020 roku.

56. Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości 

57. Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie powołania Formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Moszczenica

58. Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 18 maja 2020 rok w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów Wójta Gminy Moszczenica na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa

59. Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 18 maja 2020 rok w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o zastosowanie ulgi w podatkach i o opłatach lokalnych

60. Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 18 maja 2020 rok w sprawie ustalenia (zasad) polityki rachunkowości dla projektu Nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0004/19-00 pn. "Gospodarka wodno- ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę" w ramach RPO Woj.Łódzkiego na lata 2014 - 2020

61. Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 18 maja 2020 rok  w sprawie ustalenia (zasad) polityki rachunkowości dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie" realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 

62. Zarządzenie NR 61/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok

63. Zarządzenie NR 62/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości 

64. Zarządzenie NR 63/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości

65. Zarządzenie NR 64/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Moszczenicy

66. Zarządzenie NR 65/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy za rok 2019

67. Zarządzenie NR 66/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy za rok 2019

68. Zarządzenie NR 67/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia (zasad) polityki rachunkowości dla realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej systemie kształcenia zdalnego" w ramach POPC na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" dz. 1.1. "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"

69. Zarządzenie NR 68/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2020 Wójta Gminy Moszczenica z 17 marca 2020 roku

70. Zarządzenie NR 69/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

71. Zarządzenie NR 70/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

72.  Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17 czerwca 2020 rok  w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

73. Zarządzenie NR 72/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok

74. Zarządzenie NR 73/2020 Wójta Gminy Moszczenica

75. Zarządzenie NR 74/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

76. Zarządzenie NR 75/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok

77. Zarządzenie NR 76/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 132/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Moszczenica 

78. Zarządzenie NR 77/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.

79. Zarządzenie NR 78/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok

80. Zarządzenie NR 79/2020 Wójta Gminy Moszczenica 

81. Zarządzenie NR 80/2020 Wójta Gminy Moszczenica

82. Zarządzenie NR 81/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Pieńkach Karlińskich

83. Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

84. Zarządzenie NR 83/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok

85. Zarządzenie NR 84/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok

86. Zarządzenie NR 85/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela Gminy Moszczenica ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji

87. Zarządzenie NR 86/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej ds. najmu i dzierżawy MTI stanowiących własność Gminy Moszczenica i wprowadzenie regulaminu przeprowadzania przetargów na najem i dzierżawę tych nieruchomości w formie ustnej i pisemnej ograniczonej

88. Zarządzenie NR 87/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie gminy Moszczenica

89. Zarządzenie NR 88/2020 Wójta Gminy Moszczenica

90. Zarządzenie NR 89/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Moszczenicy.

91. Zarządzenie NR 90/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości

92. Zarządzenie NR 91/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania stałej Komisji do spraw oceny wniosków składanych w ramach Funduszu Sołeckiego

93. Zarządzenie NR 92/2020 Wójta Gminy Moszczenica 

94. Zarządzenie NR 93/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok

95. Zarządzenie NR 94/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania składu komisji odbiorowej

96. Zarządzenie NR 95/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 sierpnia 2020 rokuw sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 89/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Moszczenicy

97. Zarządzenie NR 96/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok

98. Zarządzenie NR 97/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 września 2020 roku w sprawie sprostowania błędów w Zarządzeniu Nr 92/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy

99. Zarządzenie NR 98/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

100. Zarządzenie NR 99/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

101. Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok

102. Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia  w sprawie trybu prac i opracowania materiałów dotyczących sporządzania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na 2021 rok

103. Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok

104. Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Moszczenica

105. Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zasad dofinansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Moszczenica w celu umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego, wychowania przedszkolnego, rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki.

106. Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Moszczenica  z dnia w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.

107. Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2020 roku w sprawie procedury wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

108. Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 16 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021".

109. Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 16 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica.

110. Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 19 października 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok.

111. Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok.

112. Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.

113. Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.

114. Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 października 2020 roku w sprawie opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Moszczenica w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

115. Zarządzenie Nr 114/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy.

116. Zarządzenie Nr 115 A/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy.

117. Zarządzenie Nr 115/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy.

118. Zarządzenie Nr 116/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.

119. Zarządzenie Nr 117/2020 Wójta Gminy Moszczenica w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021.

120. Zarządzenie Nr 118/2020 Wójta Gminy Moszczenica w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.

121. Zarządzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok.

122. Zarządzenie Nr 120/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

123. Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.

124. Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2020 rok.

125. Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/2018 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.

126. Zarządzenie Nr 124/2020 Wójta Gminy Moszczenica w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Moszczenica.

127. Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.

128. Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do przeprowadzenia spisu z natury.

129. Zarządzenie Nr 127/2020 Wójta Gminy Moszczenica w sprawie autopoprawki dla Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.

130. Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok.

131. Zarządzenie Nr 129/2020 Wójta Gminy Moszczenica w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021.

132. Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.

133. . Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Moszczenica w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.

134. Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok.

135. . Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Moszczenica w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2021 przez jednostki organizacyjne Gminy

136. . Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Moszczenica w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2021 przez samorządowe instytucje kultury

137. Zarządzenie Nr 135/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.

138. Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok.Wyświetlony: 12901

Dodany 30.01.2020 14:09:00 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.07.2021 14:23:33 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [15]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

20.05.2024 15:24

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 27/2024 Moszczenica z dn. 20.05.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2024.SW w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Czytaj dalej...

20.05.2024 15:23

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 27/2024 Moszczenica z dn. 20.05.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2024.SW w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Czytaj dalej...

20.05.2024 09:55

Informacje wynikające z Ustawy o finansach publicznych

Czytaj dalej...

20.05.2024 09:05

POSTANOWIENIE NR 438/2024 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Czytaj dalej...

20.05.2024 09:04

POSTANOWIENIE NR 438/2024 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Czytaj dalej...

17.05.2024 11:46

Wykaz Radnych Rady Gminy Moszczenica-kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: