Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2012 roku

 1. Zarządzenie Nr 1/2012 (10121 KB) w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2012 przez jednostki organizacyjne.
 2. Zarządzenie Nr 2/2012 (35 KB) w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2012 przez samorządowe instytucje kultury.
 3. Zarządzenie Nr 3/2012 (264 KB) w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2012 roku.
 4. Zarządzenie Nr 4/2012 (42 KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Zarządzenie Nr 5/2012 (31 KB) w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
 6. Zarządzenie Nr 6/2012 (110 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2012.
 7. Zarządzenie Nr 7/2012 (44 KB) w sprawie ustalenia wykazu lokalizacji słupów ogłoszeniowych i opłat za umieszczanie plakatów i ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych usytułowanych na terenie Gminy Moszczenica.
 8. Zarządzenie Nr 8/2012 (467 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 9. Zarządzenie Nr 9/2012 (67 KB) w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 10. Zarządzenie Nr 10/2012 (52 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VI/81/2011 w sprawie powołania Zespołu do spraw Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 11. Zarządzenie Nr 11/2012 (32 KB) w sprawie zmiany ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdów służbowych Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 12. Zarządzenie Nr 12/2012 (82 KB) w sprawie zniany Zarządzenia Nr VI/63/2011 w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
 13. Zarządzenie Nr 13/2012 (70 KB) w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 14. Zarządzenie Nr 14/2012 (134 KB) w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej ds. najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica i wprowadzeniu regulaminu dokonywania przetargu na najem i dzirżawę tych niewuchomości.
 15. Zarządzenie Nr 15/2012 (35 KB) w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego, Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego oraz Kodeksu Etyki.
 16. Zarządzenie Nr 16/2012 (358 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 17. Zarządzenie Nr 17/2012 (363 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 18. Zarządzenie Nr 18/2012 (49 KB) zmieniające Zarządzenie Nr VI/64/2011 w sprawie powierzenia obowiązków w zakresieochrony danych osobowych.
 19. Zarządzenie Nr 19/2012 (226 KB) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 20. Zarządzenie Nr 20/2012 (40 KB) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moszczenica w 2012 roku
 21. Zarządzenie Nr 21/2012 (68 KB) w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 22. Zarządzenie Nr 22/2012 (776 KB) w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 23. Zarządzenie Nr 23/2012 (56 KB) w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia.
 24. Zarządzenie Nr 24/2012 (53 KB) w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Moszczenica.
 25. Zarządzenie Nr 25/2012 (370 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 26. Zarządzenie Nr 26/2012 (87 KB) w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 27. Zarządzenie Nr 27/2012 (58 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/240/2009 w sprawie nadania regulaminu okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Moszczenicy .
 28. Zarządzenie Nr 28/2012 (102 KB) w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na okres 3 lat i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moszczenica , położonej w miejscowości Moszczenica przy ul. Piotrkowskiej.
 29. Zarządzenie Nr 29/2012 (40 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2012 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 30. Zarządzenie Nr 30/2012 (52 KB) w sprawie wyboru oferty w w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
 31. Zarządzenie Nr 31/2012 (44 KB) w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską ujemnych skutków przezimowania i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tej klęsce na terenie gminy Moszczenica. 
 32. Zarządzenie Nr 32/2012 (41 KB) w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród dla zawodników i trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe.
 33. Zarządzenie Nr 33/2012 (804 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 34. Zarządzenie Nr 34/2012 (30 KB) w sprawie zmiany ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdów służbowych Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 35. Zarządzenie Nr 35/2012 (30 KB) w sprawie zmiany ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdów służbowych Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 36. Zarządzenie Nr 36/2012 (44 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VI/46/2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 37. Zarządzenie Nr 37/2012 (145 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2012 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 marca 2012 roku.
 38. Zarządzenie Nr 38/2012 (28 KB) w sprawie powołania Komisji ds. inwentaryzacji mienia komunalnego w postaci ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Babach.
 39. Zarządzenie Nr 39/2012 (45 KB) w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VI/46/2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 40. Zarządzenie Nr 40/2012 (338 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 41. Zarządzenie Nr 41/2012 (46 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2012 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej ds. najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Moszczenica i wprowadzeniu regulaminu dokonywania przetargów na najem i dzierżawę tych nieruchomości. 
 42. Zarządzenie Nr 42/2012 (29 KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 43. Zarządzenie Nr 43/2012 (76 KB) w sprawie wyrażenia opinii w sprawie projektu ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Piotrkowskiego.
 44. Zarządzenie Nr 44/2012 (253 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 45. Zarządzenie Nr 45/2012 (427 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 46. Zarządzenie Nr 46/2012 (51 KB) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoteminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moszczenica w 2012 roku.
 47. Zarządzenie Nr 47/2012 (449 KB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2012-2020.
 48. Zarządzenie Nr 48/2012 (30 KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 49. Zarządzenie Nr 49/2012 (1176 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 50. Zarządzenie Nr 50/2012 (70 KB) w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 51. Zarządzenie Nr 51/2012 (464 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy oraz częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2012 roku.
 52. Zarządzenie Nr 52/2012 (40 KB) w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Moszczenicy.
 53. Zarządzenie Nr 53/2012 (931 KB) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego GOPS w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie.
 54. Zarządzenie Nr 54/2012 (27 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji.
 55. Zarządzenie Nr 55/2012 (893 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 56. Zarządzenie Nr 56/2012 (26 KB) w sprawie odwołania Dyrektora GZOZ w Moszczenicy.
 57. Zarządzenie Nr 57/2012 (33 KB) w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora GZOZ w Moszczenicy.
 58. Zarządzenie Nr 58/2012 (28 KB) w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 57/2012 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora GZOZ w Moszczenicy.
 59. Zarządzenie Nr 59/2012 (31 KB) w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora GZOZ w Moszczenicy.
 60. Zarządzenie Nr 60/2012 (799,4 KB) w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej orazustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizowanego w ramach Programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 321, "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w Gminie Moszczenica do realizacji operacji pn. "Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa".
 61. Zarządzenie Nr 61/2012 (60 KB) zmieniające Zarządzenie Nr VI/149/08 z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 62. Zarządzenie Nr 62/2012 (36 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres 3 lat.
 63. Zarządzenie Nr 63/2012 (87 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2012 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 64. Zarządzenie Nr 64/2012 (241,1 KB) w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej i nadania Regulaminu pracy Komisji.
 65. Zarządzenie Nr 65/2012 (331,2 KB) w sprawie wprowadzenia i stosowania Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.
 66. Zarządzenie Nr 66/2012 (43,6 KB) w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Zastępcy Dyrektora do spraw medycznych w GZOZ w Moszczenicy.
 67. Zarządzenie Nr 67/2012 (156,2 KB) w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2012 roku.
 68. Zarządzenie Nr 68/2012 (187,8 KB) w sprawie wprowadzenia protokołu zdawczo-odbiorczego i karty obiegowej dla pracowników Urzędu Gminy w Moszczenicy oraz zasad ich stosowania.
 69. Zarządzenie Nr 69/2012 (79 KB) w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z radiotelefonów do celów służbowych.
 70. Zarządzenie Nr 70/2012 (63 KB) w sprawie sporządzenia i przekazania skonsolidowanego bilansu za 2011 rok.
 71. Zarządzenie Nr 71/2012 (1,7 MB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 72. Zarządzenie Nr 72/2012 (608,2 KB) w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro netto w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 73. Zarządzenie Nr 73/2012 (106,7 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2012 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 74. Zarządzenie Nr 74/2012 (45,8 KB) zmieniające Zarządzenie Nr VI/149/08 z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 75. Zarządzenie Nr 75/2012 (34,1 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji.
 76. Zarządzenie Nr 76/2012 (30,2 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji.
 77. Zarządzenie Nr 77/2012 (150,9 KB) w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2012/2013.
 78. Zarządzenie Nr 78/2012 (41,6 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2012 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 79. Zarządzenie Nr 79/2012 (225,2 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 80. Zarządzenie Nr 80/2012 (25,3 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji.
 81. Zarządzenie Nr 81/2012 (111,2 KB)
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.
 82. Zarządzenie Nr 82/2012 (38,1 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 83. Zarządzenie Nr 83/2012 (50,3 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2012 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres do 3 lat.
 84. Zarządzenie Nr 84/2012 (192,9 KB) w sprawie ustalenia procedur wydawania decyzji administracyjnych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 85. Zarządzenie Nr 85/2012 (335,7 KB) w sprawie zasad dostępu do informacji publicznej oraz zasad odpłatności za udostępnienie informacji publicznej.
 86. Zarządzenie Nr 86/2012 (176 KB) w sprawie określenia zasad publikowania informacji publicznej w BIP Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 87. Zarządzenie Nr 87/2012 (43,7 KB) w sprawie powołania komitetu ds. przygotowania uroczystości Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2012/2013 połączonej z oddaniem do użytku Gminno-Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka w Moszczenicy.
 88. Zarządzenie Nr 88/2012 (49 KB) zmieniające Zarządzenie NR VI/149/08 z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania obiegu i kontroli oraz przechowywania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 89. Zarządzenie Nr 89/2012 (60,1 KB) w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na Dyrektora GZOZ w Moszczenicy.
 90. Zarządzenie Nr 90/2012 (42,1 KB) w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 91. Zarządzenie Nr 91/2012 (771 KB) w sprawie zmien w budżecie Gminy.
 92. Zarządzenie Nr 92/2012 (30,2 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji.
 93. Zarządzenie Nr 93/2012 (52,2 KB) w sprawie bieżącej aktualizacji strony internetowej Gminy Moszczenica.
 94. Zarządzenie Nr 94/2012 (41 KB) w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków składanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2013.
 95. Zarządzenie Nr 95/2012 (32,6 KB) w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 96. Zarządzenie Nr 96/2012 (68,3 KB) w sprawie powołania pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych.
 97. Zarządzenie Nr 97/2012 (87,8 KB) w sprawie wprowadzenia regulaminu wydatków związanych z reprezentowaniem Gminy Moszczenica.
 98. Zarządzenie Nr 98/2012 (32 KB) w sprawie powołania komisji do przyjęcia na stan pozostałycgh środków trwałych wyposażenia Gminno-Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka w Moszczenicy.
 99. Zarządzenie Nr 99/2012 (31,8 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji.
 100. Zarządzenie Nr 100/2012 (304,8 KB) w sprawie zasad finansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Moszczenica do szkół lub ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 101. Zarządzenie Nr 101/2012 (23,3 KB) w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Jarostach.
 102. Zarządzenie Nr 102/2012 (90,3 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2012 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy. 
 103. Zarządzenie Nr 103/2012 (212,3 KB) w sprawiewprowadzenia Regulaminu korzystania z hali i siłowni dla Gminno-Szkolenj Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka przy ul. Spacerowej w Moszczenicy.
 104. Zarządzenie Nr 104/2012 (255,3 KB) w sprawiewprowadzenia Kart Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moszczenicy.
 105. -
 106. Zarządzenie Nr 106/2012 (876,2 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2012 roku.
 107. Zarządzenie Nr 107/2012 (29,7 KB) w sprawierealizacji Uchwały Nr XXIV/224/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie przekazania Sołectwu Sierosław składników mienia komunalnego Gminy Moszczenica do korzystania na cele statutowe.
 108. Zarządzenie Nr 108/2012 (538,5 KB) w sprawiezmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2012-2020.
 109. Zarządzenie Nr 109/2012 (105,8 KB) w sprawiepowołania organizacji oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 110. Zarządzenie Nr 110/2012 (382,5 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 111. Zarządzenie Nr 111/2012 (302,1 KB) w spraiwe wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 112. Zarządzenie Nr 112/2012 (185,3 KB) w spraiwe wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 113. Zarządzenie Nr 113/2012 (45,9 KB) w spraiwe uchylenia Zarządzenia Nr 9/2012 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 114. Zarządzenie Nr 114/2012 (102,1 KB) w spraiwe zmiany Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Moszczenicy.
 115. Zarządzenie Nr 115/2012 (774,3 KB) w spraiwe zmian w budżecie gminy.
 116. Zarządzenie Nr 116/2012 (31,6 KB) w spraiwe zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego GZOZ w Moszczenicy.
 117. Zarządzenie Nr 117/2012 (299,7 KB) w spraiwe opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na 2013 rok.
 118. Zarządzenie Nr 118/2012 (66,2 KB) w spraiwe trybu prac i opracowania materiałów dotyczących dporządzania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica.
 119. Zarządzenie Nr 119/2012 (73,4 KB) w sprawie ustalenia stawek czynszu od wydzierżawionych gruntów stanowiących własność Gminy Moszczenica.
 120. Zarządzenie Nr 120/2012 (95,8 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2012 w sprawie nadania regulaminu Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 121. Zarządzenie Nr 121/2012 (48,5 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VI/40/2011 w sprawie wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 122. Zarządzenie Nr 122/2012 (28,4 KB) w sprawie zmiany w stałej komisji przetargowej.
 123. Zarządzenie Nr 123/2012 (29,1 KB) w sprawie powołania składy Komisji Odbiorowej.
 124. Zarządzenie Nr 124/2012 (35 KB) w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej działki gruntu położonej w Moszczenicy.
 125. Zarządzenie Nr 125/2012 (411,2 KB) w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 126. Zarządzenie Nr 126/2012 (25,4 KB) w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Moszczenicy.
 127. Zarządzenie Nr 127/2012 (27,9 KB) w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej Gimnazjum w Moszczenicy.
 128. Zarządzenie Nr 128/2012 (26 KB) w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Rękoraju.
 129. Zarządzenie Nr 129/2012 (123,4 KB) w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boiska sportowego przy Gminno-Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy.
 130. Zarządzenie Nr 130/2012 (48,9 KB) w sprawie zmiany w składzie Gminnego Zespołu  Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Moszczenicy.
 131. Zarządzenie Nr 131/2012 (44,1 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2012 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzedu Gminy w Moszczenicy.
 132. Zarządzenie Nr 132/2012 (47,2 KB) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
 133. Zarządzenie Nr 133/2012 (596,3 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 134. Zarządzenie Nr 134/2012 (31,7 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
 135. Zarządzenie Nr 135/2012 (30,4 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji.
 136. Zarządzenie Nr 136/2012 (65,4 KB) w sprawie wprowadzenia wspólnego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników i osób uprawnionych Urzędu Gminy w Moszczenicy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy.
 137. Zarządzenie Nr 137/2012 (47,7 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 125/2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 138. Zarządzenie Nr 138/2012 (1,8 MB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 139. Zarządzenie Nr 139/2012 (31,5 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji.
 140. Zarządzenie Nr 140/2012 (29,5 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji.
 141. Zarządzenie Nr 141/2012 (44,1 KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 142. Zarządzenie Nr 142/2012 (37,7 KB) w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej.
 143. Zarządzenie Nr 143/2012 (44,6 KB) w sprawie powołania stałego zespołu spisowego.
 144. Zarządzenie Nr 144/2012 (199,8 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2012 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 145. Zarządzenie Nr 147/2012 (26,1 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
 146. Zarządzenie Nr 149/2012 (29,6 KB) w sprawie powołania składu Komisjido odbioru inwestycji.
 147. Zarządzenie Nr 150/2012 (26,4 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdów służbowych Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 148. Zarządzenie Nr 151/2012 (27 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdów służbowych Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 149. Zarządzenie Nr 152/2012 (33,7 KB) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Moszczenica w 2013 roku.
 150. Zarządzenie Nr 153/2012 (75,5 KB) w sprawie dokumentacji przyjętych zasad wyodrębniania ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont w Urzędzie Gminy Moszczenica dla projektu eLEADER.
 151. Zarządzenie Nr 155/2012 (61,3 KB) w sprawie
 152. Zarządzenie Nr 156/2012 (1,1 MB) w sprawie
 153. Zarządzenie Nr 157/2012 (47,7 KB) w sprawie
 154. Zarządzenie Nr 158/2012 (2,4 MB) w sprawie
 155. Zarządzenie Nr 159/2012 (26,7 KB) w sprawie
 156. Zarządzenie Nr 160/2012 (311,1 KB) w sprawie
 157. Zarządzenie Nr 161/2012 (31,5 KB) w sprawie
 158. Zarządzenie Nr 162/2012 (35,3 KB) w sprawie
 159. Zarządzenie Nr 163/2012 (71,5 KB) w sprawie
 160. Zarządzenie Nr 164/2012 (1,6 MB) w sprawie
 161. Zarządzenie Nr 165/2012 (36,9 KB) w sprawie
 162. Zarządzenie Nr 166/2012 (2 MB) w sprawie
 163. Zarządzenie Nr 167/2012 (37,3 KB) w sprawie
 164. Zarządzenie Nr 168/2012 (37,3 KB) w sprawie
 165. Zarządzenie Nr 169/2012 (100,1 KB) w sprawie

Wyświetlony: 16806

Dodany 22.02.2012 09:43:13 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.06.2013 11:01:54 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [14]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

16.07.2024 14:58

Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:04

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:03

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:10

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:09

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:07

Oświadczenia majątkowe za 2023 rok -Radni Gminy

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: