Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

XX Sesja Rady Gminy - 19 grudnia 2019

1. Uchwała Nr XX/170/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 grudnia  2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2019 rok;

2. Uchwała Nr XX/171/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 grudnia  2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 (wersja elektroniczna);

3. Uchwała Nr XX/172/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 grudnia  2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2020

4.  Uchwała Nr XX/173/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 grudnia  2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/10/98 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 lutego 1998 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

5. Uchwała Nr XX/174/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 grudnia  2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej;

6. Uchwała Nr XX/175/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 grudnia  2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej płatności bezgotówkowych;

7. Uchwała Nr XX/176/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 grudnia  2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020;

8. Uchwała Nr XX/177/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 grudnia  2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Jarosty;

9. Uchwała Nr XX/178/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 grudnia  2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Lewkówka;

10. Uchwała Nr XX/179/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 grudnia  2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Moszczenica na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

11. Uchwała Nr XX/180/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 grudnia  2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/96/19 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

12. Uchwała Nr XX/181/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 grudnia  2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/256/2005 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy i nadania jej statutu;

13.   Uchwała Nr XX/182/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 grudnia  2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2020 rok;

14. Uchwała Nr XX/183/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 grudnia  2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Moszczenica na 2020 rok;

15. Uchwała Nr XX/184/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 grudnia  2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji;

16. Uchwała Nr XX/185/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 grudnia  2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Moszczenica na I półrocze 2020 roku;

17. Uchwała Nr XX/186/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 grudnia  2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Moszczenica na I półrocze 2020 roku;

18. Uchwała Nr XX/187/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 grudnia  2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020 roku;

19.  Uchwała Nr XX/188/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 grudnia  2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/166/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.Wyświetlony: 6043

Dodany 02.01.2020 14:54:57 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.01.2020 08:47:12 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

XIX Sesja Rady Gminy - 29 listopada 2019

1. Uchwała Nr XIX/162/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2019 rok;

2.  Uchwała Nr XIX/163/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 (wersja elektroniczna);

3.  Uchwała Nr XIX/164/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości;

4.  Uchwała Nr XIX/165/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

5. Uchwała Nr XIX/166/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”;

6. Uchwała Nr XIX/167/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica.

7. Uchwała Nr XIX/168/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica stanowiącej mienie komunalne;

8. Uchwała Nr XIX/169/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Moszczenicy


Wyświetlony: 5280

Dodany 12.12.2019 14:55:05 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.12.2019 15:12:01 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

XVIII Sesja Rady Gminy - 30 października 2019

1. Uchwała Nr XVIII/150/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2019 rok.

2. Uchwała Nr XVIII/151/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 .

3. Uchwała Nr XVIII/152/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

4. Uchwała Nr XVIII/153/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

5. Uchwała Nr XVIII/154/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

6. Uchwała Nr XVIII/155/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Moszczenica na lata 2019-2021.

7. Uchwała Nr XVIII/156/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Michałów.

8. Uchwała Nr XVIII/157/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Moszczenica.

9. Uchwała Nr XVIII/158/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/362/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Margarethy Kamprad w Jarostach.

10. Uchwała Nr XVIII/159/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/363/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy.

11. Uchwała Nr XVIII/160/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/435/14 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania Sołectwu Raków składników mienia komunalnego Gminy Moszczenica.

12. Uchwała Nr XVIII/161/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica

 


Wyświetlony: 5492

Dodany 07.11.2019 08:35:13 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.11.2019 11:33:37 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

XVII Sesja Rady Gminy - 8 października 2019

1. Uchwała Nr XVII/146/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2019 rok;

2. Uchwała Nr XVII/147/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 (wersja elektroniczna).

3. Uchwała Nr XVII/148/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023;

4. Uchwała Nr XVI/149/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi piotrkowskiemu przez Gminę Moszczenica na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg.


Wyświetlony: 4558

Dodany 16.10.2019 12:58:00 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.10.2019 13:07:14 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XVI Sesja Rady Gminy - 12 wrzesień 2019

1.  Uchwała Nr XVI/132/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2019 rok;

2.  Uchwała Nr XVI/133/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 (wersja elektroniczna).

3.  Uchwała Nr XVI/134/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiem;

4.  Uchwała Nr XVI/135/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych;

5.  Uchwała Nr XVI/136/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/416/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Moszczenica;

6. Uchwała Nr XVI/137/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/129/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej działającej pod nazwą Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy;

7.  Uchwała Nr XVI/138/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/251/2001 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 października 2001 roku w sprawie przekazania sołectwu Raciborowice składników mienia komunalnego Gminy Moszczenica do korzystania;

8. Uchwała Nr XVI/139/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/27/97 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 maja 1992 roku w sprawie przekazania sołectwu Karlin składników mienia komunalnego Gminy Moszczenica do korzystania;

9.  Uchwała Nr XVI/140/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym Jarosty;

10. Uchwała Nr XVI/141/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Michałów;

11.  Uchwała Nr XVI/142/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;

12. Uchwała Nr XVI/143/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Wola Moszczenicka będącej własnością Gminy Moszczenica;

13. Uchwała Nr XVI/144/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 49 położonej w obrębie geodezyjnym Jarosty, gm. Moszczenia;

14.  Uchwała Nr XVI/145/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/392/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2017 roku.


Wyświetlony: 5611

Dodany 17.09.2019 15:50:54 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.09.2019 09:20:13 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

XV Sesja Rady Gminy - 29 Lipiec 2019

1. Uchwała nr XV/131/19 w sprawie wystosowania apelu do Wójta Gminy Moszczenica.


Wyświetlony: 4810

Dodany 01.08.2019 10:33:07 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.08.2019 10:33:51 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XIV Sesja Rady Gminy - 10 Lipiec 2019

1. Uchwała nr XIV/124/19 Rady Gminy Moszczenica w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2019 rok.

2. Uchwała nr XIV/125/19 Rady Gminy Moszczenica w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.

3. Uchwała nr XIV/126/19 Rady Gminy Moszczenica w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

4. Uchwała nr XIV/127/19 Rady Gminy Moszczenica w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników.

5. Uchwała nr XIV/128/19 Rady Gminy Moszczenica w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Moszczenica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

6. Uchwała nr XIV/129/19 Rady Gminy Moszczenica w sprawie likwidacji jednostki budżetowej działającej pod nazwą Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy.

7. Uchwała nr XIV/130/19 Rady Gminy Moszczenica w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy.Wyświetlony: 6099

Dodany 19.07.2019 09:15:23 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.07.2019 09:44:41 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

XIII Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2019

1. Uchwała Nr XIII/106/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Moszczenica wotum zaufania.

2. Uchwała nr XIII/107/19 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Moszczenica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

3. Uchwała nr XIII/108/19 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moszczenica za rok 2018.

4. Uchwała nr XIII/109/19 w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na rok 2018.

5. Uchwała nr XIII/110/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.

6. Uchwała nr XIII/111/19 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

7. Uchwała nr XIII/112/19 w sprawie powołania Zespołu ds.zaopiniowania kandydatów na ławników.

8. Uchwała nr XIII/113/19 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej.

9. Uchwała nr XIII/114/19 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym Michałów.

10. Uchwała nr XIII/115/19 w sprawie zmiany uchwały nr IV/32/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

11. Uchwała nr XIII/116/19 w sprawie rozparzenia petycji dotyczącej remontowanej drogi powiatowej nr 1531 E.

12. Uchwała nr XIII/117/19 w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Moszczenica na II półrocze 2019 roku.

13. Uchwała nr XIII/118/19 w sprawie uchwalenia planu Rady Gminy Moszczenica na II półrocze 2019 roku.

14. Uchwała nr XIII/119/19 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019 roku.

15. Uchwała nr XIII/120/19 Rady Gminy Moszczenica w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji.

16. Uchwała nr XIII/121/19 Rady Gminy Moszczenica w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy.

17. Uchwała nr XIII/122/19 Rady Gminy Moszczenica w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Moszczenica a Miastem Łódź w sprawie kierowania osób uprawnionych z terenu Gminy Moszczenica do środowiskowych domów samopomocy.

18. Uchwała nr XIII/123/19 Rady Gminy Moszczenica w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Gajkowice będącej własnością Gminy Moszczenica.

Wyświetlony: 6215

Dodany 16.07.2019 17:03:04 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.08.2019 12:01:02 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

XII Sesja Rady Gminy - 11 czerwca 2019

1. Uchwała Nr XII/105/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2019 rok;


Wyświetlony: 5112

Dodany 16.07.2019 16:59:05 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.07.2019 17:00:00 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XI Sesja Rady Gminy - 16 maja 2019


1. Uchwała Nr XI/99/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2019 rok;
2. Uchwała Nr XI/100/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028;
3. Uchwała Nr XI/101/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy za rok 2018;
4. Uchwała Nr XI/102/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy za rok 2018;
5. Uchwała Nr XI/103/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy za rok 2018.
6. Uchwała Nr XI/104/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego Gmin: Czarnocin, Moszczenica, Rzgów, Tuszyn, Wolbórz

Wyświetlony: 6300

Dodany 22.05.2019 15:16:44 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.07.2019 16:54:58 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

XSesja Rady Gminy - 26 kwietnia 2019

1.  Uchwała Nr X/98/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.


Wyświetlony: 5216

Dodany 29.04.2019 14:36:16 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.04.2019 14:37:10 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

IX Sesja Rady Gminy - 16 kwietnia 2019

1. Uchwała Nr IX/91/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2019 rok,

2.  Uchwała Nr IX/92/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 (wersja elektroniczna).

3.  Uchwała Nr IX/93/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  na  finansowanie planowanego deficytu budżetowego,

4. Uchwała Nr IX/94/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu.

5. Uchwała Nr IX/95/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/61/15 Rady Gminy Moszczenica w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.  

6.    Uchwała Nr IX/96/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

7. Uchwała Ne IX/97/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 kwietnia 2019 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy.


Wyświetlony: 7687

Dodany 29.04.2019 14:11:30 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.09.2020 08:53:43 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [5]

Zadaj pytanie Drukuj

VIII Sesja Rady Gminy - 28 marca 2019

1. Uchwała Nr VIII/82/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2019 r.    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok.

2.  Uchwała Nr VIII/83/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2019 r.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 (wersja elektroniczna).

3.  Uchwała Nr VIII/84/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2019 r.  w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Moszczenica poprzez rozbudowę i przebudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Srocku, rozbudowę ujęcia wody w Jarostach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w miejscowości Moszczenica i budowę sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Gościmowice i Baby etap – I”.

4.  Uchwała Nr VIII/85/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2019 r.   w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

5.  Uchwała Nr VIII/86/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/49/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

6.  Uchwała Nr VIII/87/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2019 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/52/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

7.  Uchwała Nr VIII/88/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2019 r.   w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moszczenica w 2019 roku.

8.   Uchwała Nr VIII/89/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica.

9. Uchwała Nr VIII/90/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów położonych w południowej części gminy Moszczenica obejmujących sołectwa Karlin i Jarosty.


Wyświetlony: 5990

Dodany 05.04.2019 08:45:43 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.04.2019 09:17:21 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

VII Sesja Rady Gminy-21 luty 2019 rok

1. Uchwała Nr VII/50/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok.

2. Uchwała Nr VII/51/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 (wersja elektroniczna).

3. Uchwała Nr VII/52/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

4. Uchwała Nr VII/53/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Raków Duży

5. Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu.

6. Uchwała Nr VII/55/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/390/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Moszczenica na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024.

7. Uchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Moszczenica.

8. Uchwała Nr VII/57/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/413/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Baby.

9. Uchwała Nr VII/58/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/414/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Białkowice.

10. Uchwała Nr VII/59/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/415/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gajkowice.

11. Uchwała Nr VII/60/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/416/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gazomia Nowa.

12. Uchwała Nr VII/61/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/417/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gazomia Stara.

13. Uchwała Nr VII/62/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/418/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gościmowice Pierwsze.

14. Uchwała Nr VII/63/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/419/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gościmowice Drugie.

15. Uchwała Nr VII/64/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/420/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gościmowice Drugie - Powęziny.

16. Uchwała Nr VII/65/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/421/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jarosty.

17. Uchwała Nr VII/66/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/422/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karlin.

18. Uchwała Nr VII/67/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/423/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kiełczówka.

19. Uchwała Nr VII/68/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/424/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kosów.

20. Uchwała Nr VII/69/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/425/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Michałów.

21. Uchwała Nr VII/70/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/426/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczenica.

22. Uchwała Nr VII/71/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/427/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podolin.

23. Uchwała Nr VII/72/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/428/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pomyków.

24. Uchwała Nr VII/73/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/429/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raciborowice.

25. Uchwała Nr VII/74/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/430/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raków.

26. Uchwała Nr VII/75/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/431/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rękoraj.

27. Uchwała Nr VII/76/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/432/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sierosław.

28. Uchwała Nr VII/77/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/433/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Srock.

29. Uchwała Nr VII/78/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/434/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczenica Wola.

30. Uchwała Nr VII/79/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/435/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczenica Osiedle.

31. Uchwała Nr VII/80/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu położonego w miejscowości Gościmowice Pierwsze.

32. Uchwała Nr VII/81/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres 3 lat.
Wyświetlony: 36383

Dodany 01.03.2019 13:32:32 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.03.2019 10:50:59 przez Paweł Kubiś

Historia zmian [33]

Zadaj pytanie Drukuj

VI Sesja Rady Gminy-06 luty 2019 roku


1. Uchwała Nr VI/49/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. św.Stanisława Kostki w Moszczenicy poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych

Wyświetlony: 6225

Dodany 14.02.2019 08:57:28 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.02.2019 09:03:40 przez Paweł Kubiś

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

V Sesja Rady Gminy-24 stycznia 2019 roku

1. Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 stycznia  2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok


2. Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028 (wersja elektroniczna)


3. Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Michałów


4. Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr III/19/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023


5. Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023


6. Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Moszczenica/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie, w ramach partnerstwa z Powiatem Piotrkowskim, projektu pn.: „PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne


7. Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVIII /500/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zapewnienia pełnej gotowości bojowej w okresie zimowym obiektów w którym funkcjonują Ochotnicze  Straże Pożarne z tereny Gminy Moszczenica


8. Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVIII/501/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2018 r. w sprawie  wynagrodzenia kwartalnego dla konserwatorów sprzętu i samochodów pożarniczych za utrzymanie w stanie zapewnienia sprawności, sprzętu urządzeń przeciwpożarowych w 14 jednostkach OSP z terenu Gminy Moszczenica


9. Uchwała Nr V/45/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/459/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Moszczenica maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych


10. Uchwała Nr V/46/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/205/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Moszczenica


11. Uchwała Nr V/47/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały intencyjnej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/258/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe


12. Uchwała Nr V/48/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/32/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności


Wyświetlony: 6298

Dodany 14.02.2019 08:38:03 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.02.2019 08:50:15 przez Paweł Kubiś

Historia zmian [2]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

20.05.2024 15:24

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 27/2024 Moszczenica z dn. 20.05.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2024.SW w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Czytaj dalej...

20.05.2024 15:23

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 27/2024 Moszczenica z dn. 20.05.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2024.SW w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Czytaj dalej...

20.05.2024 09:55

Informacje wynikające z Ustawy o finansach publicznych

Czytaj dalej...

20.05.2024 09:05

POSTANOWIENIE NR 438/2024 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Czytaj dalej...

20.05.2024 09:04

POSTANOWIENIE NR 438/2024 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Czytaj dalej...

17.05.2024 11:46

Wykaz Radnych Rady Gminy Moszczenica-kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: